Algemene voorwaarden - zakelijke klanten

1. Toepassingsgebied

Met het sluiten van het contract zijn deze algemene voorwaarden in de versie die geldig was op het moment van de respectieve bestelling van toepassing op alle wederzijdse claims tussen zakelijke klanten in de zin van punt 2 die geen consumenten zijn (commerciële klanten) en Infinitymed GMBH, hierna kortweg "Infinitymed" genoemd.
Een website omvat alle websites die zijn geregistreerd door Infinitymed (bijvoorbeeld en niet uitsluitend: infinitymed.health, infinitymedgloves.com, infinitymedgloves.at, infinitymedgloves.de, infinitymedgloves.fr, infinitymedgloves.nl)
Voorwaarden van de zakelijke klant die strijdig zijn met deze voorwaarden worden niet erkend. Handelingen van onze kant om het contract na te komen, houden geen instemming met voorwaarden van de zakelijke klant in die afwijken van deze AV.

2. Contractuele partner

2.1. Op basis van deze voorwaarden sluit Infinitymed overeenkomsten met natuurlijke en rechtspersonen alsmede met publiekrechtelijke organisaties zoals scholen, kantoren, overheden en dergelijke, voor zover deze rechtshandelingen behoren tot de uitoefening van hun onderneming. (hierna te noemen "zakelijke klant").

2.2. Voor het verzenden van een online bestelling via de Infinitymed-website voor commerciële klanten is registratie (dwz het aanmaken van een gebruikersprofiel) in de zakelijke klantenwinkel vereist. De registratiegegevens dienen door de zakelijke klant naar waarheid, correct en volledig te worden ingevuld.

2.3. Leveringen vinden plaats binnen de EU. Afwijkende bestemmingen alleen na schriftelijke overeenkomst.

2.4. Indien het aanbod van een zakelijke klant die niet is geaccepteerd (dus die niet voldoet aan de bovengenoemde eisen) onbedoeld door Infinitymed is geaccepteerd, heeft Infinitymed het recht om binnen een redelijke termijn de overeenkomst aan de zakelijke klant te ontbinden.

3. Sluiting van het contract

3.1. Door een online bestelling te verzenden (d.w.z. door het product te selecteren, de gevraagde gegevens in te vullen en de bestelling door de zakelijke klant te bevestigen met behulp van het online formulier op de Infinitymed-website), door een bestelling te plaatsen per e-mail, fax of post, evenals een telefonische bestelling doet de zakelijke klant een bindend aanbod dat Infinitymed eerst moet accepteren (3.3.).

3.1.1. Geregistreerde klanten kunnen snel gekwalificeerde winkelwagentjes en producten bestellen zonder het afrekenproces te doorlopen. Door op "Bestel nu tegen betaling" te klikken, wordt de bestelling geactiveerd onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de snelle bestelling. Met de snelle bestelling worden de algemene voorwaarden geaccepteerd.

3.2. Infinitymed is niet verplicht een aanbod te accepteren. Indien nodig zal Infinitymed de klant hierover informeren.

3.3. Een overeenkomst van goederen komt tot stand door de daadwerkelijke levering van de bestelde goederen, waarbij een geautomatiseerde bevestiging van de ontvangst van een bestelling (dwz het aanbod van de zakelijke klant) geen acceptatieverklaring is. In het geval van diensten komt het contract tot stand door de uitdrukkelijke acceptatieverklaring van de bestelling van de klant door Infinitymed, maar niet later dan wanneer de service begint.

3.4. Infinitymed slaat de contracttekst niet op. Na het plaatsen van uw bestelling sturen wij u een orderbevestiging. Bewaar de ontvangstbevestiging van de bestelling zelf, als u deze op een later moment wilt inzien. U kunt de actuele versie van onze algemene voorwaarden te allen tijde inzien en opslaan op www.infinitymed.at. U kunt uw eerdere bestellingen zien in het gedeelte "Mijn bestellingen" als u zich als klant heeft geregistreerd en via de website bent ingelogd met uw inloggegevens.

4. Reservering van beschikbaarheid

Mocht Infinitymed na het sluiten van het contract ontdekken dat de bestelde goederen of diensten niet langer beschikbaar zijn bij Infinitymed of om juridische redenen niet kunnen worden geleverd, kan Infinitymed goederen van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden of zich terugtrekken uit het contract. Infinitymed vergoedt reeds ontvangen betalingen onmiddellijk na het herroepen van het contract. Bij het bestellen op open rekening wordt een bijschrijving op de klantrekening gedaan.

