Regulamin - klienci biznesowi

1 Zakres

Wraz z zawarciem umowy niniejsze ogólne warunki handlowe w wersji obowiązującej w chwili złożenia zamówienia mają zastosowanie do wszystkich wzajemnych roszczeń pomiędzy klientami biznesowymi w rozumieniu pkt. 2, którzy nie są konsumentami (klientami komercyjnymi) a Infinitymed GMBH, dalej określany w skrócie jako „Infinitymed”.
Strona internetowa obejmuje wszystkie strony internetowe zarejestrowane przez Infinitymed (na przykład i nie wyłącznie: infinitymed.health, infinitymedgloves.com, infinitymedgloves.at, infinitymedgloves.de, infinitymedgloves.fr, infinitymedgloves.nl)
Warunki klienta biznesowego sprzeczne z niniejszymi warunkami nie będą uznawane. Działania z naszej strony w celu wykonania umowy nie stanowią zgody na warunki klienta biznesowego odbiegające od niniejszych OWU.

2. Partner umowny

2.1. Na podstawie niniejszego regulaminu Infinitymed zawiera umowy z osobami fizycznymi i prawnymi oraz organizacjami prawa publicznego takimi jak szkoły, urzędy, urzędy itp., o ile te czynności prawne należą do działalności ich firmy. (zwany dalej „klientem biznesowym”).

2.2. Aby wysłać zamówienie online za pośrednictwem serwisu Infinitymed dla klientów komercyjnych, wymagana jest rejestracja (tj. utworzenie profilu użytkownika) w sklepie klienta biznesowego. Dane rejestracyjne muszą być wprowadzone przez klienta biznesowego zgodnie z prawdą, poprawnie i kompletnie.

2.3. Dostawy realizowane są na terenie UE. Zbaczanie miejsc docelowych tylko po pisemnym uzgodnieniu.

2.4. Jeżeli oferta klienta biznesowego, która nie została przyjęta (tj. niespełniający powyższych wymagań) została nieumyślnie przyjęta przez Infinitymed, Infinitymed jest uprawniona do odstąpienia od umowy klientowi biznesowemu w rozsądnym terminie.

3. Zawarcie umowy

3.1. Wysyłając zamówienie online (tj. poprzez wybór produktu, wypełnienie żądanych danych i potwierdzenie zamówienia przez klienta biznesowego za pomocą formularza online udostępnionego na stronie Infinitymed), poprzez złożenie zamówienia pocztą elektroniczną, faksem lub pocztą oraz telefonicznie, klient biznesowy składa wiążącą ofertę, którą Infinitymed musi najpierw zaakceptować (3.3.).

3.1.1. Zarejestrowani klienci mogą szybko zamawiać kwalifikowane koszyki i produkty bez przechodzenia przez proces kasy. Klikając na "Zamów teraz za opłatą", zamówienie jest uruchamiane na warunkach określonych w szybkim zamówieniu. Przy szybkim zamówieniu akceptujemy ogólne warunki.

3.2. Infinitymed nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty. W razie potrzeby Infinitymed poinformuje o tym klienta.

3.3. Zawarcie umowy na towar następuje poprzez faktyczną dostawę zamówionego towaru, przy czym automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia (tj. oferty klienta biznesowego) nie jest deklaracją przyjęcia. W przypadku usług umowa zostaje zawarta poprzez wyraźne oświadczenie o przyjęciu zamówienia klienta przez Infinitymed, nie później jednak niż w momencie rozpoczęcia świadczenia usługi.

3.4. Infinitymed nie zapisuje tekstu umowy. Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia. Prosimy o samodzielne zapisanie potwierdzenia otrzymania zamówienia, jeśli chcesz je przejrzeć w późniejszym terminie. Aktualną wersję naszych warunków można w każdej chwili wyświetlić i zapisać na stronie www.infinitymed.at. Możesz zobaczyć swoje poprzednie zamówienia w obszarze "Moje zamówienia", jeśli zarejestrowałeś się jako klient i zalogowałeś się przez stronę internetową za pomocą swoich danych logowania.

4. Rezerwacja dostępności

Jeżeli Infinitymed stwierdzi po zawarciu umowy, że zamówione towary lub usługi nie są już dostępne w Infinitymed lub nie mogą być dostarczone z przyczyn prawnych, Infinitymed może albo zaoferować towary o równoważnej jakości i cenie, albo odstąpić od umowy. Infinitymed zwróci płatności już otrzymane niezwłocznie po odstąpieniu od umowy. Przy zamówieniu na konto otwarte, kredyt jest dokonywany na konto klienta.

