Villkor - företagskunder

1. Tillämpningsområde

Med avtalets ingående gäller dessa allmänna villkor i den version som gäller vid tidpunkten för respektive beställning alla ömsesidiga fordringar mellan företagskunder i den mening som avses i punkt 2 som inte är konsumenter (kommersiella kunder) och Infinitymed GMBH, nedan kallad "Infinitymed" för kort.
En webbplats innehåller alla webbplatser som är registrerade av Infinitymed (till exempel och inte exklusivt: infinitymed.health, infinitymedgloves.com, infinitymedgloves.at, infinitymedgloves.de, infinitymedgloves.fr, infinitymedgloves.nl)
Villkoren för företagskunden som strider mot dessa villkor kommer inte att erkännas. Åtgärder från vår sida för att fullgöra avtalet utgör inte samtycke till villkoren för företagskunden som avviker från dessa GTC.

2. Avtalspartner

2.1. På grundval av dessa villkor slutar Infinitymed avtal med fysiska och juridiska personer samt med offentligrättsliga organisationer som skolor, kontor, myndigheter och liknande, i den mån dessa juridiska transaktioner tillhör driften av deras företag. (nedan kallad "företagskund").

2.2. För att skicka en onlineorder via Infinitymed-webbplatsen för kommersiella kunder krävs registrering (dvs skapande av en användarprofil) i företagskundaffären. Registreringsuppgifterna måste anges sanningsenligt, korrekt och fullständigt av företagskunden.

2.3. Leveranser sker inom EU. Avvikande destinationer endast efter skriftligt avtal.

2.4. Om erbjudandet från en företagskund som inte har accepterats (dvs. som inte uppfyller ovanstående krav) oavsiktligt har accepterats av Infinitymed, har Infinitymed rätt att återkalla avtalet till företagskunden inom en rimlig tidsperiod.

3. Avtalets ingående

3.1. Genom att skicka en onlinebeställning (dvs genom att välja produkten, fylla i de begärda uppgifterna och bekräfta beställningen av företagskunden med hjälp av onlineformuläret som tillhandahålls på Infinitymed-webbplatsen), genom att göra en beställning via e-post, fax eller post samt en telefonorder gör företagskunden ett bindande erbjudande som Infinitymed först måste acceptera (3.3.).

3.1.1. Registrerade kunder kan snabbt beställa kvalificerade kundvagnar och produkter utan att gå igenom kassan. Genom att klicka på "Beställ nu mot avgift" utlöses ordern under de villkor som anges i snabbbeställningen. Med den snabba beställningen accepteras de allmänna villkoren.

3.2. Infinitymed är inte skyldigt att acceptera ett erbjudande. Vid behov informerar Infinitymed kunden om detta.

3.3. Ett varukontrakt uppstår genom den faktiska leveransen av de beställda varorna, varigenom en automatiserad bekräftelse på mottagandet av en beställning (dvs erbjudandet från företagskunden) inte är en förklaring om accept. När det gäller tjänster ingås avtalet genom en uttrycklig förklaring om att kundens order har godkänts av Infinitymed, men senast när tjänsten börjar.

3.4. Infinitymed sparar inte kontraktstexten. Efter att ha skickat din beställning skickar vi en orderbekräftelse. Spara bekräftelsen på mottagandet av beställningen själv om du vill se den vid en senare tidpunkt. Du kan se och spara den aktuella versionen av våra villkor när som helst på www.infinitymed.at. Du kan se dina tidigare beställningar i området "Mina beställningar" om du har registrerat dig som kund och loggat in via webbplatsen med dina inloggningsuppgifter.

4. Bokning av tillgänglighet

Om Infinitymed upptäcker efter avtalets ingående att de beställda varorna eller tjänsterna inte längre är tillgängliga från Infinitymed eller inte kan levereras av juridiska skäl, kan Infinitymed antingen erbjuda varor av motsvarande kvalitet och pris eller dra sig ur kontraktet. Infinitymed kommer att ersätta betalningar som redan mottagits omedelbart efter det att kontrakten har dragits tillbaka. Vid beställning på öppet konto krediteras kundkontot.

5. Felaktiga tryck / typografiska fel i produktinformation

Om Infinitymed därefter upptäcker att produktinformationen är felaktig på grund av utskrifts- eller skrivfel, kommer företagskunden att informeras omedelbart. Företagskunden kan uttryckligen bekräfta beställningen igen skriftligen eller underförstått genom att betala det föreskrivna priset under gällande villkor. I annat fall har Infinitymed rätt att omedelbart återkalla kontraktet om kontraktet redan har accepterats. I detta fall är skadeståndskrav uteslutna, med undantag för avsikt och personskada.