5. Drukfouten/typografische fouten in productinformatie

Mocht Infinitymed vervolgens ontdekken dat productinformatie onjuist is door druk- of zetfouten, dan wordt de zakelijke klant daar direct van op de hoogte gesteld. De zakelijke klant kan de bestelling nogmaals uitdrukkelijk schriftelijk of stilzwijgend bevestigen door betaling van de voorgeschreven prijs onder de daarvoor geldende voorwaarden. Anders heeft Infinitymed het recht om het contract onmiddellijk te herroepen als het contract al is geaccepteerd. In dit geval zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten, met uitzondering van opzet en persoonlijk letsel.

6. Levering - kosten en risico

6.1. De levering van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de zakelijke klant, waarbij het risico bij oplevering overgaat op de vervoerder. De verzendkosten voor standaard leveringen worden berekend in de winkelwagen en zijn te zien op www.infinitymed.health/versand. De bezorgservice wordt uitgevoerd door logistieke partners.

6.2. Opgegeven levertijden zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk bindend zijn verklaard. Na overschrijding van de bindend overeengekomen leveringstermijn heeft de zakelijke klant het recht de overeenkomst te ontbinden door het stellen van een bedenktijd van vier weken. Het ontslag dient per aangetekende brief te worden aangegeven. Bij levering tegen vooruitbetaling worden de goederen pas verzonden na ontvangst van de betaling, zodat bij een bindend overeengekomen leveringsdatum vóór ontvangst van de betaling de bedenktijd van vier weken pas begint te lopen na ontvangst van de betaling .

7. Prijzen

7.1. Alle prijzen op de website www.infintymed.health zijn, tenzij anders vermeld, netto prijzen plus BTW in EURO. Voor het uitbrengen van het bindende aanbod door de zakelijke klant (3.1) bij online bestellingen gelden de op de dag van de bestelling op de website vermelde prijzen. Deze prijzen gelden alleen voor bestellingen in eCommerce (dus niet voor bestellingen uit de catalogus). Om technische redenen is het mogelijk dat de prijzen die op de website worden weergegeven bij het selecteren van de goederen afwijken van de prijzen die worden weergegeven in het winkelwagentje. In dit geval is de bindende prijs die van de winkelwagen.

7.2. De prijzen vermeld in de catalogi bestemd voor zakelijke klanten zijn berekend op de marktprijzen op het moment dat de catalogus gedrukt werd en zijn eindprijzen exclusief BTW in EURO. Infinitymed spant zich in om prijzen te garanderen voor de geldigheidsduur van de catalogus. De markt vertoont echter ook extreme prijsschommelingen, vooral voor beschermingsmiddelen. Infinitymed berekent daarom toegekende prijsverlagingen en prijsverhogingen door. Door extreme prijsschommelingen zijn ook prijscorrecties naar boven of naar beneden mogelijk. Het is niet uitgesloten dat de in de catalogus vermelde prijzen kunnen wijzigen door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld prijsverhoging of prijsverlaging door de leverancier). In ieder geval vervallen alle voorgaande prijzen bij het verschijnen van een nieuwe catalogus. Voor de bestelling (dus het uitbrengen van de offerte door de zakelijke klant) gelden de actuele prijzen op de dag van de bestelling, welke op de website of telefonisch opgevraagd kunnen worden.

7.3. Bij prijswijzigingen op de boekenmarkt is Infinitymed wettelijk verplicht prijswijzigingen door te berekenen als gevolg van de prijsbinding.

7.4. Als prijsinformatie (op de website of in de catalogus) onjuist is, zal Infinitymed de zakelijke klant die al een bindend aanbod (3.1) aan Infinitymed heeft gedaan, onmiddellijk informeren over de werkelijke prijs. In dat geval kan de zakelijke klant zijn aanbod tegen de vermelde prijs uitdrukkelijk nogmaals schriftelijk of stilzwijgend bevestigen door de voorgeschreven prijs te betalen. Anders heeft Infinitymed het recht om het contract onmiddellijk op te zeggen als het contract al is geaccepteerd. In dit geval zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten, met uitzondering van opzet en grove schuld, evenals persoonlijk letsel.