5. Błędy drukarskie / błędy typograficzne w informacjach o produkcie

Jeśli Infinitymed później odkryje, że informacje o produkcie są nieprawidłowe z powodu błędów drukowania lub składu, klient biznesowy zostanie o tym natychmiast poinformowany. Klient biznesowy może ponownie wyraźnie potwierdzić zamówienie na piśmie lub w sposób dorozumiany, płacąc określoną cenę na obowiązujących warunkach. W przeciwnym razie Infinitymed jest uprawniona do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli umowa została już zaakceptowana. W takim przypadku roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, z wyjątkiem zamiaru i obrażeń ciała.

6. Dostawa - koszty i ryzyko

6.1. Dostawa towaru odbywa się na koszt i ryzyko klienta biznesowego, przy czym ryzyko przechodzi na przewoźnika z chwilą wydania. Koszty wysyłki standardowych dostaw są obliczane w koszyku i można je zobaczyć na stronie www.infinitymed.health/versand. Usługa dostawy realizowana jest przez partnerów logistycznych.

6.2. Podane terminy dostaw są niewiążące, chyba że zostały wyraźnie zadeklarowane na piśmie jako wiążące. Po przekroczeniu wiążącego terminu dostawy klient biznesowy ma prawo do odstąpienia od umowy poprzez wyznaczenie czterotygodniowego okresu karencji. Rezygnację należy zgłosić listem poleconym. W przypadku dostawy za przedpłatą towar wysyłany jest dopiero po otrzymaniu płatności, tak więc w przypadku wiążącego uzgodnienia terminu dostawy przed otrzymaniem płatności, czterotygodniowy okres karencji rozpoczyna bieg do momentu otrzymania płatności .

7. Ceny

7.1. Wszystkie ceny na stronie www.infintymed.health są, o ile nie zaznaczono inaczej, cenami netto plus VAT w EURO. Do złożenia wiążącej oferty przez klienta biznesowego (3.1) w przypadku zamówień online obowiązują ceny podane na stronie internetowej w dniu złożenia zamówienia. Ceny te dotyczą tylko zamówień w eCommerce (tzn. nie zamówień z katalogu). Ze względów technicznych możliwe jest, że ceny wyświetlane na stronie podczas wyboru towaru różnią się od cen wyświetlanych w koszyku. W tym przypadku ceną wiążącą jest cena koszyka.

7.2. Ceny podane w katalogach przeznaczonych dla klientów biznesowych są cenami rynkowymi w momencie druku katalogu i są cenami końcowymi bez podatku VAT w EURO. Infinitymed dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować ceny przez okres ważności katalogu. Jednak rynek wykazuje również ekstremalne wahania cen, zwłaszcza w przypadku sprzętu ochronnego. Infinitymed przenosi zatem obniżki i podwyżki cen, które zostały mu przyznane. Ze względu na ekstremalne wahania cen możliwe są również korekty cen w górę lub w dół. Nie można wykluczyć, że ceny podane w katalogu mogą ulec zmianie ze względu na szczególne okoliczności (np. podwyżka lub obniżka ceny przez dostawcę). W każdym razie wszystkie poprzednie ceny tracą ważność wraz z publikacją nowego katalogu. W przypadku zamówienia (tj. złożenia oferty przez klienta biznesowego) obowiązują ceny aktualne w dniu złożenia zamówienia, o które można poprosić na stronie internetowej lub telefonicznie.

7.3. W przypadku zmian cen na rynku książki, Infinitymed jest prawnie zobowiązany do przeniesienia zmian cen ze względu na utrzymanie ceny.

7.4. Jeśli informacje o cenie (na stronie internetowej lub w katalogu) są nieprawidłowe, Infinitymed niezwłocznie poinformuje klienta biznesowego, który złożył już wiążącą ofertę (3.1) do Infinitymed o rzeczywistej cenie. W takim przypadku klient biznesowy może ponownie wyraźnie potwierdzić swoją ofertę w podanej cenie na piśmie lub w sposób dorozumiany, płacąc określoną cenę. W przeciwnym razie Infinitymed jest uprawniona do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli umowa została już zaakceptowana. W takim przypadku roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, z wyjątkiem umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, a także obrażeń ciała.

8. Płatność i opóźnienia w płatnościach

8.1. Płatności można dokonać z góry, przelewem natychmiastowym, kartą kredytową, PayPal lub dla stałych klientów na otwartej fakturze po konsultacji. Płatności na otwarte konta są należne w ciągu 10 dni od otrzymania faktury. W celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego Infinitymed zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i samodzielnego zaproponowania odpowiedniej metody płatności. Płacąc poleceniem zapłaty, klient biznesowy zobowiązuje się do pokrycia poniesionych wydatków w przypadku niemożności pobrania kwoty faktury.

8.2. Jeśli klient biznesowy zalega z płatnością, musi zapłacić odszkodowanie za upomnienie i koszty windykacji w wysokości 40 € za upomnienie.