6. Leverans - kostnader och risk

6.1. Leveransen av varorna sker på företagskundens bekostnad och risk, varigenom risken överförs till transportören vid överlämnandet. Fraktkostnaderna för standardleveranser beräknas i kundvagnen och kan ses på www.infinitymed.health/versand. Leveranstjänsten utförs av logistikpartners.

6.2. Angivna leveranstider är icke bindande, såvida de inte uttryckligen har förklarats bindande skriftligen. Efter att ha överskridit den bindande överenskomna leveransperioden har företagskunden rätt att säga upp avtalet genom att ange en respitperiod på fyra veckor. Avgången ska deklareras med rekommenderat brev. Vid leverans mot förskottsbetalning skickas varorna endast efter mottagande av betalning, så att vid ett bindande avtalat leveransdatum före mottagande av betalning, börjar frist på fyra veckor inte att löpa förrän mottagande av betalning .

7. Priser

7.1. Alla priser på webbplatsen www.infintymed.health är, om inte annat anges, nettopriser plus moms i EURO. För att lämna in det bindande erbjudandet av företagskunden (3.1) för onlinebeställningar gäller de priser som visas på webbplatsen dagen för beställningen. Dessa priser gäller endast för beställningar i e-handel (dvs. inte för beställningar från katalogen). Av tekniska skäl är det möjligt att priserna som visas på webbplatsen när du väljer varorna skiljer sig från priserna som visas i kundvagnen. I detta fall är det bindande priset för kundvagnen.

7.2. Priserna som anges i katalogerna avsedda för företagskunder beräknas på marknadspriserna när katalogen trycktes och är slutpriser exklusive moms i EURO. Infinitymed strävar efter att garantera priser under katalogens giltighetstid. Men marknaden visar också extrema prisfluktuationer, särskilt för skyddsutrustning. Infinitymed vidarebefordrar därför prissänkningar och prishöjningar som har beviljats den. På grund av extrema prisfluktuationer är prisjusteringar upp eller ner också möjliga. Det kan inte uteslutas att de priser som anges i katalogen kan förändras på grund av speciella omständigheter (t.ex. prisökning eller prisreduktion från leverantören). I vilket fall som helst blir alla tidigare priser ogiltiga med publiceringen av en ny katalog. För beställningen (dvs. att företagskunden lämnar in erbjudandet) gäller de aktuella priserna på beställningsdagen, vilka kan begäras på webbplatsen eller per telefon.

7.3. I händelse av prisförändringar på bokmarknaden är Infinitymed juridiskt skyldig att vidarebefordra prisförändringar på grund av prisunderhållet.

7.4. Om prisinformation (på webbplatsen eller i katalogen) är felaktig kommer Infinitymed omedelbart att informera företagskunden som redan har gjort ett bindande erbjudande (3.1) till Infinitymed om det faktiska priset. I detta fall kan företagskunden uttryckligen bekräfta sitt erbjudande till det angivna priset skriftligen eller underförstått genom att betala det föreskrivna priset. I annat fall har Infinitymed rätt att omedelbart återkalla kontraktet om kontraktet redan har accepterats. I det här fallet är skadeståndskrav uteslutna, med undantag för avsiktlig avsikt och grov vårdslöshet, liksom personskada.

8. Betalning och sen betalning

8.1. Betalning kan ske i förväg, genom omedelbar överföring, med kreditkort, PayPal eller, för vanliga kunder, på en öppen faktura efter samråd. Betalningar på öppna konton förfaller inom tio dagar efter mottagandet av fakturan. För att säkra kreditrisken förbehåller sig Infinitymed rätten att genomföra en kreditkontroll och själv föreslå en lämplig betalningsmetod. Vid betalning med autogiro förbinder sig företagskunden att betala de kostnader som uppstått om fakturabeloppet inte kan tas ut.

8.2. Om företagskunden inte betalar, måste han eller hon betala ersättning för påminnelse och inkassokostnader på 40 € per påminnelse.

Företagskunden uppmanas härmed uttryckligen att i händelse av betalning med Infinitymed, namnet (inklusive tidigare namn), referenspersonens namn, kön, (företags) adress, branschen (yrket), utestående saldo och Dunning-data i enlighet med GDPR (artikel 6) överförs till inkassoföretag som har tillstånd att göra anspråk.

8.3. 12 % pa dröjsmålsränta från förfallodagen gäller enligt överenskommelse. Detta gäller även om kunden inte betalar någon betalning utan eget fel.