8. Betaling en laattijdige betaling

8.1. Betalen kan vooraf, per instant overschrijving, per creditcard, PayPal of, voor vaste klanten, in overleg op een openstaande factuur. Betalingen op openstaande rekeningen zijn verschuldigd binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur. Om het kredietrisico af te dekken, behoudt Infinitymed zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en zelf een geschikte betalingsmethode voor te stellen. Bij betaling via automatische incasso verplicht de zakelijke klant zich de gemaakte kosten te vergoeden in het geval dat het factuurbedrag niet geïncasseerd kan worden.

8.2. Indien de zakelijke klant in verzuim is met betalen, is hij een vergoeding van aanmaning- en incassokosten verschuldigd ad € 40,- per aanmaning.

De zakelijke klant wordt er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat bij wanbetaling door Infinitymed de naam (inclusief eerdere namen), de naam van de referentiepersoon, het geslacht, het (bedrijfs)adres, de branche (het beroep), de het openstaande saldo en de aanmaningsgegevens in overeenstemming met de AVG (art. 6) worden doorgegeven aan incassobureaus die bevoegd zijn om vorderingen in te dienen.

8.3. 12 % pa vertragingsrente vanaf de vervaldatum is van toepassing zoals overeengekomen. Dit geldt ook indien de klant buiten zijn schuld in verzuim is met betalen.

9. Eigendomsvoorbehoud

Indien Infinitymed goederen ruilt in het kader van de garantie, wordt overeengekomen dat de geretourneerde goederen het onbeperkte eigendom worden van Infinitymed.

10. Garantie, garantie en melding van gebreken

10.1. Een onbeduidende waardevermindering of geschiktheid van de goederen wordt niet in aanmerking genomen.

10.2. De zakelijke klant dient de goederen direct na ontvangst van de levering op volledigheid of eventuele gebreken te controleren en, indien een gebrek of onvolledigheid van de levering wordt geconstateerd, dient dit uiterlijk binnen één week na ontvangst van de goederen schriftelijk te worden gemeld. De zakelijke klant is verantwoordelijk voor het aantonen dat er daadwerkelijk een klacht is ingediend. Verborgen gebreken dienen direct na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. Indien niet of niet tijdig wordt gereclameerd, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd. Het doen gelden van garantieaanspraken of aanspraken op schadevergoeding inclusief gevolgschade veroorzaakt door gebreken, evenals het recht om fouten als gevolg van gebreken te betwisten, zijn in deze gevallen uitgesloten. De zakelijke klant dient steeds te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van risico-overgang. De bewijslast rust binnen 6 maanden na risico-overdracht op de zakelijke klant.

10.3. De garantie is onderworpen aan wettelijke voorschriften. Het beroep op de garantie is alleen mogelijk op vertoon van de originele factuur.

10.4. Afgezien van de gevallen waarin het recht op conversie wettelijk verschuldigd is, behoudt Infinitymed zich het recht voor om te kiezen of de garantieclaim wordt nagekomen door deze te verbeteren, te vervangen - zelfs herhaalde keren - of door de prijs te verlagen. Een onbeduidende waardevermindering of geschiktheid van de goederen wordt niet in aanmerking genomen.

10.5. Schadeclaims wegens gebreken aan het artikel zijn uitgesloten, tenzij Infintymed het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen of een uitdrukkelijke garantie heeft gegeven voor de kwaliteit van de goederen of er sprake is van verwijtbare schade aan leven, gezondheid of lichaam.

11.6. Voor zover Infinitymed goederen aan de zakelijke klant levert met fabrieksgarantie voor de goederen, zijn deze aanspraken uitsluitend tegen de fabrikant in te stellen. In dit geval zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.

10.7. Verdere garantieaanspraken evenals verdere aanspraken wegens gevolgschade door gebreken zijn uitgesloten.

10.8. Pogingen om het product te repareren sluiten de garantie en garantie van Infinitymed uit.

10.9. De aanvaarding van de goederen waarover Infinitymed klaagt, vormt geen erkenning van een garantieclaim.

10.10. Indien Infinitymed goederen ruilt in het kader van de garantie, wordt overeengekomen dat de geretourneerde goederen het onbeperkte eigendom worden van Infinitymed.

