Obchodné podmienky - firemní zákazníci

1. Rozsah pôsobnosti

Uzavretím zmluvy sa tieto všeobecné obchodné podmienky v znení platnom v čase príslušnej objednávky vzťahujú na všetky vzájomné nároky medzi obchodnými zákazníkmi v zmysle bodu 2, ktorí nie sú spotrebiteľmi (komerční zákazníci), a Infinitymed GMBH, ďalej skrátene označované ako „Infinitymed“.
Webové stránky zahŕňajú všetky webové stránky zaregistrované spoločnosťou Infinitymed (napríklad a nie výlučne: infinitymed.health, infinitymedgloves.com, infinitymedgloves.at, infinitymedgloves.de, infinitymedgloves.fr, infinitymedgloves.nl)
Podmienky obchodného zákazníka, ktoré sú v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, nebudú uznané. Kroky z našej strany týkajúce sa plnenia zmluvy nepredstavujú súhlas s podmienkami obchodného zákazníka, ktoré sa odchyľujú od týchto VOP.

2. Zmluvný partner

2.1. Na základe týchto obchodných podmienok uzatvára Infinitymed zmluvy s fyzickými a právnickými osobami, ako aj s verejnoprávnymi organizáciami, ako sú školy, úrady, úrady a podobne, pokiaľ tieto právne transakcie patria do činnosti ich spoločnosti. (ďalej len „firemný zákazník“).

2.2. Pre odoslanie online objednávky cez web Infinitymed pre komerčných zákazníkov je nutná registrácia (tj. Vytvorenie užívateľského profilu) v obchode s obchodnými zákazníkmi. Obchodné údaje musia byť obchodným zákazníkom zadané pravdivo, správne a úplne.

2.3. Dodávky sa uskutočňujú v rámci EÚ. Odchylné ciele určenia iba po písomnej dohode.

2.4. Ak Infinitymed nechtiac prijala ponuku obchodného zákazníka, ktorá nebola prijatá (tj. Nespĺňa vyššie uvedené požiadavky), je Infinitymed oprávnená v primeranej lehote od obchodného zákazníka odstúpiť.

3. Uzavretie zmluvy

3.1. Odoslaním online objednávky (t. J. Výberom produktu, vyplnením požadovaných údajov a potvrdením objednávky obchodným zákazníkom pomocou online formulára uvedeného na webovej stránke Infinitymed), zadaním objednávky e-mailom, faxom alebo poštou, ako aj telefonická objednávka, firemný zákazník urobí záväznú ponuku, ktorú musí Infinitymed najskôr prijať (3.3.).

3.1.1. Registrovaní zákazníci si môžu rýchlo objednať kvalifikované nákupné vozíky a produkty bez toho, aby prešli procesom platby. Kliknutím na „Objednať teraz za poplatok“ sa objednávka aktivuje za podmienok uvedených v rýchlej objednávke. Rýchlou objednávkou sú akceptované všeobecné obchodné podmienky.

3.2. Infinitymed nie je povinný prijať ponuku. Ak je to potrebné, Infinitymed o tom bude zákazníka informovať.

3.3. Zmluva o tovare vzniká skutočným dodaním objednaného tovaru, pričom automatické potvrdenie prijatia objednávky (tj. Ponuka obchodného zákazníka) nie je vyhlásením o prijatí. V prípade služieb sa zmluva uzatvára prostredníctvom výslovného vyhlásenia o prijatí objednávky zákazníka spoločnosťou Infinitymed, najneskôr však pri začatí služby.

3.4. Infinitymed neuloží text zmluvy. Po zadaní objednávky vám zašleme potvrdenie objednávky. Potvrdenie o prijatí objednávky si prosím uschovajte sami, ak si ju budete chcieť pozrieť neskôr. Aktuálnu verziu našich zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť a uložiť na www.infinitymed.at. Vaše predchádzajúce objednávky môžete vidieť v oblasti „Moje objednávky“, ak ste sa zaregistrovali ako zákazník a prihlásili ste sa prostredníctvom webových stránok pomocou svojich prihlasovacích údajov.

4. Rezervácia dostupnosti

Ak spoločnosť Infinitymed po uzavretí zmluvy zistí, že objednané tovary alebo služby už od spoločnosti Infinitymed nie sú k dispozícii alebo ich nie je možné dodať z právnych dôvodov, môže spoločnosť Infinitymed ponúknuť buď tovar rovnakej kvality a ceny, alebo odstúpiť od zmluvy. Infinitymed vráti platby už prijaté okamžite po odstúpení od zmluvy. Pri objednávke na otvorený účet sa pripíše kredit na účet zákazníka.

5. Odtlačky / typografické chyby v informáciách o produkte

Ak spoločnosť Infinitymed následne zistí, že informácie o produkte sú nesprávne z dôvodu chýb pri tlači alebo sádzaní, bude o tom okamžite informovaný obchodný zákazník. Podnikateľský zákazník môže objednávku znovu výslovne potvrdiť písomne alebo implicitne zaplatením predpísanej ceny za platných podmienok. V opačnom prípade je spoločnosť Infinitymed oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, ak už bola zmluva prijatá. V takom prípade sú nároky na náhradu škody vylúčené, s výnimkou úmyslu a ujmy na zdraví.