9. Äganderätt

Om Infinitymed byter varor inom ramen för garantin, är det överenskommet att de returnerade varorna ska bli Infinitymeds obegränsade egendom.

10. Garanti, garanti och anmälan av brister

10.1. En obetydlig minskning av varornas värde eller lämplighet beaktas inte.

10.2. Företagskunden måste omedelbart kontrollera varorna för fullständighet eller eventuella fel vid mottagandet av leveransen och om en defekt eller ofullständighet i leveransen upptäcks, måste detta rapporteras skriftligen senast en vecka efter mottagandet av varorna. Företagskunden är ansvarig för att bevisa att ett klagomål faktiskt har gjorts. Dolda fel måste rapporteras skriftligen omedelbart efter upptäckten. Om ett klagomål inte görs eller inte görs i god tid, anses varorna vara godkända. Påståendet om garantikrav eller skadeståndsanspråk inklusive följdskador orsakade av defekter samt rätten att bestrida fel på grund av defekter utesluts i dessa fall. Företagskunden måste alltid bevisa att felet redan fanns vid risköverföringen. Bevisbördan faller på företagskunden inom sex månader efter risköverföringen.

10.3. Garantin omfattas av lagliga bestämmelser. Garantin kan endast göras vid uppvisande av originalfakturan.

10.4. Bortsett från de fall där rätten till konvertering beror på lag, förbehåller Infinitymed sig rätten att välja om garantikravet ska uppfyllas genom att förbättra det, ersätta det - till och med upprepade gånger - eller genom att sänka priset. En obetydlig minskning av varornas värde eller lämplighet beaktas inte.

10.5. Anspråk på skador på grund av defekter i artikeln är uteslutna, såvida inte Infintymed bedrägligt har dolt felet eller har gett en uttrycklig garanti för varornas kvalitet eller skadligt liv, hälsa eller kropp.

11.6. I den mån Infinitymed levererar varor till företagskunden med en tillverkares garanti för varorna, ska dessa påståenden endast göras gällande tillverkaren. I detta fall gäller tillverkarens garantivillkor uteslutande.

10.7. Ytterligare garantianspråk såväl som ytterligare anspråk på grund av följdskador orsakade av defekter är undantagna.

10.8 Försök att reparera produkten utesluter garantin och garantin för Infinitymed.

10.9. Godkännandet av de varor som klagas över av Infinitymed utgör inte ett erkännande av ett garantianspråk.

10.10. Om Infinitymed byter varor inom ramen för garantin, är det överenskommet att de returnerade varorna ska bli Infinitymeds obegränsade egendom.

11/10 Ofullständiga leveranser eller skador under transport, såväl som skador trots korrekt förpackning, måste rapporteras av företagskunden till den ansvariga leverantören eller leveransföretaget inom 24 timmar. Inlämning av den skriftliga posten är en förutsättning för att ersättningen ska kunna levereras.

11. Ansvar

11.1. Infinitymed är ansvarigt i fall av positivt avtalsbrott, försumlighet vid ingående av avtal, försening, omöjlighet, skadestånd och andra juridiska skäl, med undantag för personskada, endast i händelse av uppsåt och grov vårdslöshet och brister i artikeln om detta är bedrägligt dolt eller ett uttryckligt omnämnande av produktbeskrivningen har oberoende garanti för sakens tillstånd accepterats. Indirekt skada undantas från ansvar.

11.2. När du tar över varor där lagren lagras antar Infinitymed att datalagren har säkerhetskopierats av kunden. Med undantag av avsiktlig avsikt och grov vårdslöshet tar Infinitymed inget ansvar för förlust av data.

11.3. Ansvarsområdet för Infinitymed enligt Product Liability Act förblir opåverkat.

11.4. Ovanstående regler återspeglar hela ansvaret för Infinitymed, dess ledning och dess anställda. Eventuellt ytterligare ansvar är uteslutet.

12. Skyldighet att anmäla dataändringar

Företagskunden måste omedelbart meddela Infinitymed om eventuella ändringar av leverans / fakturering / kontaktadress samt deras personuppgifter (till exempel när de byter namn), som de tillhandahöll till Infinitymed under sin beställning, så länge som den avtalsenliga juridiska transaktionen inte uppfylls ömsesidigt. Om företagskunden försummar denna anmälan ska deklarationer anses ha mottagits även om de skickades till den senast kända adressen / uppgifterna.

13. Val av lag, avtalsspråk och kommunikation
13.1. Tysk lag tillämpas uteslutande på de rättsliga förhållandena mellan Infinitymed och företagskunder och på respektive allmänna villkor, exklusive lagkonflikter.