11/10 Onvolledige leveringen of transportschade, evenals schade ondanks deugdelijke verpakking, moeten door de zakelijke klant binnen 24 uur worden gemeld aan de verantwoordelijke koeriersdienst of het bezorgbedrijf. Voorwaarde voor de vervangende levering is het overleggen van de schriftelijke vastlegging.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Infinitymed is aansprakelijk in gevallen van positieve contractbreuk, nalatigheid bij het sluiten van het contract, vertraging, onmogelijkheid, onrechtmatige daad en andere rechtsgronden, met uitzondering van persoonlijk letsel, alleen in geval van opzet en grove nalatigheid en gebreken aan het artikel, zelfs als dit op frauduleuze wijze wordt verzwegen of een uitdrukkelijke vermelding van de productbeschrijving is een onafhankelijke garantie voor de staat van de zaak aanvaard. Indirecte schade is uitgesloten van aansprakelijkheid.

11.2. Bij het overnemen van goederen waarop datavoorraden zijn opgeslagen, gaat Infinitymed ervan uit dat de datavoorraden door de klant zijn geback-upt. Met uitzondering van opzet en grove nalatigheid aanvaardt Infinitymed geen aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens.

11.3. De reikwijdte van de aansprakelijkheid van Infinitymed onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

11.4. De bovenstaande voorschriften weerspiegelen de volledige reikwijdte van de aansprakelijkheid van Infinitymed, haar management en haar werknemers. Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten.

12. Meldingsplicht gegevenswijzigingen

De zakelijke klant moet Infinitymed onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in zijn leverings- / factuur- / contactadres, evenals zijn persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld bij het wijzigen van zijn naam), die hij tijdens zijn bestelling aan Infinitymed heeft verstrekt, zolang als de contractuele rechtshandeling niet wederzijds wordt nagekomen. Indien de zakelijke klant deze melding negeert, worden declaraties geacht te zijn ontvangen, ook al zijn ze naar het laatst bekende adres/gegevens gestuurd.

13. Rechtskeuze, contracttaal en communicatie
13.1. Het Duitse recht is uitsluitend van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Infinitymed en zakelijke klanten en op de respectievelijke algemene voorwaarden, met uitzondering van de collisieregels.

13.2. De toepassing van het VN-Verdrag inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen van 11 april 1980 is uitgesloten.

13.3. De contract-, bestel- en zakelijke taal is uitsluitend Duits.

14. Exportcontrole / exportverbod

Met name in het geval van technische producten of computersoftware kan de export naar bepaalde derde landen door de Duitse exportwetgeving verboden zijn of onderworpen zijn aan goedkeuringsvereisten. Bovendien kan Infinitymed contractueel worden verplicht om export door de fabrikanten te verbieden op basis van wetten in de staten waarin ze zijn gevestigd. Alvorens te exporteren, verbindt de zakelijke klant zich ertoe om zich te informeren over mogelijke wettelijke beperkingen en deze na te leven en, in individuele gevallen, om exportverboden na te leven die zijn uitgevaardigd door Infinitymed bij bestelling of levering. De zakelijke klant draagt altijd zelf de kosten voor of in verband met export.

15. Overig

15.1. De zakelijke klant heeft geen recht op verrekening met vorderingen van Infinitymed of retentie tenzij de claim is erkend of wettelijk is vastgesteld.

15.2. De plaats van uitvoering voor betalingen is de maatschappelijke zetel van Infinitymed. Voor leveringen is de plaats van uitvoering ofwel Infinitymed ofwel de verzendlocatie van de eerste afzender die voor Infinitymed werkt.

15.3. Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of door wettelijke bepalingen ongeldig worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. De partijen verbinden zich ertoe de niet-effectieve bepaling te vervangen door een effectieve bepaling met dezelfde inhoud die economisch het dichtst bij de niet-effectieve bepaling komt.

15.4. De exclusieve bevoegde rechtbank is de feitelijk en plaatselijk bevoegde rechtbank op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Infinitymed heeft echter nog steeds het recht om de zakelijke klant aan te klagen bij zijn algemene bevoegde rechtbank.

Algemene voorwaarden - eindgebruiker

1. Toepassingsgebied

Met het sluiten van het contract zijn deze algemene voorwaarden van toepassing zoals overeengekomen voor alle wederzijdse claims tussen de klant en Infinitymed GMBH, hierna kort "Infinitymed" genoemd, in de versie die geldig was op het moment dat het respectieve contract werd gesloten.

2. Contractuele partner

Infinitymed sluit overeenkomsten met natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt (hierna te noemen "klant").

Bij bestelling via www.infinitymed.health wordt uitsluitend binnen de EU geleverd.

