Rozporządzenie CE 1935/2004 dla przedmiotów mających kontakt z żywnością

Rozporządzenie reguluje podstawowe wymagania, warunki i przepisy, które muszą być spełnione, aby przedmioty i materiały były bezpieczne w kontakcie z żywnością. Zgodność z rozporządzeniem 1935/2004 stanowi podstawę prawidłowej deklaracji zgodności CE CE

Ogólne wymagania

Wszystkie materiały i przedmioty muszą być wytwarzane zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (GMP) w taki sposób, aby w normalnych lub przewidywalnych warunkach użytkowania nie uwalniały żadnych składników na żywności, które są odpowiednie:

 • zagrażać zdrowiu ludzkiemu, lub
 • spowodować niedopuszczalną zmianę składu żywności lub
 • powodują pogorszenie właściwości organoleptycznych żywności.
 
Ponadto oznakowanie, reklama i prezentacja materiałów i przedmiotów nie mogą wprowadzać konsumenta w błąd.

Miary indywidualne dla grup obiektów

Rozporządzenie reguluje również sposób wydawania specjalnych grup artykułów, takich jak: materiały pochodzące z recyklingu lub ich kombinacje.

Obejmuje to między innymi:

 • Lista substancji dopuszczonych do produkcji
 • Jeden lub więcej wykazów materiałów i wyrobów oraz substancji dopuszczonych jako składniki materiałów aktywnych lub inteligentnych
 • Kryteria czystości dla powyższych substancji
 • Specjalne warunki stosowania powyższych substancji
 • wartości migracji specyficznej jak i wartości migracji całkowitych
 • Przepisy dotyczące ochrony zdrowia ludzkiego przed niebezpieczeństwem kontaktu ustnego z materiałami i przedmiotami
 • Zasady pobierania próbek
 • Zasady zapewniające identyfikowalność, w tym zasady dotyczące czasu przechowywania ewidencji
 • i więcej…
 
Ponadto rozporządzenie nie uniemożliwia poszczególnym państwom członkowskim utrzymywania lub uchwalania przepisów krajowych national

Etykietowanie

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek środków indywidualnych, materiały i przedmioty (takie jak rękawice) muszą być oznakowane, między innymi, w następujący sposób, gdy są wprowadzane do obrotu:

 • Z informacją „Do kontaktu z żywnością” lub ze specjalnym odniesieniem do Państwa referencji, np. z ekspresem do kawy, butelką wina lub łyżką do zupy, lub z poniższym symbolem
 • Co najwyżej ze specjalnymi instrukcjami dotyczącymi bezpiecznego i prawidłowego użytkowania
 • z nazwiskiem lub nazwą firmy, a w każdym przypadku adresem lub siedzibą producenta, przetwórcy lub sprzedawcy mającego siedzibę we Wspólnocie, który jest odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu
 • odpowiednie oznakowanie lub identyfikacja, która umożliwia identyfikowalność

dodatkowy

Rozporządzenie określa również ważne punkty, takie jak dostęp publiczny, poufność, procedury komitetowe, procedury ochronne, sankcje i przepisy przejściowe.

Indywidualne środki, takie jak 10/2011 dla tworzyw sztucznych lub AP (4) 2004 dla gumy i rozporządzenie 2023/2006 dotyczące dobrej praktyki wytwarzania GMP są specyficzne dla rękawic.

Referencje:

Pierwotny tekst rozporządzenia 1935/2004: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
Tekst oryginalny Rozporządzenie (UE) 10/2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
Pierwotny tekst rozporządzenia GMP 2023/2006: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32006R2023

Nasze produkty

pl_PLPolski