13.2. Tillämpningen av FN: s konvention om avtal om internationell försäljning av varor av den 11 april 1980 är utesluten.

13.3. Kontraktet, ordern och affärsspråket är uteslutande tyska.

14. Exportkontroll / exportförbud

I synnerhet när det gäller tekniska produkter eller datorprogramvara kan deras export till vissa tredjeländer förbjudas enligt tysk exportlagstiftning eller underkastas godkännandekrav. Dessutom kan Infinitymed enligt kontrakt vara skyldig att förbjuda export från tillverkarna baserat på lagar i de stater där de är baserade. Före exporten förbinder sig företagskunden att ta reda på eventuella lagliga begränsningar och att iaktta dem och i enskilda fall att följa exportförbud som utfärdats av Infinitymed vid beställning eller leverans. Företagskunden bär alltid kostnaderna för eller i samband med exporten.

15. Övrigt

15.1. Företagskunden har ingen rätt att kompensera för fordringar från Infinitymed eller retention, såvida inte kravet är erkänt eller lagligt etablerat.

15.2. Prestationsstället för betalningar är Infinitymeds säte. För leveranser är prestationsplatsen antingen Infinitymed eller leveransplatsen för den första avsändaren som arbetar för Infinitymed.

15.3. Om en bestämmelse i dessa villkor är ineffektiv helt eller delvis eller blir ineffektiv på grund av lagstadgade bestämmelser, kvarstår de återstående bestämmelserna i dessa villkor. Parterna åtar sig att ersätta den ineffektiva avsättningen med en effektiv avsättning med samma innehåll som kommer närmast den ineffektiva avsättningen i ekonomiska termer.

15.4. Den exklusiva behörighetsplatsen är den faktiskt och lokalt behöriga domstolen vid företagets säte. Infinitymed har dock fortfarande rätt att stämma företagskunden på sin allmänna jurisdiktionsplats.

Villkor - slutanvändare

1. Tillämpningsområde

När avtalet ingås gäller dessa allmänna villkor enligt överenskommelse för alla ömsesidiga anspråk mellan kunden och Infinitymed GMBH, nedan kallad "Infinitymed" i korthet, i den version som gällde när respektive kontrakt ingicks.

2. Avtalspartner

Infinitymed slutar avtal med fysiska personer med obegränsad rättskapacitet som har fyllt 18 år (nedan kallad "kund").

Vid beställning via www.infinitymed.health sker leveranser uteslutande inom EU.

För att skicka en onlinebeställning via Infinitymed-webbplatsen krävs registrering (dvs. skapa en användarprofil). Registreringsuppgifterna måste anges korrekt och fullständigt av kunden. Registrering är endast tillåten i ditt eget namn.

Om erbjudandet från en person som inte uppfyller ovannämnda krav av misstag accepteras av Infinitymed, har Infinitymed rätt att återkalla avtalet med denna person inom rimlig tid.

3. Avtalets ingående

Genom att skicka en onlinebeställning (dvs. genom att välja produkten, fylla i de begärda uppgifterna och bekräfta beställningen av kunden med hjälp av onlineformuläret som tillhandahålls på Infinitymed-webbplatsen), genom att göra en beställning via e-post, fax eller post samt en telefon beställning gör kunden ett bindande erbjudande som Infinitymed först måste acceptera.

Registrerade kunder kan snabbt beställa kvalificerade kundvagnar och produkter utan att gå igenom kassan. Genom att klicka på "Beställ nu mot avgift" utlöses ordern under de villkor som anges i snabbbeställningen. Med den snabba beställningen accepteras de allmänna villkoren.

Infinitymed är inte skyldigt att acceptera ett erbjudande från kunden. Vid behov kommer Infinitymed att informera kunden omedelbart.

Ett varukontrakt uppstår genom den faktiska leveransen av de beställda varorna, varigenom en automatiserad bekräftelse på mottagandet av en beställning (dvs. kundens erbjudande) inte är en förklaring om accept.

Infinitymed sparar inte kontraktstexten. Efter att ha skickat din beställning skickar vi en orderbekräftelse som också innehåller våra villkor. Spara beställningsbekräftelsen och villkoren själv om du vill se dem vid en senare tidpunkt. Du kan se och spara den aktuella versionen av våra villkor när som helst på Infinitymed-webbplatsen. Du kan se dina tidigare beställningar i området "Mina beställningar" om du har registrerat dig som kund och loggat in via webbplatsen med dina inloggningsuppgifter.