Om een online bestelling via de Infinitymed-website te verzenden, is registratie (dwz het aanmaken van een gebruikersprofiel) vereist. De registratiegegevens dienen door de klant correct en volledig ingevuld te worden. Registratie is alleen toegestaan op uw eigen naam.

Indien het aanbod van een persoon die niet aan bovengenoemde eisen voldoet per ongeluk door Infinitymed wordt aanvaard, heeft Infinitymed het recht om binnen een redelijke termijn de overeenkomst met deze persoon te ontbinden.

3. Sluiting van het contract

Door een online bestelling te verzenden (d.w.z. door het product te selecteren, de gevraagde gegevens in te vullen en de bestelling door de klant te bevestigen met behulp van het online formulier op de Infinitymed-website), door een bestelling te plaatsen per e-mail, fax of post, evenals een telefoon bestelling doet de klant een bindend aanbod, dat Infinitymed eerst moet accepteren.

Geregistreerde klanten kunnen snel gekwalificeerde winkelwagentjes en producten bestellen zonder het afrekenproces te doorlopen. Door op "Bestel nu tegen betaling" te klikken, wordt de bestelling geactiveerd onder de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de snelle bestelling. Met de snelle bestelling worden de algemene voorwaarden geaccepteerd.

Infinitymed is niet verplicht een aanbod van de klant te accepteren. Indien nodig zal Infinitymed de klant onmiddellijk informeren.

Een overeenkomst voor goederen komt tot stand door de daadwerkelijke levering van de bestelde goederen, waarbij een geautomatiseerde bevestiging van de ontvangst van een bestelling (dwz het aanbod van de klant) geen acceptatieverklaring is.

Infinitymed slaat de contracttekst niet op. Na het plaatsen van uw bestelling sturen wij u een orderbevestiging met daarin ook onze algemene voorwaarden. Bewaar de orderbevestiging en de voorwaarden zelf als u deze op een later moment wilt inzien. U kunt de huidige versie van onze algemene voorwaarden op elk moment bekijken en opslaan op de Infinitymed-website. U kunt uw eerdere bestellingen zien in het gedeelte "Mijn bestellingen" als u zich als klant heeft geregistreerd en via de website bent ingelogd met uw inloggegevens.

4. Herroepingsrecht en retourvoorwaarden (annuleringsvoorwaarden)

4.1. Herroepingsrecht
De klant heeft het recht om een met Infinitymed gesloten overeenkomst voor goederen of diensten binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. In het geval van een overeenkomst voor meerdere goederen die de klant als onderdeel van één bestelling heeft besteld en die afzonderlijk zijn geleverd, begint de termijn op de dag waarop de klant of een door hem genoemde derde, die niet de vervoerder is , de laatste Heeft de goederen in bezit genomen.

In het geval van een overeenkomst van dienstverlening begint de herroepingstermijn op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten (punt 3.)

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant Infinitymed door middel van een duidelijke verklaring op de hoogte stellen van zijn beslissing om het contract te herroepen. Deze verklaring moet worden gestuurd naar een van de onderstaande adressen:

Brief: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München, Duitsland
E-mail: info@infinitymed.health
De klant kan gebruik maken van het voorbeeldformulier voor herroeping aan het einde van deze voorwaarden, maar dit is niet verplicht. Dit voorbeeldformulier voor herroeping is hier ook beschikbaar om te downloaden en te printen.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de klant de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4.2. Gevolgen van de intrekking
Als de klant het contract annuleert, laat Infinitymed alle betalingen die hij van de klant heeft ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door Infinitymed wordt aangeboden), worden onmiddellijk terugbetaald en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van de herroeping van dit contract door Infinitymed is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt Infinitymed hetzelfde betaalmiddel dat de klant bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen met de klant. In het geval dat het betaalmiddel voor de oorspronkelijke transactie niet beschikbaar is voor de terugbetaling (bijvoorbeeld onder rembours), zal de terugbetaling worden gedaan door overschrijving op een door de klant opgegeven bankrekening of door middel van een gekruiste cheque. Voor deze terugbetaling zullen in geen geval kosten in rekening worden gebracht aan de klant.

Infinitymed kan terugbetaling weigeren totdat Infinitymed de goederen heeft teruggekregen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat hij de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

De klant moet de goederen onmiddellijk terugsturen of overhandigen aan Infinitymed en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop hij Infinitymed op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract. De deadline wordt gehaald als de klant de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Het bewijs en het risico van de retourzending ligt bij de klant.

