Förordning CE 1935/2004 för föremål som kommer i kontakt med livsmedel

Förordningen reglerar de grundläggande krav, villkor och regler som måste uppfyllas för att göra föremål och material säkra för kontakt med mat. Överensstämmelse med förordning 1935/2004 utgör grunden för en korrekt CE-försäkran om överensstämmelse

Allmänna krav

Allt material och föremål ska tillverkas i enlighet med god tillverkningssed (GMP) på ett sådant sätt att de under normala eller förutsebara användningsförhållanden inte släpper ut några komponenter i livsmedel som är lämpliga:

 • äventyra människors hälsa, eller
 • åstadkomma en oacceptabel förändring av livsmedelssammansättningen, eller
 • orsaka en försämring av de organoleptiska egenskaperna hos maten.
 
Dessutom får märkning, reklam och presentation av material och föremål inte vilseleda konsumenten.

Individuella mått för grupper av objekt

Förordningen reglerar också hur speciella grupper av artiklar som: återvunna material eller kombinationer kan utfärdas.

Detta inkluderar bland annat:

 • En lista över ämnen som är godkända för tillverkning
 • En eller flera listor över material och föremål och ämnen som är tillåtna som beståndsdelar i aktiva eller intelligenta material
 • Renhetskriterier för ovanstående ämnen
 • Särskilda villkor för användning av ovanstående ämnen
 • specifika migrationsvärden såväl som totala migrationsvärden
 • Regler för skydd av människors hälsa från farorna med oral kontakt med material och föremål
 • Regler för provtagning
 • Regler för att säkerställa spårbarhet, inklusive regler för hur länge register sparas
 • och mer…
 
Dessutom hindrar förordningen inte enskilda medlemsstater från att upprätthålla eller anta nationella bestämmelser

Märkning

Utan att det påverkar några enskilda åtgärder måste material och föremål (som handskar) märkas på följande sätt, bland annat när de släpps ut på marknaden:

 • Med informationen "För livsmedelskontakt" eller med en speciell hänvisning till din referens som kaffemaskin, vinflaska eller soppsked eller med symbolen som visas nedan
 • Högst med speciella instruktioner för säker och korrekt användning
 • med namn eller företagsnamn och i vilket fall som helst adress eller säte för tillverkaren, bearbetningsföretaget eller en säljare etablerad i gemenskapen som är ansvarig för att släppa ut på marknaden
 • adekvat märkning eller identifiering som möjliggör spårbarhet

ytterligare

Förordningen definierar också viktiga punkter som allmänhetens tillgång, sekretess, kommittéförfaranden, skyddsprocedurer, sanktioner och övergångsregler.

Enskilda åtgärder som 10/2011 för plast eller AP (4) 2004 för gummi och förordning 2023/2006 för god tillverkningssed GMP är specifika för handskar.

Referenser:

Originaltext till förordning 1935/2004: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
Originalförordning (EU) 10/2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
Originaltext till förordning GMP 2023/2006: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32006R2023

Våra produkter

sv_SESvenska