4. Ångerrätt och returvillkor (avbokningsregler)

4.1. Ångerrätt
Kunden har rätt att återkalla ett avtal som ingåtts med Infinitymed för varor eller tjänster inom fjorton dagar utan att ange skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då kunden eller en tredje part som utsetts av honom, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning. När det gäller ett avtal om flera varor som kunden har beställt som en del av en enda beställning och som har levererats separat, börjar perioden från och med den dag då kunden eller en tredje part som utsetts av honom, som inte är transportören , den sista Har tagit varorna i besittning.

När det gäller ett avtal om tjänster börjar återkallelsestiden samma dag som avtalet ingås (punkt 3.)

För att utnyttja ångerrätten måste kunden informera Infinitymed genom en tydlig förklaring om sitt beslut att återkalla avtalet. Denna deklaration måste skickas till en av nedanstående adresser:

Brev: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str.15, 81673 München, Tyskland
E-post: info@infinitymed.health
Kunden kan använda återkallningsformuläret i slutet av dessa villkor, men detta är inte obligatoriskt. Detta uttagningsformulär finns också här för nedladdning och utskrift.

För att klara avbeställningsfristen räcker det för kunden att skicka meddelandet om att utöva sin ångerrätt innan avbokningsperioden har löpt ut.

4.2. Konsekvenser av tillbakadragandet
Om kunden säger upp avtalet har Infinitymed alla betalningar som mottagits från kunden, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som följer av att kunden väljer en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av Infinitymed). återbetalas omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då meddelandet om återkallandet av detta avtal mottogs av Infinitymed. För denna återbetalning använder Infinitymed samma betalningsmedel som kunden använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inget annat uttryckligen avtalats med kunden. Om betalningsmedlet för den ursprungliga transaktionen inte är tillgängligt för återbetalningen (t.ex. kontant vid leverans) kommer återbetalningen att ske via banköverföring till ett bankkonto som kunden anger eller med en korsad check. I inget fall kommer kunden att debiteras några avgifter för denna återbetalning.

Infinitymed kan vägra återbetalning tills Infinitymed har fått tillbaka varorna eller tills kunden har gett bevis för att han har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigare.

Kunden måste returnera eller överlämna varorna till Infinitymed omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då han informerade Infinitymed om återkallandet av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om kunden skickar varorna innan fjorton dagar har gått ut. Beviset och risken för avkastningen ligger hos kunden.

4.3. Återkallande av tjänster - delvis betalningsskyldighet
Om kunden begär att tillhandahållandet av tjänsten eller leveransen ska börja under avbokningsperioden, måste han betala Infinitymed ett lämpligt belopp, vilket motsvarar andelen upp till den tidpunkt då han Infinitymed från att utöva ångerrätten med avseende på det avtalade avtalet motsvarar de tjänster som redan tillhandahållits jämfört med det totala omfattningen av de tjänster som tillhandahålls i kontraktet.

4.4. Retur- och returkostnader
I händelse av annullering är kunden juridiskt skyldig att bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Varor som kan skickas måste returneras till Infinitymed med tillräcklig porto. Kunden faktureras kostnaderna för att returnera varorna med otillräcklig porto.

För varor som inte kan returneras med post / pakettjänst kommer Infinitymed att ordna returen på begäran och bekostnad av kunden och för hans räkning. Kunden kan beställa denna returtjänst från Infinitymed samtidigt med avbokningen eller senare på följande adresser:

Brev: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str.15, 81673 München, Tyskland
E-post: info@infinitymed.health
I detta fall uppgår kundens returkostnader till 50,00 € (inklusive lagstadgad moms). Kunden måste tillhandahålla varorna i fraktförpackningen, fritt tillgänglig för returtransport.

Om kunden inte vill använda sig av denna returtjänst är han lagligt skyldig att själv returnera fraktvaror. Returen måste adresseras till Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str.15, 81673 München.

I de fall där kunden inte använder returtjänsten i händelse av ett avtal upphävs, ligger risken för returen hos kunden.