Klient biznesowy jest niniejszym wyraźnie informowany, że w przypadku zwłoki w płatności przez Infinitymed imię i nazwisko (w tym poprzednie), imię i nazwisko osoby referencyjnej, płeć, adres (firmy), branżę (zawód), saldo należności oraz dane monitujące zgodnie z RODO (art. 6) przekazywane są firmom windykacyjnym uprawnionym do dochodzenia roszczeń.

8.3. 12 Odsetki za zwłokę w wysokości % pa od terminu płatności naliczane są zgodnie z ustaleniami. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie z własnej winy zalega z płatnością.

9. Zatrzymanie tytułu

W przypadku wymiany towaru przez Infinitymed w ramach gwarancji, uzgadnia się, że zwracany towar staje się nieograniczoną własnością Infinitymed.

10. Gwarancja, gwarancja i zgłoszenie wad

10.1. Nie uwzględnia się nieznacznego obniżenia wartości lub przydatności towaru.

10.2. Klient biznesowy musi niezwłocznie sprawdzić towar pod kątem kompletności lub ewentualnych wad przy odbiorze dostawy, a w przypadku wykrycia wady lub niekompletności dostawy należy to zgłosić na piśmie najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania towaru. Klient biznesowy jest odpowiedzialny za udowodnienie, że reklamacja została rzeczywiście złożona. Wady ukryte należy zgłaszać na piśmie niezwłocznie po ich wykryciu. Jeśli reklamacja nie zostanie złożona lub nie zostanie złożona w odpowiednim czasie, towar uważa się za zaakceptowany. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych lub roszczeń odszkodowawczych, w tym szkód następczych spowodowanych wadami, jak również prawo do zakwestionowania błędów z powodu wad są w tych przypadkach wykluczone. Klient biznesowy zawsze musi udowodnić, że wada istniała już w momencie przejścia ryzyka. Ciężar dowodu spoczywa na kliencie biznesowym w ciągu 6 miesięcy od przeniesienia ryzyka.

10.3. Gwarancja podlega przepisom prawa. Dochodzenie gwarancji jest możliwe tylko po okazaniu oryginału faktury.

10.4. Poza przypadkami, w których prawo do konwersji jest należne z mocy prawa, Infinitymed zastrzega sobie prawo do wyboru, czy spełnić roszczenie gwarancyjne, poprawiając je, wymieniając - nawet powtarzając się - lub obniżając cenę. Nie uwzględnia się nieznacznego obniżenia wartości lub przydatności towaru.

10.5. Roszczenia o odszkodowanie z tytułu wad towaru są wykluczone, chyba że Infintymed podstępnie zataił wadę lub udzielił wyraźnej gwarancji jakości towaru lub nastąpił zawiniony uszczerbek na życiu, zdrowiu lub ciele.

11.6. O ile Infinitymed dostarcza towar klientowi biznesowemu z gwarancją producenta na towar, roszczenia te można dochodzić tylko wobec producenta. W takim przypadku obowiązują wyłącznie warunki gwarancji producenta.

10.7. Dalsze roszczenia gwarancyjne oraz dalsze roszczenia z tytułu szkód następczych spowodowanych wadami są wykluczone.

10.8. Próby naprawy produktu wyłączają gwarancję i gwarancję Infinitymed.

10.9. Przyjęcie reklamowanego towaru przez Infinitymed nie stanowi uznania roszczenia gwarancyjnego.

10.10. W przypadku wymiany towaru przez Infinitymed w ramach gwarancji, uzgadnia się, że zwracany towar staje się nieograniczoną własnością Infinitymed.

11/10 Niekompletne dostawy lub uszkodzenia w transporcie, a także uszkodzenia pomimo prawidłowego opakowania, klient biznesowy musi zgłosić w ciągu 24 godzin właściwemu przewoźnikowi lub firmie kurierskiej. Warunkiem dostawy zastępczej jest złożenie pisemnego protokołu.

11. Odpowiedzialność

11.1. Infinitymed ponosi odpowiedzialność w przypadku pozytywnego naruszenia umowy, niedbalstwa w zawarciu umowy, opóźnienia, niemożności, czynu niedozwolonego i innych podstaw prawnych, z wyłączeniem szkody na osobie, tylko w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa i wad rzeczy, nawet w przypadku podstępnego zatajenia lub wyraźnej wzmianki o opisie produktu została przyjęta niezależna gwarancja na stan rzeczy. Szkody pośrednie są wyłączone z odpowiedzialności.

11.2. Przy przejmowaniu towarów, na których przechowywane są zapasy danych, Infinitymed zakłada, że zapasy danych zostały zabezpieczone przez klienta. Z wyjątkiem umyślnego zamiaru i rażącego niedbalstwa, Infinitymed nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

11.3. Zakres odpowiedzialności Infinitymed na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszony.

11.4. Powyższe regulacje odzwierciedlają pełen zakres odpowiedzialności Infinitymed, jej kierownictwa oraz pracowników. Wszelka dalsza odpowiedzialność jest wykluczona.