4.3. Herroeping van diensten - gedeeltelijke betalingsverplichting
Als de klant verzoekt dat de levering van de dienst of levering begint tijdens de annuleringsperiode, moet hij Infinitymed een passend bedrag betalen, dat overeenkomt met het deel van het tot het moment waarop hij Infinitymed het recht op annulering uitoefent met betrekking tot dit contract overeengekomen, stemt overeen met de reeds geleverde diensten ten opzichte van de totale omvang van de in het contract voorziene diensten.

4.4. Retouren en retourkosten
In geval van annulering is de klant wettelijk verplicht de directe kosten voor het terugzenden van de goederen te dragen.

Goederen die kunnen worden verzonden, moeten voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd naar Infinitymed. De kosten van het onvoldoende gefrankeerd retourneren van de goederen worden aan de klant in rekening gebracht.

Voor goederen die niet per post/pakketdienst kunnen worden geretourneerd, organiseert Infinitymed de retourzending op verzoek en op kosten van de klant en namens hem. De klant kan deze retourservice bestellen bij Infinitymed tegelijk met de annulering of later op de volgende adressen:

Brief: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München, Duitsland
E-mail: info@infinitymed.health
In dit geval bedragen de retourkosten voor de klant € 50,00 (inclusief wettelijke btw) De klant dient de goederen aan te leveren in de verzendverpakking, vrij toegankelijk voor retourtransport.

Indien de klant geen gebruik wil maken van deze retourservice, is hij wettelijk verplicht de verzendingsgoederen zelf te retourneren. De retour moet worden gericht aan Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München.

In die gevallen waarin de klant geen gebruik maakt van de retourservice in het geval van een contractannulering, ligt het risico van de retourzending bij de klant.

5. Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor:

Diensten, indien Infinitymed - op basis van een uitdrukkelijk verzoek van de klant en bevestiging van de kennis van de klant van het verlies van het herroepingsrecht in geval van volledige nakoming van de overeenkomst - met de uitvoering van de dienst was begonnen voordat de herroepingstermijn was verstreken verlopen en de service is vervolgens volledig verleend;
Goederen die zijn gemaakt volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften,
Goederen die verzegeld worden geleverd en om gezondheids- of hygiëneredenen ongeschikt zijn voor retournering, mits de verzegeling na levering is verwijderd;
Infinitymed is met de levering begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant, gecombineerd met zijn kennis van het verlies van het recht om het contract te herroepen in geval van een vroegtijdige start met de nakoming van het contract. Het verlies van het herroepingsrecht veronderstelt dat Infinitymed de klant een bevestiging van zijn toestemming voor de vroegtijdige uitvoering van de overeenkomst en zijn kennis van het verlies van het herroepingsrecht op een duurzame gegevensdrager heeft verstrekt.
6. Inspectie van de goederen - vergoeding voor waardevermindering - vergoeding voor schade
De klant heeft het recht om de kwaliteit, eigenschappen of functionaliteit van de bestelde goederen te controleren voor zover dat gebruikelijk is bij aankoop in een winkel (bijvoorbeeld korte functietest). Dit inzagerecht omvat echter niet het gebruik van de goederen.

De klant moet Infinitymed een vergoeding betalen voor een vermindering van de marktwaarde van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Indien de goederen beschadigd zijn, dient de klant een redelijke vergoeding voor de opgelopen schade - tot een maximum van de waarde van de goederen - aan Infinitymed te betalen.

7. Reservering van beschikbaarheid

Mocht Infinitymed na het sluiten van het contract ontdekken dat de bestelde goederen of diensten niet langer beschikbaar zijn bij Infinitymed of om juridische redenen niet kunnen worden geleverd, kan Infinitymed goederen of diensten van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aanbieden of het contract ontbinden zonder compensatie. Infinitymed zal reeds ontvangen betalingen onmiddellijk aan de klant terugbetalen na het herroepen van het contract.

8. Typografische fouten

Mocht Infinitymed vervolgens ontdekken dat de productinformatie onjuist was door druk- of zetfouten, dan wordt de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte gebracht. De klant kan de bestelling uitdrukkelijk schriftelijk of impliciet nogmaals bevestigen door betaling van de voorgeschreven prijs onder de daarvoor geldende voorwaarden. Anders heeft Infinitymed het recht om het contract onmiddellijk op te zeggen als het contract al is geaccepteerd. In dit geval zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten, met uitzondering van opzet en grove schuld, evenals persoonlijk letsel.