5. Undantag från ångerrätten

Rätten att säga upp avtalet gäller inte kontrakt för

Tjänster, om Infinitymed - på grundval av en uttrycklig begäran från kunden och bekräftelse av kundens kunskap om förlusten av ångerrätten i händelse av fullständigt fullgörande av kontraktet - hade börjat utföra tjänsten innan återkallelseperioden hade gick ut och tjänsten tillhandahölls sedan i sin helhet.
Varor som tillverkas enligt kundspecifikationer eller som är tydligt anpassade till personliga behov,
Varor som levereras förseglade och är olämpliga för retur av hälsoskäl eller hygien, förutsatt att förseglingen har tagits bort efter leverans;
Infinitymed har påbörjat leveransen med kundens uttryckliga medgivande i kombination med hans kunskap om förlusten av rätten att återkalla kontraktet i händelse av en tidig start med fullgörandet av avtalet. Förlusten av ångerrätten förutsätter att Infinitymed har gett kunden en bekräftelse på sitt samtycke till ett tidigt fullgörande av avtalet och hans kunskap om förlusten av ångerrätten hos en permanent databärare.
6. Inspektion av varorna - ersättning för avskrivningar - ersättning för skador
Kunden har rätt att kontrollera kvaliteten, egenskaperna eller funktionerna hos de beställda varorna i den utsträckning som är vanligt vid köp i en butik (t.ex. kort funktionstest). Denna kontrollrätt omfattar dock inte användningen av varorna.

Kunden måste betala Infinitymed kompensation för en minskning av varans marknadsvärde om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas egenskaper, egenskaper och funktion.

Om varorna skadades måste kunden betala rimlig ersättning för uppkomna skador - upp till maximalt varornas värde - till Infinitymed.

7. Bokning av tillgänglighet

Om Infinitymed efter kontraktets ingående upptäcker att de beställda varorna eller tjänsterna inte längre är tillgängliga från Infinitymed eller inte kan levereras av juridiska skäl, kan Infinitymed antingen erbjuda varor eller tjänster av motsvarande kvalitet och pris eller dra sig ur avtalet utan kompensation. Infinitymed återbetalar betalningar som redan har mottagits till kunden omedelbart efter att avtalet har dragits ut.

8. Typografiska fel

Skulle Infinitymed senare upptäcka att produktinformationen var felaktig på grund av tryck- eller typfel, kommer kunden att informeras omedelbart. Kunden kan uttryckligen bekräfta beställningen igen skriftligen eller underförstått genom att betala det föreskrivna priset under gällande villkor. I annat fall har Infinitymed rätt att omedelbart återkalla kontraktet om kontraktet redan har accepterats. I det här fallet är skadeståndskrav uteslutna, med undantag för avsiktlig avsikt och grov vårdslöshet, liksom personskada.

9. Leveransdatum, leveransrestriktioner och risköverföring

Om inte annat överenskommits kommer leveransen att ske inom 5 dagar, men senast 30 dagar. Tidsfristen för leverans börjar med förskottsbetalning dagen efter mottagandet av betalningen eller, vid kontanter vid leverans eller köp på kontot, dagen efter mottagandet av beställningen. Om periodens sista dag faller på en lördag, söndag eller en nationellt erkänd helgdag intar nästa arbetsdag en sådan dag.

När varorna skickas överförs risken för förlust eller skada på varorna endast till konsumenten så snart varorna levereras till konsumenten eller till en tredje part som utsetts av konsumenten annan än transportören. Men om konsumenten själv har ingått transportavtalet utan att använda någon av de alternativ som vi föreslår, överförs risken till transportören så snart varorna överlämnas.

10. Leverans- och fraktkostnader

Varorna levereras på kundens bekostnad. När det gäller skrymmande föremål, som identifieras individuellt i enlighet därmed, beräknar Infinitymed också en volymtilläggsavgift som visas för produkten.

För onlinebeställningar visas leverans-, leverans- och förpackningskostnaderna i kundvagnen innan den bindande beställningen görs.

11: e priset

Alla priser på Infinitymed-webbplatsen är nettopriser plus moms i EURO. För att lämna in det bindande erbjudandet från kunden (punkt 3) för onlinebeställningar gäller de aktuella priserna på webbplatsen dagen för beställningen. Dessa priser gäller endast för beställningar i e-handel (dvs. inte för beställningar från katalogen). Om mervärdesskattesatsen ändras kommer priset också att ändras i enlighet med detta. Av tekniska skäl är det möjligt att priserna som visas på webbplatsen när du väljer varorna skiljer sig från priserna som visas i kundvagnen. I detta fall är det bindande priset för kundvagnen.

Priserna i katalogen är nettopriser plus moms i EURO. Infinitymed strävar efter att garantera sina priser under katalogens giltighetstid. Marknaden visar dock också extrema prisfluktuationer, särskilt för komponenter. Infinitymed vidarebefordrar därför senare beviljade prissänkningar samt prishöjningar i marknadspriset. På grund av extrema prisfluktuationer är prisjusteringar upp eller ner också möjliga. Det kan inte uteslutas att de priser som anges i katalogen kan förändras på grund av speciella omständigheter (t.ex. prisökning eller prisreduktion från leverantören). I vilket fall som helst blir alla tidigare priser ogiltiga med publiceringen av en ny katalog. För beställningen (dvs. att kunden lämnar in erbjudandet) via e-post, fax eller post samt för beställningar per telefon gäller de aktuella priserna på beställningsdagen, som kan begäras på www.infinitymed. på eller via telefon.