12. Obowiązek powiadamiania o zmianach danych

Klient biznesowy musi niezwłocznie powiadomić Infinitymed o wszelkich zmianach swojego adresu dostawy / rozliczeniowego / kontaktowego, a także swoich danych osobowych (na przykład przy zmianie nazwiska), które przekazał Infinitymed w trakcie składania zamówienia, o ile umowna czynność prawna nie jest wzajemnie spełniona. Jeżeli klient biznesowy zlekceważy to powiadomienie, oświadczenia uważa się za otrzymane, nawet jeśli zostały wysłane na ostatni znany adres/dane.

13. Wybór prawa, język umowy i komunikacja
13.1. Prawo niemieckie dotyczy wyłącznie stosunków prawnych między Infinitymed a klientami biznesowymi oraz odpowiednich ogólnych warunków, z wyłączeniem norm kolizyjnych.

13.2. Wyklucza się stosowanie Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 roku.

13.3. Językiem umowy, zamówienia i biznesu jest wyłącznie język niemiecki.

14. Kontrola eksportu / zakaz eksportu

W przypadku produktów technicznych lub oprogramowania komputerowego w szczególności ich eksport do niektórych krajów trzecich może być zabroniony przez niemieckie prawo eksportowe lub podlegać wymogom uzyskania zezwolenia. Ponadto Infinitymed może być umownie zobowiązany do zakazania eksportu przez producentów na podstawie przepisów obowiązujących w stanach, w których mają siedzibę. Klient biznesowy przed eksportem zobowiązuje się do zapoznania się z możliwymi ograniczeniami prawnymi i do ich przestrzegania, a w indywidualnych przypadkach do przestrzegania zakazów eksportowych wydanych przez Infinitymed przy składaniu zamówienia lub dostawie. Klient biznesowy zawsze sam ponosi koszty związane z eksportem.

15. Inne

15.1. Klient biznesowy nie ma prawa do potrącania roszczeń z Infinitymed lub zatrzymania, chyba że roszczenie zostanie uznane lub prawnie ustalone.

15.2. Miejscem wykonania płatności jest siedziba Infinitymed. W przypadku dostaw miejscem wykonania jest Infinitymed lub lokalizacja wysyłki pierwszego nadawcy, który pracuje dla Infinitymed.

15.3. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu jest nieskuteczne w całości lub w części lub stanie się nieskuteczne z powodu przepisów ustawowych, pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu pozostają w mocy. Strony zobowiązują się zastąpić postanowienie nieskuteczne postanowieniem skutecznym o treści najbardziej zbliżonej ekonomicznie do postanowienia nieskutecznego.

15.4. Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest sąd rzeczowo i miejscowo właściwy dla siedziby spółki. Jednak Infinitymed jest nadal uprawniony do pozwania klienta biznesowego w jego ogólnym miejscu jurysdykcji.

Regulamin - użytkownik końcowy

1 Zakres

Wraz z zawarciem umowy obowiązują niniejsze ogólne warunki zgodnie z ustaleniami dla wszystkich wzajemnych roszczeń między klientem a Infinitymed GMBH, zwaną dalej w skrócie „Infinitymed”, w wersji obowiązującej w momencie zawarcia odpowiedniej umowy.

2. Partner umowny

Infinitymed zawiera umowy z osobami fizycznymi o nieograniczonej zdolności do czynności prawnych, które ukończyły 18 rok życia (zwanymi dalej „Klientem”).

W przypadku zamawiania przez www.infinitymed.health dostawy realizowane są wyłącznie na terenie UE.

Aby wysłać zamówienie online za pośrednictwem strony Infinitymed, wymagana jest rejestracja (tj. utworzenie profilu użytkownika). Dane rejestracyjne muszą być prawidłowo i kompletnie wprowadzone przez klienta. Rejestracja jest dozwolona tylko we własnym imieniu.

Jeżeli oferta osoby niespełniającej ww. wymagań zostanie przypadkowo przyjęta przez Infinitymed, Infinitymed jest uprawniona do odstąpienia od umowy z tą osobą w rozsądnym terminie.

3. Zawarcie umowy

Wysyłając zamówienie online (tj. poprzez wybór produktu, wypełnienie żądanych danych i potwierdzenie zamówienia przez klienta za pomocą formularza online udostępnionego na stronie Infinitymed), poprzez złożenie zamówienia drogą mailową, faksem lub pocztą oraz telefonicznie zamówienia, klient składa wiążącą ofertę, którą Infinitymed musi najpierw zaakceptować.

Zarejestrowani klienci mogą szybko zamawiać kwalifikowane koszyki i produkty bez przechodzenia przez proces kasy. Klikając na "Zamów teraz za opłatą", zamówienie jest uruchamiane na warunkach określonych w szybkim zamówieniu. Przy szybkim zamówieniu akceptujemy ogólne warunki.

Infinitymed nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty od klienta. W razie potrzeby Infinitymed niezwłocznie poinformuje klienta.