6. Dodávka - náklady a riziko

6.1. Dodanie tovaru sa uskutočňuje na náklady a riziko obchodného zákazníka, pričom riziko sa pri odovzdaní prenáša na dopravcu. Prepravné náklady na štandardné dodávky sú vypočítané v nákupnom košíku a sú dostupné na www.infinitymed.health/versand. Doručovaciu službu vykonávajú logistickí partneri.

6.2. Uvedené dodacie lehoty sú nezáväzné, pokiaľ neboli výslovne písomne vyhlásené za záväzné. Po prekročení záväzne dohodnutej dodacej lehoty je obchodný zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy stanovením odkladnej lehoty štyroch týždňov. Rezignácia sa má oznámiť doporučeným listom. V prípade dodania s platbou vopred je tovar expedovaný až po prijatí platby, aby v prípade záväzne dohodnutého dátumu dodania pred prijatím platby nezačala plynúť štvortýždňová lehota od prijatia platby. .

7. Ceny

7.1. Všetky ceny na webových stránkach www.infintymed.health sú, pokiaľ nie je uvedené inak, čisté ceny plus DPH v EUR. Pre predloženie záväznej ponuky obchodným zákazníkom (3.1) na online objednávky platia ceny uvedené na webovej stránke v deň uskutočnenia objednávky. Tieto ceny platia iba pre objednávky v elektronickom obchode (tj. Nie pre objednávky z katalógu). Z technických dôvodov je možné, že ceny zobrazené na webe pri výbere tovaru sa líšia od cien zobrazených v nákupnom košíku. V takom prípade je záväzná cena nákupného košíka.

7.2. Ceny uvedené v katalógoch určených pre firemných zákazníkov sa počítajú z trhových cien v čase vytlačenia katalógu a sú konečnými cenami bez DPH v EUR. Spoločnosť Infinitymed sa snaží garantovať ceny po dobu platnosti katalógu. Trh však vykazuje aj extrémne výkyvy cien, najmä v prípade ochranných prostriedkov. Infinitymed preto prenáša zníženia a zvýšenia cien, ktoré mu boli udelené. Z dôvodu extrémnych výkyvov cien sú možné aj cenové korekcie nahor alebo nadol. Nie je vylúčené, že ceny uvedené v katalógu sa môžu meniť v dôsledku zvláštnych okolností (napr. Zvýšenie ceny alebo zníženie ceny dodávateľom). V každom prípade všetky predchádzajúce ceny strácajú platnosť zverejnením nového katalógu. Pre objednávku (tj. Predloženie ponuky obchodným zákazníkom) platia aktuálne ceny v deň uskutočnenia objednávky, o ktoré je možné požiadať na webovej stránke alebo telefonicky.

7.3. V prípade cenových zmien na knižnom trhu je spoločnosť Infinitymed zo zákona povinná preniesť cenové zmeny z dôvodu udržania ceny.

7.4. Ak sú informácie o cene (na webe alebo v katalógu) nesprávne, Infinitymed okamžite informuje obchodného zákazníka, ktorý už urobil záväznú ponuku (3.1) na Infinitymed, o skutočnej cene. V takom prípade môže firemný zákazník výslovne písomne alebo implicitne potvrdiť svoju ponuku za uvedenú cenu zaplatením predpísanej ceny. V opačnom prípade je spoločnosť Infinitymed oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, ak už bola zmluva prijatá. V takom prípade sú nároky na náhradu škody vylúčené, s výnimkou úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti, ako aj zranenia osôb.

8. Platba a oneskorená platba

8.1. Platbu je možné vykonať vopred, okamžitým prevodom, kreditnou kartou, PayPal alebo pre bežných zákazníkov po otvorení faktúry po konzultácii. Platby na otvorených účtoch sú splatné do 10 dní od prijatia faktúry. Na zabezpečenie úverového rizika si spoločnosť Infinitymed vyhradzuje právo vykonať úverovú kontrolu a sama navrhnúť vhodný spôsob platby. Pri platbe inkasom sa obchodný zákazník zaväzuje uhradiť výdavky spojené s prípadom, keď nebude možné inkasovať čiastku na faktúre.

8.2. Ak je podnikateľský zákazník v omeškaní s platbou, musí zaplatiť náhradu za výdavky spojené s upomienkou a vyzdvihnutím vo výške 40 EUR za upomienku.

Podnikateľskému zákazníkovi sa týmto výslovne odporúča, že v prípade neplnenia platby spoločnosťou Infinitymed, meno (vrátane predchádzajúcich mien), meno referenčnej osoby, pohlavie, adresa (spoločnosti), odvetvie (profesia), nevyrovnaný zostatok a údaje o upomínaní v súlade s nariadením GDPR (článok 6) sa prenášajú do spoločností zaoberajúcich sa vymáhaním pohľadávok, ktoré sú oprávnené uplatňovať nároky.

8.3. 12 % pa úroky z omeškania od dátumu splatnosti platia podľa dohody. To platí aj v prípade, že zákazník neplní svoje platby bez vlastnej viny.