Om prisinformationen (på webbplatsen eller i katalogen) är felaktig kommer Infinitymed omedelbart att informera kunden som redan har gjort ett bindande erbjudande (punkt 3) till Infinitymed om det faktiska priset. I detta fall kan kunden uttryckligen bekräfta sitt erbjudande till det angivna priset skriftligen eller underförstått genom att betala det föreskrivna priset. I annat fall har Infinitymed rätt att omedelbart återkalla kontraktet om kontraktet redan har accepterats. I detta fall är skadeståndskrav uteslutna, med undantag för avsiktlig avsikt och grov vårdslöshet, liksom personskada.

12. Betalning och sen betalning

Betalning kan göras i förväg, kontant vid leverans, omedelbar överföring, kreditkort, PayPal eller, för vanliga kunder, på öppet konto. Betalningar på öppna konton förfaller inom 30 dagar efter mottagandet av fakturan. För att säkra kreditrisken förbehåller sig Infinitymed rätten att genomföra en kreditkontroll och själv föreslå en lämplig betalningsmetod. Vid betalning med autogiro åtar sig kunden, i händelse av att fakturabeloppet inte kan samlas in, de utgifter som uppkommit på grund av bristande täckning (icke-kontant) till ett belopp av € 7, inklusive moms, baserat på det debiterade beloppet av kunden Opposition till ett belopp av € 4. - inkl. moms, samt uppkommit på grund av specifikationen av ett felaktigt bankkonto till ett belopp av € 7 - inkl. moms.

I händelse av utebliven betalning är kunden skyldig att betala 4 € för varje påminnelseavgift samt ränta på 5 % pa. Detta gäller även om kunden inte betalar någon betalning utan eget fel.

Som ett resultat får ett inkassobyrå i uppdrag att ta ut skulden. Inkassobyråns samtliga kostnader (enligt förordningen om högsta avgifter för inkassobyråer i enlighet med Federal Law Gazette 141/1996) bärs av kunden som är skyldig att förfalla till betalning. Dessa kostnader kommer att debiteras som tjänar ett lämpligt rättsligt åtal.

Betalningarna kvittas först mot räntor och kostnader.

Kunden uppmanas härmed uttryckligen att vid betalning med Infinitymed, namn (inklusive tidigare namn), kön, adress, yrke, utestående saldo och påminnelsedata i enlighet med GDPR (artikel 6) till med Inkassobyråer som är behöriga att göra anspråk skickas.

13. Äganderätt

Föremålet för köpet eller varorna förblir Infinitymeds egendom tills köpeskillingen och alla tillhörande kostnader och kostnader har betalats till fullo. I händelse av till och med delvis betalning har Infinitymed rätt att samla in varorna utan köparens medgivande.

14. Garanti och tillverkarens garanti

Garantin omfattas av lagliga bestämmelser.

Godkännandet av de varor som klagas över inom garantiperioden av Infinitymed utgör inte ett erkännande av ett garantianspråk.

Garantins varaktighet är 24 månader från leverans.

I den mån Infinitymed byter varor som en del av garantin, är det överens om att de bytte varorna blir den obegränsade egenskapen för Infinitymed.

Kunden måste rapportera ofullständiga leveranser eller skador under transport till det ansvariga leveransföretaget inom rimlig tid och på begäran tillhandahålla Infinitymed en skriftlig post.

I den mån tillverkaren har en garantideklaration för varor som köpts från Infinitymed, ska dessa påståenden endast göras gällande den berörda tillverkaren. I detta fall gäller tillverkarens garantivillkor uteslutande.

15. Ansvar

Infinitymed är endast ansvarigt i fall av positiv avtalsbrott, försumlighet vid ingående av ett kontrakt, försening, omöjlighet, skadestånd och andra rättsliga skäl endast i händelse av avsikt och grov vårdslöshet, utom för personskada. Indirekta skador (tredjepartsskador), samt ytterligare garantianspråk, samt anspråk på följdskador (såsom resekostnader, tidsersättning etc.) är undantagna med undantag för personskada eller skada på föremål som accepteras för behandling, liksom i fall av avsikt och grov vårdslöshet.