Zawarcie umowy na towar następuje poprzez faktyczną dostawę zamówionego towaru, przy czym automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia (tj. oferty klienta) nie jest deklaracją przyjęcia.

Infinitymed nie zapisuje tekstu umowy. Po złożeniu zamówienia wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia, które zawiera również nasze warunki. Prosimy o samodzielne zapisanie potwierdzenia zamówienia i warunków, jeśli chcesz je przejrzeć w późniejszym czasie. W każdej chwili możesz wyświetlić i zapisać aktualną wersję naszych warunków na stronie Infinitymed. Możesz zobaczyć swoje poprzednie zamówienia w obszarze "Moje zamówienia", jeśli zarejestrowałeś się jako klient i zalogowałeś się przez stronę internetową za pomocą swoich danych logowania.

4. Warunki prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu (polityka anulowania)

4.1. Prawo odstąpienia od umowy
Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Infinitymed na towary lub usługi w terminie czternastu dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, objęła towar w posiadanie. W przypadku umowy na kilka towarów, które klient zamówił w ramach jednego zamówienia i które zostały dostarczone osobno, bieg terminu rozpoczyna się w dniu, w którym klient lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem , ostatni objął towar w posiadanie.

W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w dniu zawarcia umowy (pkt 3.)

W celu skorzystania z prawa odstąpienia Klient musi poinformować Infinitymed poprzez jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie to należy przesłać na jeden z poniższych adresów:

List: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Monachium, Niemcy
E-mail: info@infinitymed.health
Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu niniejszego regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Ten przykładowy formularz odstąpienia od umowy jest również dostępny tutaj do pobrania i wydrukowania.

Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłanie przez klienta zawiadomienia o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

4.2. Konsekwencje wycofania
W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy, Infinitymed ma wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez klienta innego rodzaju dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez Infinitymed), do niezwłocznie, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia otrzymania przez Infinitymed zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej umowy. W przypadku tej spłaty Infinitymed używa tych samych środków płatniczych, których użył klient w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z klientem coś innego. W przypadku, gdy środki płatności za pierwotną transakcję nie są dostępne do spłaty (np. gotówka przy odbiorze), spłata zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta lub czekiem krzyżowym. W żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Infinitymed może odmówić spłaty, dopóki Infinitymed nie otrzyma towaru z powrotem lub dopóki klient nie przedstawi dowodu, że odesłał towar z powrotem, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Klient musi zwrócić lub przekazać towar do Infinitymed niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformował Infinitymed o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu czternastu dni. Dowód i ryzyko zwrotu spoczywa na kliencie.

4.3. Rezygnacja z usług – częściowy obowiązek zapłaty
Jeśli klient zażąda, aby świadczenie usługi lub dostawy rozpoczęło się w okresie anulowania, musi zapłacić Infinitymed odpowiednią kwotę, która odpowiada proporcji do momentu, w którym Infinitymed skorzystał z prawa do odstąpienia w odniesieniu do tej umowy uzgodnionej, odpowiada usługom już wykonanym w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

4.4. Zwroty i koszty zwrotu
W przypadku rezygnacji klient jest prawnie zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru.

Towary, które można wysłać, muszą zostać zwrócone do Infinitymed z odpowiednią opłatą pocztową. Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu towaru z niewystarczającą opłatą pocztową.

W przypadku towarów, których nie można zwrócić przesyłką pocztową/paczkową, Infinitymed zorganizuje zwrot na życzenie i koszt klienta i w jego imieniu. Klient może zamówić tę usługę zwrotu od Infinitymed w tym samym czasie co anulowanie lub później pod następującymi adresami:

List: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Monachium, Niemcy
E-mail: info@infinitymed.health
W takim przypadku koszty zwrotu dla klienta wynoszą 50,00 € (w tym ustawowy podatek VAT).Klient musi dostarczyć towar w opakowaniu wysyłkowym, swobodnie dostępnym do transportu zwrotnego.

Jeśli klient nie chce skorzystać z tej usługi zwrotu, jest prawnie zobowiązany do samodzielnego zwrotu przesyłki. Zwrot należy kierować na adres Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Monachium.

W przypadkach, w których klient nie skorzysta z usługi zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy, ryzyko zwrotu spoczywa na kliencie.

5. Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy umów zawartych na

Usługi, jeżeli Infinitymed – na podstawie wyraźnego żądania Klienta i potwierdzenia wiedzy Klienta o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy – rozpoczął świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. wygasł, a usługa była wtedy świadczona w całości;
Towary wykonane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb,
Towary dostarczane zapieczętowane i nienadające się do zwrotu ze względu na zdrowie lub higienę, pod warunkiem, że zapieczętowanie zostało usunięte po dostarczeniu;
Infinitymed rozpoczął dostawę za wyraźną zgodą klienta, połączoną z jego wiedzą o utracie prawa do odstąpienia od umowy w przypadku wcześniejszego rozpoczęcia realizacji umowy. Utrata prawa odstąpienia od umowy zakłada, że Infinitymed dostarczył klientowi potwierdzenie jego zgody na wcześniejszą realizację umowy oraz jego wiedzę o utracie prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku danych.
6. Kontrola towaru - odszkodowanie za amortyzację - odszkodowanie za szkody
Klient ma prawo do sprawdzenia jakości, właściwości lub funkcjonalności zamówionego towaru w zakresie zwyczajowo przyjętym przy zakupie w sklepie (np. krótki test funkcjonalności). Jednakże to prawo do kontroli nie obejmuje użytkowania towarów.

Klient musi zapłacić Infinitymed odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości rynkowej towaru, jeżeli utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia charakteru, właściwości i funkcjonalności towaru.

Jeśli towar został uszkodzony, klient musi zapłacić uzasadnione odszkodowanie za poniesioną szkodę - maksymalnie do wartości towaru - do Infinitymed.

7. Rezerwacja dostępności

Jeżeli Infinitymed stwierdzi po zawarciu umowy, że zamówione towary lub usługi nie są już dostępne od Infinitymed lub nie mogą być dostarczone z przyczyn prawnych, Infinitymed może albo zaoferować towary lub usługi o równoważnej jakości i cenie, albo odstąpić od umowy bez odszkodowania. Infinitymed zwróci Klientowi płatności już otrzymane niezwłocznie po odstąpieniu od umowy.

8. Błędy typograficzne

Jeśli Infinitymed później odkryje, że informacje o produkcie były nieprawidłowe z powodu błędów druku lub składu, klient zostanie o tym natychmiast poinformowany. Klient może ponownie wyraźnie potwierdzić zamówienie na piśmie lub w sposób dorozumiany, płacąc określoną cenę na obowiązujących warunkach. W przeciwnym razie Infinitymed jest uprawniona do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli umowa została już zaakceptowana. W takim przypadku roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, z wyjątkiem umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, a także obrażeń ciała.

9. Termin dostawy, ograniczenia dostawy i przeniesienie ryzyka

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana w ciągu 5 dni, ale nie później niż 30 dni. Termin dostawy rozpoczyna się od płatności z góry w dniu następującym po otrzymaniu płatności lub w przypadku płatności za pobraniem lub zakupu na rachunek, w dniu następującym po otrzymaniu zamówienia. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub święto państwowe, zastępuje go następny dzień roboczy.

W momencie wysyłki towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na konsumenta dopiero z chwilą dostarczenia towaru konsumentowi lub wskazanej przez konsumenta osobie trzeciej innej niż przewoźnik. Jeżeli jednak konsument sam zawarł umowę przewozu bez skorzystania z jednej z sugerowanych przez nas możliwości, ryzyko przechodzi na przewoźnika z chwilą wydania towaru.

10. Koszty dostawy i wysyłki

Towar dostarczany jest na koszt klienta. W przypadku towarów wielkogabarytowych, które są odpowiednio identyfikowane indywidualnie, Infinitymed nalicza również dopłatę za towary wielkogabarytowe podaną dla produktu.

W przypadku zamówień online koszty dostawy, wysyłki i pakowania są wyświetlane w koszyku przed złożeniem wiążącego zamówienia.

11. cena

Wszystkie ceny na stronie Infinitymed są cenami netto plus VAT w EURO. Do złożenia wiążącej oferty klienta (pkt 3) dla zamówień online obowiązują aktualne ceny na stronie internetowej w dniu złożenia zamówienia. Ceny te dotyczą tylko zamówień w eCommerce (tzn. nie zamówień z katalogu). Jeśli zmieni się stawka podatku od sprzedaży, cena również się zmieni. Ze względów technicznych możliwe jest, że ceny wyświetlane na stronie podczas wyboru towaru różnią się od cen wyświetlanych w koszyku. W tym przypadku wiążącą ceną jest cena koszyka.

Ceny podane w katalogu są cenami netto plus VAT w EURO. Infinitymed dokłada wszelkich starań, aby zagwarantować swoje ceny przez okres ważności katalogu. Jednak rynek wykazuje również ekstremalne wahania cen, zwłaszcza w przypadku komponentów. Infinitymed przenosi zatem przyznane później obniżki cen, a także podwyżki cen rynkowych. Ze względu na ekstremalne wahania cen możliwe są również korekty cen w górę lub w dół. Nie można wykluczyć, że ceny podane w katalogu mogą ulec zmianie ze względu na szczególne okoliczności (np. podwyżka lub obniżka ceny przez dostawcę). W każdym razie wszystkie poprzednie ceny tracą ważność wraz z publikacją nowego katalogu. W przypadku zamówienia (tj. złożenia oferty przez klienta) e-mailem, faksem lub pocztą a także dla zamówień telefonicznych obowiązują ceny aktualne w dniu złożenia zamówienia, o które można poprosić na stronie www.infinitymed. w lub telefonicznie.

