Nariadenie CE 1935/2004 pre predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami

Táto vyhláška upravuje základné požiadavky, podmienky a predpisy, ktoré musia byť splnené, aby boli predmety a materiály bezpečné pre styk s potravinami. Zhoda s nariadením 1935/2004 predstavuje základ pre správne vyhlásenie o zhode s CE

Všeobecné požiadavky

Všetky materiály a predmety musia byť vyrobené v súlade so správnou výrobnou praxou (GMP) takým spôsobom, aby za bežných alebo predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali žiadne vhodné zložky na potravinách:

 • ohroziť zdravie ľudí, príp
 • - spôsobiť neprijateľnú zmenu zloženia potraviny, alebo
 • spôsobiť zhoršenie organoleptických vlastností potravín.
 
Označenie, reklama a prezentácia materiálov a predmetov nesmú navyše zavádzať spotrebiteľa.

Jednotlivé miery pre skupiny objektov

Toto nariadenie tiež upravuje spôsob vydávania osobitných skupín položiek, ako sú: recyklované materiály alebo kombinácie.

Patria sem okrem iného:

 • Zoznam látok schválených na výrobu
 • Jeden alebo viac zoznamov materiálov a predmetov a látok povolených ako zložky aktívnych alebo inteligentných materiálov
 • Kritériá čistoty pre vyššie uvedené látky
 • Špeciálne podmienky pre použitie vyššie uvedených látok
 • špecifické hodnoty migrácie, ako aj celkové hodnoty migrácie
 • Predpisy na ochranu zdravia ľudí pred nebezpečenstvom ústneho kontaktu s materiálmi a predmetmi
 • Pravidlá pre odber vzoriek
 • Pravidlá na zabezpečenie sledovateľnosti vrátane pravidiel o tom, ako dlho sa vedú záznamy
 • a viac…
 
Nariadenie ďalej nebráni jednotlivým členským štátom v zachovávaní alebo prijímaní vnútroštátnych predpisov

Označovanie

Bez toho, aby boli dotknuté individuálne opatrenia, musia byť materiály a predmety (napríklad rukavice) pri uvedení na trh okrem iného označené nasledujúcim spôsobom:

 • S informáciou „Pre kontakt s potravinami“ alebo s osobitným odkazom na váš odkaz, napríklad na kávovar, fľašu vína alebo polievkovú lyžicu, alebo so symbolom zobrazeným nižšie.
 • Maximálne so špeciálnymi pokynmi na bezpečné a správne použitie
 • s menom alebo obchodným menom a v každom prípade s adresou alebo sídlom výrobcu, spracovateľa alebo predajcu usadeného v Spoločenstve, ktorý je zodpovedný za uvedenie na trh
 • primerané označenie alebo identifikácia, ktorá umožňuje vysledovateľnosť

dodatočné

Nariadenie tiež definuje dôležité body, ako je prístup verejnosti, dôvernosť, postupy výboru, ochranné postupy, sankcie a prechodné nariadenia.

Jednotlivé opatrenia, ako napríklad 10/2011 pre plasty alebo AP (4) 2004 pre gumu a nariadenie 2023/2006 o správnej výrobnej praxi GMP, sú špecifické pre rukavice.

Odkazy:

Pôvodné znenie nariadenia 1935/2004: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
Pôvodný text Nariadenie (EÚ) 10/2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
Pôvodné znenie nariadenia GMP 2023/2006: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32006R2023

Naše produkty

sk_SKSlovenčina