PPE 2016/425 pre osobné ochranné pracovné prostriedky

OOP (EU) 2016/425 (ďalej len nariadenie o OOP) definuje základné požiadavky a predpisy týkajúce sa osobných ochranných prostriedkov. 

Okrem terminológie definuje aj zodpovedné orgány, bezpečnostné opatrenia a povinnosti.

Aký význam má nariadenie o OOP pre ochranné rukavice?

Ak výrobca definuje jednorazové rukavice ako ochranné rukavice, musia vyhovovať PPE 2016/425.

PSA-VO rozlišuje medzi nebezpečenstvami, pred ktorými rukavice chránia. Všeobecne platí, že rukavice môžu chrániť pred nasledujúcimi rizikami: Mechanické poranenie, teplo / oheň, chlad, úrazy elektrickým prúdom, žiarenie, ochrana pred zdraviu škodlivými látkami a škodlivými biologickými látkami.

V závislosti na rizikách, ktoré je potrebné chrániť, sú rukavice zaradené do zodpovedajúcich kategórií. Ďalej sú uvedené všetky riziká a kategórie, ktoré sú definované pre osobné ochranné prostriedky v súlade s nariadením o OOP

Dôležitá informácia pre podnikateľov so zamestnancami

Iba ak je pripevnené označenie CE (ktoré si vyžaduje príslušné vyhlásenie o zhode !!), rukavice sa považujú za ochranné rukavice.

Tu nestačia iba jednoduché skúšky podľa napr. EN 374 bez zodpovedajúceho vyhlásenia o zhode.

Ako ochranné rukavice sa bohužiaľ často používajú nevhodné rukavice.

To môže mať pre spoločnosti so zamestnancami obrovské účinky a riziká zodpovednosti, pretože poskytnutie nevhodných ochranných prostriedkov môže znamenať porušenie predpisov na ochranu zamestnancov.

Najmä v súvislosti so súčasnou pandémiou môže zodpovednosť za zamestnávateľa vzniknúť v najhoršom prípade, ak zamestnanci ochorejú v dôsledku nesprávnych ochranných prostriedkov.

Požiadavky na ochranné rukavice podľa kategórie III

Ak ochranné rukavice chránia pred nebezpečnými rizikami podľa kategórií, musia byť splnené minimálne tieto požiadavky:

 • Splňte všetky všeobecné požiadavky na OOP, ako sú ergonómia, stupne ochrany, triedy ochrany, neškodnosť, pohodlie
 • Pokyny a informácie od výrobcu, ako sú: skladovanie, používanie, kontrola, limity použitia, doba použiteľnosti, odkaz na príslušné normy
 • Príprava technickej dokumentácie
 • Príprava vyhlásenia o zhode
 • EÚ skúška typu prostredníctvom notifikovaného orgánu (príloha V, modul B) alebo
 • EÚ skúška typu založená na vnútornej kontrole výroby (príloha VI. Modul C) alebo
 • EÚ skúška typu založená na vnútornej kontrole výroby s monitorovanými skúškami výrobkov (príloha VII, modul C2) alebo
 • EÚ skúška typu založená na zabezpečení kvality vo vzťahu k výrobnému procesu (príloha VIII, modul D)
 
Nitrilové vyšetrovacie rukavice od Infinitymed majú typovú skúšku EÚ podľa modulu C2 vydanú spoločnosťou TÜV Rheinland LGA Products GmbH (notifikovaný orgán: 0197)

Dôležité definície (EÚ) 2016/425

Je potrebné poznamenať, že rôzne vyhlášky môžu mať rôzne definície. Vždy sa odvolávame na príslušné pôvodné texty vyhlášok.

Dôležité termíny súvisiace s ochrannými rukavicami:

 • „Osobné ochranné prostriedky“ (OOP): Zariadenia navrhnuté a vyrobené na nosenie alebo držanie osobou ako ochrana pred jedným alebo viacerými rizikami pre zdravie alebo bezpečnosť.
 • „Sprístupnenie na trhu“: akákoľvek dodávka, či už za úhradu alebo bezplatne, na distribúciu alebo použitie na trhu Únie v rámci obchodnej činnosti.
 • „Umiestnenie na trh“ znamená prvé sprístupnenie OOP na trhu Únie
 • „Výrobca“: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyrába OOP alebo si ich necháva vyvinúť alebo vyrobiť a uvádza ich na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.
 • „Splnomocnený zástupca“: každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá dostala písomné splnomocnenie od výrobcu na vykonávanie určitých úloh v jeho mene.
 • „Dovozca“: každá fyzická alebo právnická osoba usadená v Únii, ktorá uvádza OOP z tretej krajiny na trh Únie

Kategórie nariadenia o OOP

I. kategória

Kategória I zahŕňa iba tieto menšie riziká:

a) povrchové mechanické poranenia
b) Kontakt s mierne agresívnymi čistiacimi prostriedkami alebo dlhodobý kontakt s vodou
c) Kontakt s horúcimi povrchmi, ktorých teplota nepresahuje 50 ° C
d) Poškodenie očí slnečným žiarením (s výnimkou pozorovania slnka)
e) poveternostné podmienky, ktoré nie sú extrémnej povahy

Kategória II

Kategória II zahŕňa riziká, ktoré nie sú uvedené v kategórii I alebo II.

Kategória III

Kategória II zahŕňa iba riziká, ktoré môžu viesť k veľmi vážnym následkom, ako je smrť alebo nezvratné poškodenie zdravia, v spojení s:

a) Látky a zmesi, ktoré sú zdraviu nebezpečné
b) Atmosféry s nedostatkom kyslíka
c) škodlivé biologické činitele
d) ionizujúce žiarenie
e) teplé prostredie, ktoré má účinky porovnateľné s prostredím s teplotou vzduchu 100 ° C alebo viac
f) chladné prostredie, ktoré má účinky porovnateľné s prostredím s teplotou vzduchu -50 ° C alebo menej
g) padá z výšky
h) Úraz elektrickým prúdom a práce na živých častiach
i) topiaci sa
j) Rezy z ručných motorových píl
k) vysokotlakový prúd
l) Zranenia projektilmi alebo rany nožov
m) škodlivý hluk

Záver

Nariadenie o OOP (EÚ) definuje základný rámec pre výrobu a klasifikáciu ochranných prostriedkov. Bez zodpovedajúceho vyhlásenia o zhode nemusí byť rukavica prehlásená a použitá ako ochranný prostriedok.

Preto je vhodné zabezpečiť, aby boli výrobky pri nákupe rukavíc zodpovedajúcim spôsobom označené.

Odkazy:

Pôvodný text (EÚ) 2016/425: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425

Naše produkty

sk_SKSlovenčina