9. Výhrada vlastníctva

Ak Infinitymed vymieňa tovar v rámci záruky, je dohodnuté, že vrátený tovar sa stane neobmedzeným vlastníctvom Infinitymed.

10. Záruka, záruka a hlásenie o chybách

10.1. Na nepodstatné zníženie hodnoty alebo vhodnosti tovaru sa neprihliada.

10.2. Podnikateľský zákazník musí ihneď po prevzatí dodávky skontrolovať úplnosť alebo prípadné vady tovaru a ak sa zistia vady alebo neúplnosť dodávky, musí to byť oznámené písomne najneskôr do jedného týždňa od prevzatia tovaru. Podnikateľský zákazník je zodpovedný za preukázanie, že sťažnosť bola skutočne podaná. Skryté chyby musia byť nahlásené písomne ihneď po ich zistení. Ak nie je reklamácia uplatnená alebo nebola podaná včas, považuje sa tovar za schválený. Uplatnenie záručných nárokov alebo nárokov na náhradu škody vrátane následných škôd spôsobených vadami, ako aj právo na reklamáciu chýb z dôvodu vád sú v týchto prípadoch vylúčené. Podnikateľský zákazník musí vždy preukázať, že chyba existovala už v čase prenosu rizika. Dôkazné bremeno spadá na obchodného zákazníka do 6 mesiacov od prenosu rizika.

10.3. Záruka podlieha právnym predpisom. Záruku je možné uplatniť až po predložení pôvodnej faktúry.

10.4. Okrem prípadov, v ktorých je právo na konverziu dané zákonom, si spoločnosť Infinitymed vyhradzuje právo zvoliť si, či bude záručný nárok uspokojený vylepšením, výmenou - dokonca aj opakovane - alebo znížením ceny. Na nepodstatné zníženie hodnoty alebo vhodnosti tovaru sa neprihliada.

10.5. Nároky na náhradu škody z dôvodu vád veci sú vylúčené, pokiaľ spoločnosť Infintymed vadu podvodne nezakryla alebo neposkytla výslovnú záruku za kvalitu tovaru alebo zavinenie poškodenia života, zdravia alebo tela.

11.6. Pokiaľ Infinitymed dodáva tovar obchodnému zákazníkovi so zárukou výrobcu na tovar, je potrebné tieto nároky uplatniť iba voči výrobcovi. V takom prípade sa výlučne vzťahujú záručné podmienky výrobcu.

10.7. Ďalšie záručné nároky, ako aj ďalšie nároky z dôvodu následných škôd spôsobených vadami sú vylúčené.

10.8. Pokusy o opravu produktu vylučujú záruku a záruku Infinitymed.

10.9. Prijatie tovaru reklamovaného spoločnosťou Infinitymed neznamená uznanie reklamácie.

10.10. Ak Infinitymed vymieňa tovar v rámci záruky, je dohodnuté, že vrátený tovar sa stane neobmedzeným vlastníctvom Infinitymed.

11/10 Neúplné dodávky alebo poškodenie pri preprave, ako aj poškodenie napriek správnemu zabaleniu, musí obchodný zákazník nahlásiť zodpovednému poskytovateľovi prepravných služieb alebo doručovacej spoločnosti do 24 hodín. Predloženie písomného záznamu je predpokladom náhradnej dodávky.

11. Zodpovednosť

11.1. Infinitymed zodpovedá za prípady pozitívneho porušenia zmluvy, nedbanlivosti pri uzatváraní zmluvy, omeškania, nemožnosti, deliktu a iných právnych dôvodov, s výnimkou ujmy na zdraví, iba v prípade úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti a vád veci, a to aj ak je to podvodne skryté alebo je výslovne uvedené v popise produktu, bola prijatá nezávislá záruka za stav veci. Nepriama škoda je vylúčená zo zodpovednosti.

11.2. Pri preberaní tovaru, na ktorom sú uložené dátové zásoby, Infinitymed predpokladá, že dátové zásoby boli zálohované zákazníkom. S výnimkou úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti nepreberá spoločnosť Infinitymed zodpovednosť za stratu údajov.

11.3. Rozsah zodpovednosti spoločnosti Infinitymed podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostáva nedotknutý.

11.4. Vyššie uvedené nariadenia odrážajú celý rozsah zodpovednosti spoločnosti Infinitymed, jej manažmentu a zamestnancov. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť je vylúčená.

12. Povinnosť oznamovať zmeny údajov

Podnikateľský zákazník musí okamžite oznámiť spoločnosti Infinitymed všetky zmeny na svojej dodacej / fakturačnej / kontaktnej adrese a tiež svoje osobné údaje (napríklad pri zmene mena), ktoré spoločnosti Infinitymed poskytol v rámci svojej objednávky, pokiaľ: zmluvná právna transakcia nie je vzájomne splnená. Ak obchodný zákazník toto oznámenie zanedbá, vyhlásenia sa budú považovať za prijaté, aj keď boli zaslané na poslednú známu adresu / údaje.

13. Voľba práva, zmluvný jazyk a komunikácia
13.1. Nemecké právo sa uplatňuje výlučne na právne vzťahy medzi spoločnosťou Infinitymed a firemnými zákazníkmi a na príslušné všeobecné obchodné podmienky, s výnimkou kolíznych noriem.