Jeśli informacja o cenie (na stronie internetowej lub w katalogu) jest nieprawidłowa, Infinitymed niezwłocznie poinformuje klienta, który złożył już wiążącą ofertę (pkt 3) do Infinitymed o rzeczywistej cenie. W takim przypadku klient może ponownie wyraźnie potwierdzić swoją ofertę w podanej cenie na piśmie lub w sposób dorozumiany, płacąc określoną cenę. W przeciwnym razie Infinitymed jest uprawniona do natychmiastowego odstąpienia od umowy, jeżeli umowa została już zaakceptowana. W takim przypadku roszczenia odszkodowawcze są wykluczone, z wyjątkiem umyślnego działania i rażącego niedbalstwa, a także obrażeń ciała.

12. Płatności i opóźnienia w płatnościach

Płatności można dokonać z góry, za pobraniem, przelewem natychmiastowym, kartą kredytową, PayPal lub dla stałych klientów na konto otwarte. Płatności na otwarte konta są należne w ciągu 30 dni od otrzymania faktury. W celu zabezpieczenia ryzyka kredytowego Infinitymed zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli kredytowej i samodzielnego zaproponowania odpowiedniej metody płatności. Przy płatności za pomocą polecenia zapłaty klient zobowiązuje się, w przypadku braku możliwości pobrania kwoty faktury, ponieść wydatki poniesione z powodu braku pokrycia (bezgotówkowe) w wysokości 7 €, w tym VAT, od naliczonej kwoty przez klienta Sprzeciw w wysokości 4,- € z VAT, a także poniesiony w związku z podaniem błędnego rachunku bankowego w wysokości 7,- € z VAT.

W przypadku zwłoki w płatności klient zobowiązany jest do zapłaty 4 € za każde przypomnienie oraz odsetki w wysokości 5 % rocznie. Dotyczy to również sytuacji, gdy klient nie z własnej winy zalega z płatnością.

W efekcie windykacja należności zostaje zlecona firmie windykacyjnej. Wszelkie koszty poniesione przez firmę windykacyjną (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stawek maksymalnych dla firm windykacyjnych zgodnie z Federalnym Dziennikiem Ustaw 141/1996) ponosi klient, który zawinił w płatności. Koszty te zostaną naliczone, aby służyć odpowiedniemu postępowaniu sądowemu.

Płatności są najpierw kompensowane z odsetkami i kosztami.

Klient jest niniejszym wyraźnie poinformowany, że w przypadku zwłoki w płatności przez Infinitymed, imię i nazwisko (w tym poprzednie imiona), płeć, adres, zawód, saldo należności i dane przypominające zgodnie z RODO (art. 6) do z Przekazywane są agencje windykacyjne upoważnione do wnoszenia roszczeń.

13. Zatrzymanie tytułu

Przedmiot zakupu lub towar pozostają własnością Infinitymed do czasu pełnej zapłaty ceny zakupu i wszystkich związanych z tym kosztów i wydatków. W przypadku choćby częściowego opóźnienia w płatności, Infinitymed ma prawo do odbioru towaru bez zgody kupującego.

14. Gwarancja i gwarancja producenta

Gwarancja podlega przepisom prawa.

Przyjęcie przez Infinitymed reklamowanego towaru w ramach gwarancji nie stanowi uznania reklamacji gwarancyjnej.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od dostawy.

O ile Infinitymed wymienia towar w ramach gwarancji, uzgadnia się, że wymieniany towar staje się nieograniczoną własnością Infinitymed.

Klient musi zgłosić niekompletne dostawy lub uszkodzenia w transporcie do odpowiedzialnej firmy kurierskiej w rozsądnym terminie i, na żądanie, dostarczyć Infinitymed pisemny zapis.

O ile producent posiada deklarację gwarancyjną na towary zakupione od Infinitymed, roszczenia te mogą być dochodzone wyłącznie przeciwko danemu producentowi. W takim przypadku obowiązują wyłącznie warunki gwarancji producenta.

15. Odpowiedzialność

Infinitymed ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku pozytywnego naruszenia umowy, niedbalstwa w zawarciu umowy, opóźnienia, niemożności, czynu niedozwolonego i innych podstaw prawnych tylko w przypadku umyślnego i rażącego niedbalstwa, z wyjątkiem obrażeń ciała. Szkody pośrednie (szkody osób trzecich), a także dalsze roszczenia gwarancyjne, a także roszczenia z tytułu szkód następczych (takich jak koszty podróży, odszkodowanie za czas itp.) są wykluczone z wyjątkiem obrażeń ciała lub uszkodzenia przedmiotów przyjętych do przetworzenia, a także w przypadku umyślnego działania i rażącego niedbalstwa.

