Norma EN 374 pre ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám

Jednou z dôležitých noriem, ktorá sa používa pre naše nitrilové rukavice, je EN 374. Najdôležitejšie informácie o tomto nájdete nižšie.

EN 374-1 - všeobecne

EN 374 je európska norma pre ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliám a mikroorganizmom.

Definuje základné kritériá a vlastnosti, ktoré musia jednorazové rukavice spĺňať, aby chránili používateľa pred chemikáliami a / alebo mikroorganizmami. Okrem špecifických vlastností produktu sem patria aj kritériá označovania, ako sú výstražné oznámenia a piktogramy, ktoré umožňujú rýchle a ľahké priradenie. 

Do roku 2016 EN 374 pozostávala zo 4 častí a potom bola rozšírená na 5 častí. Výsledkom bolo, že EN 16523-1 nahradil EN 374-1.

EN 374-1: Terminológia a výkonnostné požiadavky na chemické riziká

EN 374-1 A

Ochranné rukavice typu A sa testovali najmenej na 6 testovaných chemikálií a test permeácie vydržal najmenej 30 minút

EN 374-1 typ B

Ochranné rukavice typu B sa testovali najmenej na 3 testované chemikálie a test permeácie vydržal najmenej 30 minút

EN 374-1 typ C

Ochranné rukavice typu C sa testovali najmenej na 1 testovanú chemikáliu a test permeácie vydržal najmenej 30 minút

Prvá časť EN 374 definuje pojmy a základné požiadavky na výkonnosť pri ochrane proti chemikáliám. Od roku 2016 sa vyhlásenie a znázornenie robí pomocou 3 piktogramov na kategorizáciu členstva v triedach A, B a C. Jednotlivé písmená pod piktogramami podľa typu A alebo B označujú testované chemikálie, s ktorými sa testovala permeácia. 

K dispozícii je 18 rôznych chemikálií, ktoré sú uvedené pomocou kódových písmen pod piktogramom.

Varovania pre ochranné rukavice proti chemikáliám

Okrem definícií a základných vlastností EN 374-1 definuje aj to, ktoré výstražné oznámenia musia byť obsiahnuté v pokynoch pre používateľa

EN 374-2: Stanovenie odolnosti proti penetrácii

Časť 2 EN 374 definuje odolnosť ochranných rukavíc proti prieniku a zodpovedajúce skúšobné metódy.

V rámci štandardizovanej skúšky sa vykonáva skúška tesnosti proti vode a vzduchu a na základe toho sa hodnotí ich tesnosť. Do roku 2016 sa tento odpor preukazoval samostatným piktogramom. Toto už neplatí v novej verzii EN 374-2.

EN 374-4: Stanovenie odolnosti materiálov proti degradácii chemických látok

Štvrtá časť EN 374-4 sa zaoberá otázkou, či a ako veľmi sa menia mechanicko-fyzikálne vlastnosti ochranných rukavíc pri kontakte s uvedenými chemikáliami.


Táto zmena môže znamenať napríklad pružnosť, odolnosť proti roztrhnutiu alebo ďalšie. V priebehu testu sa berú do úvahy nielen zmeny, ku ktorým dôjde pri kontakte s chemikáliou, ale aj zmeny, ktoré pretrvávajú po priamom kontakte.

Pomocou tejto normy môžu výrobcovia a používatelia lepšie posúdiť, či a ako dlho je možné použiť ochranné rukavice na použitie s požadovanými chemikáliami.

EN 374-5: Požiadavky na výkonnosť a terminológia pre riziká z mikroorganizmov

EN 374-5

Piata časť normy EN 374 definuje podmienky a požiadavky na ochranné rukavice proti mikroorganizmom.

Podrobný test sa týka normy ISO 16604, s ktorou sa test vykonáva na bakteriofágu (Phi-X-174).

Rukavice, ktoré úspešne absolvujú tento test, sa dajú použiť aj na ochranu pred vírusmi.

Je zobrazený so samostatným piktogramom a slovami „VIRUS“

EN 16523-1 ako náhrada za EN 374-3

Pôvodná tretia časť normy EN 374 bola vypustená v roku 2016 a nahradená normou EN 16523-1.

Toto sa zameriava na odolnosť rukavíc proti prieniku chemikálií. Medzi zmeny vo vzťahu k norme EN 374-3 patria napríklad:

  • Expanzia z 12 na 18 testovaných chemikálií
  • Písanie typu A, B alebo C.
  • Zmena označenia výrobku
  • Žiadny odkaz na mikroorganizmy (pozri novú EN 374-5)
sk_SKSlovenčina