13.2. Uplatňovanie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru z 11. apríla 1980 je vylúčené.

13.3. Zmluvným, objednávkovým a obchodným jazykom je výlučne nemčina.

14. Kontrola vývozu / zákaz vývozu

Najmä v prípade technických výrobkov alebo počítačového softvéru môže byť ich vývoz do určitých tretích krajín zakázaný nemeckými vývoznými zákonmi alebo podliehať požiadavkám na schválenie. Ďalej môže byť spoločnosť Infinitymed zmluvne zaviazaná zakázať vývoz zo strany výrobcov na základe zákonov v štátoch, v ktorých majú sídlo. Pred exportom sa podnikový zákazník zaväzuje informovať sa o možných zákonných obmedzeniach a dodržiavať ich a v jednotlivých prípadoch pri objednávaní alebo dodávaní dodržiavať zákazy vývozu vydané spoločnosťou Infinitymed. Podnikateľský zákazník si náklady na vývoz alebo v súvislosti s vývozom nesie vždy sám.

15. Ostatné

15.1. Podnikový zákazník nemá právo na započítanie proti nárokom z Infinitymed alebo zadržaniu, pokiaľ nárok nie je uznaný alebo právne preukázaný.

15.2. Miestom plnenia pri platbách je sídlo spoločnosti Infinitymed. V prípade dodávok je miestom plnenia buď Infinitymed, alebo miesto dodania prvého odosielateľa, ktorý pracuje pre Infinitymed.

15.3. Ak by bolo ustanovenie týchto obchodných podmienok úplne alebo čiastočne neúčinné alebo sa stanú neúčinnými z dôvodu zákonných ustanovení, zostávajúce ustanovenia týchto obchodných podmienok zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie účinným ustanovením s rovnakým obsahom, ktorý sa najviac priblíži k neúčinnému ustanoveniu z ekonomického hľadiska.

15.4. Výlučným miestom jurisdikcie je vecne a miestne príslušný súd v sídle spoločnosti. Infinitymed je však stále oprávnený žalovať obchodného zákazníka v mieste jeho všeobecnej jurisdikcie.

Obchodné podmienky - koncový užívateľ

1. Rozsah pôsobnosti

Po uzavretí zmluvy platia tieto všeobecné obchodné podmienky tak, ako boli dohodnuté pre všetky vzájomné nároky medzi zákazníkom a spoločnosťou Infinitymed GMBH, ďalej v skratke „Infinitymed“, v znení platnom v čase uzavretia príslušnej zmluvy.

2. Zmluvný partner

Infinitymed uzatvára zmluvy s fyzickými osobami s neobmedzenou právnou spôsobilosťou, ktoré dosiahli vek 18 rokov (ďalej len „zákazník“).

Pri objednávke cez www.infinitymed.health sa dodávky uskutočňujú výlučne v rámci EÚ.

Pre odoslanie online objednávky cez web Infinitymed je nutná registrácia (tj. Vytvorenie užívateľského profilu). Zákazník musí správne a úplne zadať registračné údaje. Registrácia je povolená iba na vaše meno.

Ak Infinitymed náhodne prijme ponuku osoby, ktorá nespĺňa vyššie uvedené požiadavky, je Infinitymed oprávnená v primeranej lehote od tejto osoby odstúpiť od zmluvy.

3. Uzavretie zmluvy

Odoslaním online objednávky (t. J. Výberom produktu, vyplnením požadovaných údajov a potvrdením objednávky zákazníkom pomocou online formulára uvedeného na webovej stránke Infinitymed), zadaním objednávky e-mailom, faxom alebo poštou ako aj telefonicky objednávke zákazník urobí záväznú ponuku, ktorú musí Infinitymed najskôr prijať.

Registrovaní zákazníci si môžu rýchlo objednať kvalifikované nákupné vozíky a produkty bez toho, aby prešli procesom platby. Kliknutím na „Objednať teraz za poplatok“ sa objednávka aktivuje za podmienok uvedených v rýchlej objednávke. Rýchlou objednávkou sú akceptované všeobecné obchodné podmienky.

Infinitymed nie je povinný prijať ponuku od zákazníka. Ak je to potrebné, Infinitymed bude zákazníka okamžite informovať.

Zmluva o tovare vzniká skutočným dodaním objednaného tovaru, pričom automatické potvrdenie prijatia objednávky (tj. Ponuka zákazníka) nie je vyhlásením o prijatí.

Infinitymed neuloží text zmluvy. Po zadaní objednávky vám zašleme potvrdenie objednávky, ktoré obsahuje aj naše obchodné podmienky. Ak si ich chcete pozrieť neskôr, uložte si sami potvrdenie objednávky a obchodné podmienky. Aktuálnu verziu našich zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek pozrieť a uložiť na webových stránkach Infinitymed. Ak ste sa zaregistrovali ako zákazníci a prihlásili ste sa prostredníctvom webovej stránky pomocou svojich prihlasovacích údajov, svoje predchádzajúce objednávky vidíte v oblasti „Moje objednávky“.