Ansvarsområdet för Infinitymed enligt Product Liability Act förblir opåverkat.

När du tar över varor där lagren lagras antar Infinitymed att datalagren har säkerhetskopierats av kunden. Med undantag av avsiktlig avsikt och grov vårdslöshet tar Infinitymed inget ansvar för förlust av data.

Denna förordning återspeglar hela tillämpningsområdet för Infinitymed, dess ledning och dess anställda. Ytterligare ansvar, med undantag för grov vårdslöshet och uppsåtlig försummelse, liksom personskada, är utesluten.

16. Dataskydd

Infinitymed använder alla personuppgifter från sina kunder som är nödvändiga för att uppfylla de avtalsenliga skyldigheterna mellan Infinitymed och dess kunder (såsom att särskilt behandla beställningar, leverera varor, kontrollera kreditvärdighet eller behandla betalningar) i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen ( GDPR).

17. Skyldighet att anmäla dataändringar

Kunden måste omedelbart informera Infinitymed om eventuella ändringar av sin leverans- / fakturerings- / kontaktadress samt sina personuppgifter (till exempel vid namnbyte) som han tillhandahöll till Infinitymed under sin beställning, så länge som den avtalsenliga rättsliga transaktionen uppfylls inte med varandra. Om kunden inte tillhandahåller denna anmälan ska deklarationer också anses ha mottagits eller att varor har levererats även om de skickades eller levererades till den adress / data som senast gavs till honom.

18. Kontraktsspråk och kommunikation

Kontraktet, ordern och affärsspråket är uteslutande tyska.

19. Föreställningsplats

Platsen för fullgörande av tjänsten som tillhandahålls av Infinitymed såväl som mot ersättning som tillhandahålls av kunden är företagets huvudkontor för Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen. Detta gäller inte uppfyllandet av kundens garantianspråk med Infinitymed.

20. Överlåtelse av fordringar (överlåtelse)

Kunden måste skriftligen informera Infinitymed om tilldelningen av sitt anspråk till en tredje part (uppdrag). All service till kunden sker tills Infinitymed har meddelats skriftligen med skuldens ränta.

21. Tillämplig lag

Tysk lag gäller uteslutande de rättsliga förhållandena mellan Infinitymed och kunden, exklusive lagkonflikter och FN: s försäljningslag.

22. Behörighet

Domstolen vid huvudkontoret för Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen, ansvarar för alla rättegångar mot Infinitymed. Om konsumenten har sin hemvist eller vanliga vistelseort i Tyskland eller om han är anställd i Tyskland, kan endast domstolen i vars distrikt hemvist, hemvist eller anställningsort är belägen fastställas för en talan mot honom; detta gäller inte lagliga tvister som redan har uppstått.

23. Avskiljningsklausul

Om en bestämmelse i dessa villkor är ineffektiv helt eller delvis eller blir ineffektiv på grund av lagstadgade bestämmelser, kvarstår de återstående bestämmelserna i dessa villkor. Parterna förbinder sig att ersätta den ineffektiva bestämmelsen med en giltig bestämmelse med det innehåll som kommer närmast den ineffektiva bestämmelsen i ekonomiska termer.

24. Skiljenämnd

Vi erkänner Internetombudsmannen som ett skiljedomsorgan utanför domstol. Om du har ytterligare frågor angående tvistlösning, vänligen kontakta vår tjänst: info@infinitymed.health eller Internetombudsmannen på www.ombudsmann.at. Information om Internetombudsmannens ansvar finns under följande länk: http://www.ombudsmann.at/schlichtung.php/cat/2/title/So_funktioniert's

25. Tvistlösning utanför domstol

Från och med den 15 februari 2016 kommer EU-kommissionen att tillhandahålla en plattform för tvistlösning utanför domstol. Detta ger konsumenterna möjlighet att lösa tvister i samband med deras online-order utan ingripande från en domstol. Tvistlösningsplattformen kan nås via den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Handelsregister: Handelsdomstolen i München

Formulär för återkallande
Om du vill säga upp avtalet, fyll i detta formulär och skicka tillbaka det till:

Infinitymed Ltd.
Dingolfinger Str.15, 81673 München
E-post: info@infinitymed.health

Jag / vi återkallar härmed avtalet som jag / vi ingått för köp av följande varor:

1. beställd: mottagen den:
2. Beställd den: Mottagen den:
3. Beställd den: Mottagen den:
Konsument (er):

Adress till konsumenten / konsumenterna:

Datum:

Konsument (er):

(endast med anmälan på papper)

sv_SESvenska