Zakres odpowiedzialności Infinitymed na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszony.

Przy przejmowaniu towarów, na których przechowywane są zapasy danych, Infinitymed zakłada, że zapasy danych zostały zabezpieczone przez klienta. Z wyjątkiem umyślnego zamiaru i rażącego niedbalstwa, Infinitymed nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.

Regulacja ta odzwierciedla pełen zakres odpowiedzialności Infinitymed, jej kierownictwa i pracowników. Wszelka dalsza odpowiedzialność, z wyjątkiem rażącego niedbalstwa i winy umyślnej, a także obrażeń ciała, jest wykluczona.

16. Ochrona danych

Infinitymed wykorzystuje wszystkie dane osobowe swoich klientów, które są niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych między Infinitymed a jej klientami (takich jak w szczególności przetwarzanie zamówień, dostawa towarów, sprawdzanie zdolności kredytowej lub przetwarzanie płatności) zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych ( RODO).

17. Obowiązek powiadamiania o zmianach danych

Klient musi niezwłocznie poinformować Infinitymed o wszelkich zmianach swojego adresu dostawy/rozliczeniowego/kontaktowego, a także swoich danych osobowych (na przykład w przypadku zmiany nazwiska), które przekazał Infinitymed w trakcie składania zamówienia, o ile umowna czynność prawna nie jest wzajemnie spełniona. W przypadku niedostarczenia przez Klienta takiego zawiadomienia, oświadczenia uważa się również za doręczone lub za doręczenie towaru, nawet jeśli zostały wysłane lub doręczone na ostatnio podany mu adres/dane.

18. Język umowy i komunikacja

Językiem umowy, zamówienia i biznesu jest wyłącznie język niemiecki.

19. Miejsce wykonania

Miejscem wykonania usługi świadczonej przez Infinitymed oraz wynagrodzenia świadczonego przez klienta jest siedziba firmy Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen. Nie dotyczy to realizacji roszczeń gwarancyjnych klienta przez Infinitymed.

20. Cesja wierzytelności (cesja)

Klient musi poinformować Infinitymed na piśmie o cesji swojego roszczenia na osobę trzecią (cesja). Wszelka obsługa klienta odbywa się do momentu pisemnego powiadomienia Infinitymed o skutku umorzenia długu.

21. Obowiązujące prawo

Prawo niemieckie dotyczy wyłącznie stosunków prawnych pomiędzy Infinitymed a klientem, z wyłączeniem norm kolizyjnych i prawa handlowego ONZ.

22. Miejsce jurysdykcji

Sąd w siedzibie Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen, odpowiada za wszystkie pozwy wniesione przeciwko Infinitymed. Jeżeli konsument ma miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Niemczech lub jeśli jest zatrudniony w Niemczech, do powództwa przeciwko niemu można ustalić wyłącznie jurysdykcję sądu, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania, miejsce zwykłego pobytu lub miejsce pracy; nie dotyczy to sporów prawnych, które już powstały.

23. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu jest nieskuteczne w całości lub w części lub stanie się nieskuteczne z powodu przepisów ustawowych, pozostałe postanowienia niniejszego regulaminu pozostają w mocy. Strony zobowiązują się zastąpić postanowienie nieskuteczne postanowieniem ważnym, o treści najbliższej postanowieniu nieskutecznemu pod względem ekonomicznym.

24. Komisja Arbitrażowa

Uznajemy Internet Ombudsmana za pozasądowy organ arbitrażowy. W przypadku dalszych pytań na temat rozstrzygania sporów, prosimy o kontakt z naszym serwisem: info@infinitymed.health lub Internetowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich pod adresem www.ombudsmann.at. Informacje na temat obowiązków Internetowego Rzecznika Praw Obywatelskich można znaleźć pod następującym linkiem: http://www.ombudsmann.at/schlichtung.php/cat/2/title/So_funktioniert's

25. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Od 15 lutego 2016 r. Komisja Europejska udostępni platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów. Daje to konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w związku z ich zamówieniem internetowym bez interwencji sądu. Platforma rozstrzygania sporów jest dostępna pod linkiem zewnętrznym http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Rejestr handlowy: Sąd Gospodarczy w Monachium

Wzór formularza odstąpienia od umowy
W przypadku chęci odstąpienia od umowy prosimy o wypełnienie tego formularza i odesłanie go na adres:

Infinitymed Sp.
Dingolfinger Str. 15, 81673 Monachium
E-mail: info@infinitymed.health

Ja/my niniejszym odstępuję od zawartej przeze mnie/mnie umowy na zakup następujących towarów:

1. Zamówiono w dniu: Otrzymano w dniu:
2. Zamówiono w dniu: Otrzymano w dniu:
3. Zamówiono w dniu: Otrzymano w dniu:
Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Data:

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko z powiadomieniem na papierze)

pl_PLPolski