4. Právo na odstúpenie a podmienky vrátenia (storno podmienky)

4.1. Právo na odstúpenie
Zákazník má právo zrušiť zmluvu uzavretú s Infinitymed na tovary alebo služby do štrnástich dní bez uvedenia dôvodu.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, keď sa zákazník alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, zmocnila tovaru. V prípade zmluvy o viacerých tovaroch, ktoré si zákazník objednal v rámci jednej objednávky a ktoré boli dodané osobitne, začína lehota plynúť dňom, v ktorý je zákazník alebo ním určená tretia osoba, ktorá nie je prepravcom , posledný sa zmocnil tovaru.

V prípade zmluvy o poskytovaní služieb začína lehota na odstúpenie od zmluvy dňom uzavretia zmluvy (bod 3.)

Aby bolo možné uplatniť právo na odstúpenie, musí zákazník informovať spoločnosť Infinitymed prostredníctvom jasného vyhlásenia o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy. Toto vyhlásenie sa musí zaslať na jednu z adries uvedených nižšie:

List: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Mníchov, Nemecko
E-mail: info@infinitymed.health
Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na konci týchto obchodných podmienok, nie je to však povinné. Tento vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je tiež k dispozícii na stiahnutie a tlač.

Pre dodržanie termínu stornovania stačí, aby zákazník zaslal oznámenie o uplatnení práva na stornovanie pred uplynutím lehoty na stornovanie.

4.2. Dôsledky odstúpenia
Ak zákazník zruší zmluvu, má Infinitymed všetky platby prijaté od zákazníka vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich z toho, že si zákazník vyberie iný typ doručenia, ako má najlacnejšia štandardná dodávka ponúkaná spoločnosťou Infinitymed). splatené okamžite a najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď spoločnosť Infinitymed prijala oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Pri tejto splátke Infinitymed používa rovnaké platobné prostriedky, ktoré použil zákazník v pôvodnej transakcii, pokiaľ so zákazníkom nie je výslovne dohodnuté niečo iné. V prípade, že pre splátku nie je k dispozícii platobný prostriedok pre pôvodnú transakciu (napr. Na dobierku), bude splácanie uskutočnené bankovým prevodom na bankový účet určený zákazníkom alebo krížovým šekom. Za toto vrátenie nebude v žiadnom prípade zákazníkovi účtovaný žiadny poplatok.

Spoločnosť Infinitymed môže odmietnuť vrátenie platby, kým spoločnosť Infinitymed neprijme tovar späť, alebo kým zákazník nepreukáže, že tovar poslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

Zákazník musí vrátiť alebo odovzdať tovar spoločnosti Infinitymed okamžite a v každom prípade najneskôr do štrnástich dní odo dňa, keď informoval spoločnosť Infinitymed o odstúpení od tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak zákazník odošle tovar pred uplynutím lehoty štrnástich dní. Dôkaz a riziko vrátenia spočíva na zákazníkovi.

4.3. Odvolanie služieb - povinnosť čiastočnej platby
Ak zákazník požaduje, aby sa poskytovanie služby alebo dodanie začalo počas doby na odstúpenie, musí zaplatiť Infinitymed príslušnú sumu, ktorá zodpovedá podielu až do okamihu, keď Infinitymed uplatnil právo na odstúpenie od zmluvy pokiaľ ide o túto dohodnutú zmluvu, zodpovedá už poskytnutým službám v porovnaní s celkovým rozsahom služieb poskytovaných v zmluve.

4.4. Vrátenie a náklady na vrátenie
V prípade zrušenia objednávky je zákazník zo zákona povinný znášať priame náklady na vrátenie tovaru.

Tovar, ktorý je možné odoslať, musí byť vrátený na adresu Infinitymed s dostatočným poštovným. Zákazníkovi budú vyúčtované náklady na vrátenie tovaru s nedostatočným poštovným.

V prípade tovaru, ktorý nie je možné vrátiť poštovou alebo balíkovou službou, organizácia Infinitymed zorganizuje vrátenie tovaru na žiadosť a náklady zákazníka a v jeho mene. Zákazník si môže túto službu vrátenia od Infinitymed objednať súčasne so zrušením alebo neskôr na nasledujúcich adresách:

List: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Mníchov, Nemecko
E-mail: info@infinitymed.health
V takom prípade sú náklady na vrátenie pre zákazníka 50,00 € (vrátane zákonnej DPH) .Zákazník je povinný poskytnúť tovar v prepravnom obale, voľne prístupnom pre spiatočnú prepravu.

Pokiaľ zákazník nechce využiť túto službu vrátenia tovaru, je zo zákona povinný vrátiť prepravný tovar sám. Vrátenie musí byť adresované spoločnosti Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Mníchov.

V prípadoch, keď zákazník nevyužije službu vrátenia v prípade zrušenia zmluvy, nesie riziko vrátenia zákazník.

5. Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na zmluvy o

Služby, ak Infinitymed - na základe výslovnej žiadosti zákazníka a potvrdenia vedomia zákazníka o strate práva na odstúpenie od zmluvy v prípade úplného splnenia zmluvy - začal vykonávať službu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy vypršala platnosť a služba bola potom poskytnutá v plnom rozsahu;
Tovar, ktorý je vyrobený podľa požiadaviek zákazníka alebo ktorý je jednoznačne prispôsobený osobným potrebám,
Tovar, ktorý sa dodáva zapečatený a nie je vhodný na vrátenie zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bola po dodaní pečiatka odstránená;
Spoločnosť Infinitymed zahájila dodávku s výslovným súhlasom zákazníka v kombinácii s jeho vedomím straty práva na odstúpenie od zmluvy v prípade predčasného začiatku plnenia zmluvy. Strata práva na odstúpenie od zmluvy predpokladá, že spoločnosť Infinitymed poskytla zákazníkovi potvrdenie o súhlase s predčasným splnením zmluvy a jeho vedomosti o strate práva na odstúpenie od zmluvy na trvalom dátovom nosiči.
6. Kontrola tovaru - náhrada za amortizáciu - náhrada škody
Zákazník má právo skontrolovať kvalitu, vlastnosti alebo funkčnosť objednaného tovaru v rozsahu, ktorý je obvyklý pri nákupe v obchode (napr. Krátky funkčný test). Toto právo na kontrolu však nezahŕňa použitie tovaru.

Zákazník musí zaplatiť náhradu Infinitymed za zníženie trhovej hodnoty tovaru, ak je táto strata hodnoty spôsobená manipuláciou s tovarom, ktorá nie je nevyhnutná na kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Ak bol tovar poškodený, musí zákazník zaplatiť primeranú náhradu vzniknutej škody - až do maximálnej hodnoty tovaru - do Infinitymed.

7. Rezervácia dostupnosti

Ak spoločnosť Infinitymed po uzavretí zmluvy zistí, že objednané tovary alebo služby už od spoločnosti Infinitymed nie sú k dispozícii alebo ich nemožno dodať z právnych dôvodov, môže spoločnosť Infinitymed ponúkať tovary alebo služby rovnocennej kvality a ceny alebo odstúpiť od zmluvy bez náhrady. Infinitymed vráti zákazníkovi platby, ktoré už dostal, ihneď po odstúpení od zmluvy.

8. Typografické chyby

Ak by spoločnosť Infinitymed následne zistila, že informácie o produkte boli nesprávne kvôli chybám pri tlači alebo sádzaní, bude o tom zákazník okamžite informovaný. Zákazník môže objednávku znovu výslovne potvrdiť písomne alebo implicitne zaplatením predpísanej ceny za platných podmienok. V opačnom prípade je spoločnosť Infinitymed oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, ak už bola zmluva prijatá. V takom prípade sú nároky na náhradu škody vylúčené, s výnimkou úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti, ako aj zranenia osôb.

9. Dátum dodania, obmedzenia dodania a prechod rizika

Pokiaľ nie je dohodnuté inak, dodanie sa uskutoční do 5 dní, najneskôr však do 30 dní. Lehota na dodanie začína platbou vopred deň po prijatí platby alebo v prípade platby na dobierku alebo pri kúpe na účet nasledujúci deň po prijatí objednávky. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátne uznaný štátny sviatok, nahradí sa takýmto dňom nasledujúci pracovný deň.

Pri expedícii tovaru sa riziko straty alebo poškodenia tovaru prenáša na spotrebiteľa až potom, ako je tovar doručený spotrebiteľovi, alebo na tretiu osobu, ktorú určí spotrebiteľ, okrem dopravcu. Pokiaľ však spotrebiteľ sám uzavrel prepravnú zmluvu bez použitia niektorej z nami navrhovaných možností, prechádza riziko na dopravcu ihneď po odovzdaní tovaru.

10. Náklady na doručenie a prepravu

Tovar je dodávaný na náklady zákazníka. V prípade objemných vecí, ktoré sa podľa toho jednotlivo identifikujú, vypočítava spoločnosť Infinitymed tiež príplatok za objemný tovar uvedený pre výrobok.

Pri online objednávkach sa náklady na doručenie, prepravu a zabalenie zobrazia v nákupnom košíku pred uskutočnením záväznej objednávky.

11. cena

Všetky ceny na webových stránkach Infinitymed sú čisté ceny bez DPH v EUR. Pre predloženie záväznej ponuky zákazníka (bod 3) na online objednávky platia aktuálne ceny na webových stránkach v deň uskutočnenia objednávky. Tieto ceny platia iba pre objednávky v elektronickom obchode (tj. Nie pre objednávky z katalógu). Ak sa zmení sadzba dane z obratu, príslušne sa zmení aj cena. Z technických dôvodov je možné, že ceny zobrazené na webe pri výbere tovaru sa líšia od cien zobrazených v nákupnom košíku. V takom prípade je záväzná cena nákupného košíka.

Ceny uvedené v katalógu sú netto ceny plus DPH v EUR. Spoločnosť Infinitymed sa usiluje garantovať svoje ceny po dobu platnosti katalógu. Trh však vykazuje aj extrémne výkyvy cien, najmä pri komponentoch. Infinitymed preto prenáša následne poskytnuté zníženie ceny, ako aj zvýšenie ceny trhovej ceny. Z dôvodu extrémnych výkyvov cien sú možné aj cenové korekcie nahor alebo nadol. Nie je vylúčené, že ceny uvedené v katalógu sa môžu meniť v dôsledku zvláštnych okolností (napr. Zvýšenie ceny alebo zníženie ceny dodávateľom). V každom prípade všetky predchádzajúce ceny strácajú platnosť zverejnením nového katalógu. Pre objednávku (tj. Predloženie ponuky zákazníkom) e-mailom, faxom alebo poštou, ako aj pre objednávky prostredníctvom telefónu platia aktuálne ceny v deň uskutočnenia objednávky, o ktoré je možné požiadať na www.infinitymed. na alebo telefonicky.

Ak sú informácie o cene (na webových stránkach alebo v katalógu) nesprávne, Infinitymed bezodkladne informuje zákazníka, ktorý už predložil záväznú ponuku (bod 3) spoločnosti Infinitymed, o skutočnej cene. V takom prípade môže zákazník výslovne písomne alebo implicitne potvrdiť svoju ponuku za uvedenú cenu zaplatením predpísanej ceny. V opačnom prípade je spoločnosť Infinitymed oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy, ak už bola zmluva prijatá. V takom prípade sú nároky na náhradu škody vylúčené, s výnimkou úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti, ako aj zranenia osôb.

12. Platba a oneskorená platba

Platbu je možné vykonať vopred, na dobierku, okamžitým prevodom, kreditnou kartou, PayPal alebo pre bežných zákazníkov na otvorený účet. Platby na otvorených účtoch sú splatné do 30 dní od prijatia faktúry. Na zabezpečenie úverového rizika si spoločnosť Infinitymed vyhradzuje právo vykonať úverovú kontrolu a sama navrhnúť vhodný spôsob platby. Pri platbe inkasom sa zákazník zaväzuje, že v prípade, že nebude možné inkasovať čiastku na faktúre, uhradí náklady spojené s nedostatkom krytia (nezaplatením) vo výške 7 € vrátane DPH na základe účtovanej sumy zo strany zákazníka Námietka vo výške 4 € s DPH, ako aj vzniknutá z dôvodu uvedenia nesprávneho bankového účtu vo výške 7 € s DPH.

V prípade omeškania s platbou je zákazník povinný zaplatiť 4 € za každý upomienkový poplatok ako aj úrok vo výške 5 % ročne. To platí aj v prípade, že zákazník neplní svoje platby bez vlastnej viny.

Vďaka tomu je poverená agentúra na vymáhanie pohľadávok. Všetky náklady, ktoré vzniknú agentúre pre vymáhanie pohľadávok (podľa vyhlášky o maximálnych sadzbách pre agentúry pre vymáhanie pohľadávok v súlade s Federálnym vestníkom zákona 141/1996), znáša zákazník, ktorý je zavinený omeškaním s platbou. Budú sa účtovať náklady, ktoré zodpovedajú príslušnému súdnemu stíhaniu.

Platby sa najskôr započítajú proti úrokom a nákladom.

Zákazníkovi sa týmto výslovne odporúča, aby v prípade nesplácania platby spoločnosťou Infinitymed, meno (vrátane predchádzajúcich mien), pohlavie, adresa, povolanie, nevyrovnaný zostatok a údaje upomienky v súlade s GDPR (čl. 6), aby s Zberné agentúry oprávnené uplatňovať reklamácie sa prenášajú.

13. Výhrada vlastníctva

Predmet kúpy alebo tovar zostáva majetkom Infinitymed až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a všetkých súvisiacich nákladov a výdavkov. V prípade čo i len čiastočného nesplnenia platby je spoločnosť Infinitymed oprávnená prevziať tovar bez súhlasu kupujúceho.

14. Záruka a záruka výrobcu

Záruka podlieha právnym predpisom.

Prijatie reklamovaného tovaru v rámci záruky spoločnosťou Infinitymed neznamená uznanie reklamácie.

Záruka trvá 24 mesiacov od dodania.

Pokiaľ si Infinitymed vymieňa tovar v rámci záruky, je dohodnuté, že sa vymenený tovar stane neobmedzeným vlastníctvom Infinitymed.

Zákazník musí v primeranej lehote nahlásiť neúplné dodávky alebo poškodenie pri preprave zodpovednej doručovacej spoločnosti a na požiadanie poskytnúť spoločnosti Infinitymed písomný záznam.

Pokiaľ má výrobca záručné vyhlásenie na tovar zakúpený od Infinitymed, je potrebné tieto nároky uplatňovať výlučne voči príslušnému výrobcovi. V takom prípade sa výlučne vzťahujú záručné podmienky výrobcu.

15. Zodpovednosť

Infinitymed zodpovedá iba v prípade pozitívneho porušenia zmluvy, nedbanlivosti pri uzatváraní zmluvy, omeškania, nemožnosti, deliktu a iných právnych dôvodov iba v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti, s výnimkou ujmy na zdraví. Nepriame škody (škody tretích strán), ako aj ďalšie záručné nároky, ako aj nároky na následné škody (napríklad cestovné náklady, časová kompenzácia atď.) Sú vylúčené s výnimkou zranenia osôb alebo poškodenia vecí prijatých na spracovanie, ako aj v prípade úmyslu a hrubej nedbanlivosti.

Rozsah zodpovednosti spoločnosti Infinitymed podľa zákona o zodpovednosti za výrobky zostáva nedotknutý.

Pri preberaní tovaru, na ktorom sú uložené dátové zásoby, Infinitymed predpokladá, že dátové zásoby boli zálohované zákazníkom. S výnimkou úmyselného úmyslu a hrubej nedbanlivosti nepreberá spoločnosť Infinitymed zodpovednosť za stratu údajov.

Toto nariadenie odráža celý rozsah zodpovednosti spoločnosti Infinitymed, jej manažmentu a zamestnancov. Akákoľvek ďalšia zodpovednosť, s výnimkou hrubej nedbanlivosti a úmyselného zneužitia úradnej moci, ako aj zranenia osôb, je vylúčená.

16. Ochrana údajov

Spoločnosť Infinitymed používa všetky osobné údaje svojich zákazníkov, ktoré sú nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností medzi spoločnosťou Infinitymed a jej zákazníkmi (napríklad najmä na vybavovanie objednávok, dodanie tovaru, kontrolu dôveryhodnosti alebo spracovanie platieb) v súlade s všeobecným nariadením o ochrane údajov ( GDPR).

17. Povinnosť oznamovať zmeny údajov

Zákazník musí okamžite informovať Infinitymed o akýchkoľvek zmenách svojej dodacej / fakturačnej / kontaktnej adresy a tiež svojich osobných údajov (napríklad v prípade zmeny mena), ktoré spoločnosti Infinitymed poskytol v rámci svojej objednávky, pokiaľ: zmluvná právna transakcia nie je vzájomne splnená. Ak zákazník neposkytne toto oznámenie, vyhlásenia sa tiež považujú za prijaté alebo za dodaný tovar, aj keď boli odoslané alebo doručené na adresu / údaje, ktoré mu boli naposledy poskytnuté.

18. Zmluvný jazyk a komunikácia

Zmluvným, objednávkovým a obchodným jazykom je výlučne nemčina.

19. Miesto plnenia

Miestom plnenia za službu poskytovanú spoločnosťou Infinitymed, ako aj za protihodnotu poskytnutú zákazníkom, je sídlo spoločnosti Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen. To neplatí pre splnenie záručných nárokov zákazníka spoločnosťou Infinitymed.

20. Postúpenie pohľadávok (postúpenie)

Zákazník musí písomne informovať Infinitymed o postúpení svojej pohľadávky na tretiu osobu (postúpenie). Akákoľvek služba pre zákazníka sa uskutočňuje, kým nebude písomne informovaná spoločnosť Infinitymed s účinkom splnenia dlhu.

21. Rozhodné právo

Nemecké právo sa uplatňuje výlučne na právne vzťahy medzi spoločnosťou Infinitymed a zákazníkom, s výnimkou kolíznych noriem a kúpneho práva OSN.

22. Miesto jurisdikcie

Súd v sídle spoločnosti Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen, je zodpovedný za všetky súdne spory vedené proti spoločnosti Infinitymed. Ak má spotrebiteľ bydlisko alebo obvyklé bydlisko v Nemecku alebo ak je zamestnaný v Nemecku, pre konanie proti nemu možno určiť iba právomoc súdu, v ktorého obvode sa nachádza bydlisko, obvyklé bydlisko alebo miesto zamestnania; to neplatí pre právne spory, ktoré už vznikli.

23. Doložka o oddeliteľnosti

Ak by bolo ustanovenie týchto obchodných podmienok úplne alebo čiastočne neúčinné alebo sa stanú neúčinnými z dôvodu zákonných ustanovení, zostávajúce ustanovenia týchto obchodných podmienok zostávajú v platnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neúčinné ustanovenie platným ustanovením s obsahom, ktorý sa z ekonomického hľadiska najviac priblíži k neúčinnému ustanoveniu.

24. Arbitrážna komisia

Uznávame internetového ombudsmana ako mimosúdny arbitrážny orgán. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa riešenia sporov, kontaktujte našu službu: info@infinitymed.health alebo internetového ombudsmana na adrese www.ombudsmann.at. Informácie o zodpovednosti internetového ombudsmana nájdete na nasledujúcom odkaze: http://www.ombudsmann.at/schlichtung.php/cat/2/title/So_funktioniert's

25. Mimosúdne riešenie sporov

Od 15. februára 2016 poskytne Európska komisia platformu pre mimosúdne riešenie sporov. Toto dáva spotrebiteľom možnosť riešiť spory súvisiace s ich online objednávkou bez zásahu súdu. Platformu na urovnávanie sporov nájdete na externom linku http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Obchodný register: Obchodný súd v Mníchove

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
Ak chcete zrušiť zmluvu, vyplňte tento formulár a pošlite ho späť na adresu:

Infinitymed Ltd.
Dingolfinger Str. 15, 81673 Mníchov
E-mail: info@infinitymed.health

Týmto / odvolávame týmto zmluvu, ktorú som uzavrel / a sme uzavreli na nákup nasledujúceho tovaru:

1.Objednané dňa: Prijaté dňa:
2. Objednané dňa: Prijaté dňa:
3. Objednané dňa: Prijaté dňa:
Meno spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov):

Dátum:

Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov):

(iba s notifikáciou na papieri)

sk_SKSlovenčina