9. Leveringsdatum, leveringsbeperkingen en risico-overdracht

Tenzij anders overeengekomen, vindt levering plaats binnen 5 dagen, maar uiterlijk binnen 30 dagen. De termijn voor levering begint bij vooruitbetaling op de dag na ontvangst van de betaling of, in geval van rembours of aankoop op rekening, op de dag na ontvangst van de bestelling. Indien de laatste dag van de termijn op een zaterdag, zondag of een nationaal erkende feestdag valt, treedt de eerstvolgende werkdag in de plaats van die dag.

Bij verzending van de goederen gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen pas over op de consument zodra de goederen zijn afgeleverd aan de consument of aan een door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is. Als de consument echter zelf de vervoerovereenkomst heeft gesloten zonder gebruik te maken van een van de door ons voorgestelde opties, gaat het risico over op de vervoerder zodra de goederen zijn overhandigd.

10. Bezorg- en verzendkosten

De goederen worden geleverd op kosten van de klant. In het geval van omvangrijke artikelen, die individueel dienovereenkomstig worden geïdentificeerd, berekent Infinitymed ook een bulkgoederentoeslag die voor het product wordt weergegeven.

Bij online bestellingen worden de bezorg-, verzend- en verpakkingskosten in de winkelwagen getoond voordat de bindende bestelling wordt geplaatst.

11e prijs

Alle prijzen op de Infinitymed-website zijn nettoprijzen plus btw in EURO. Voor het indienen van het bindende aanbod van de klant (punt 3) voor online bestellingen gelden de actuele prijzen op de website op de dag van de bestelling. Deze prijzen gelden alleen voor bestellingen in eCommerce (dus niet voor bestellingen uit de catalogus). Als het btw-tarief verandert, verandert ook de prijs dienovereenkomstig. Om technische redenen is het mogelijk dat de prijzen die op de website worden weergegeven bij het selecteren van de goederen afwijken van de prijzen die worden weergegeven in het winkelwagentje. In dit geval is de bindende prijs die van de winkelwagen.

De in de catalogus vermelde prijzen zijn nettoprijzen plus BTW in EURO. Infinitymed streeft ernaar haar prijzen te garanderen voor de geldigheidsduur van de catalogus. De markt vertoont echter ook extreme prijsschommelingen, vooral voor componenten. Infinitymed rekent daarom later toegekende prijsverlagingen en prijsverhogingen door in de marktprijs. Door extreme prijsschommelingen zijn ook prijscorrecties naar boven of naar beneden mogelijk. Het is niet uitgesloten dat de in de catalogus vermelde prijzen kunnen wijzigen door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld prijsverhoging of prijsverlaging door de leverancier). In ieder geval vervallen alle voorgaande prijzen bij het verschijnen van een nieuwe catalogus. Voor de bestelling (dwz het uitbrengen van de offerte door de klant) per e-mail, fax of post evenals voor telefonische bestellingen gelden de actuele prijzen op de dag van de bestelling, die opgevraagd kunnen worden via www.infinitymed. op of telefonisch.

Als prijsinformatie (op de website of in de catalogus) onjuist is, zal Infinitymed de klant die al een bindend aanbod (punt 3) heeft gedaan aan Infinitymed onmiddellijk informeren over de werkelijke prijs. In dat geval kan de klant zijn aanbod tegen de vermelde prijs uitdrukkelijk schriftelijk of stilzwijgend opnieuw bevestigen door de voorgeschreven prijs te betalen. Anders heeft Infinitymed het recht om het contract onmiddellijk te herroepen als het contract al is geaccepteerd. In dit geval zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten, met uitzondering van opzet en grove schuld, evenals persoonlijk letsel.

12. Betaling en laattijdige betaling

Betalen kan vooraf, onder rembours, instant transfer, creditcard, PayPal of, voor vaste klanten, op open rekening. Betalingen op open rekeningen zijn verschuldigd binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. Om het kredietrisico af te dekken, behoudt Infinitymed zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren en zelf een geschikte betalingsmethode voor te stellen. Bij betaling via domiciliëring verbindt de klant zich ertoe, in het geval dat het factuurbedrag niet kan worden geïncasseerd, de kosten gemaakt door het ontbreken van dekking (niet-contant) ten bedrage van € 7,- inclusief btw, op basis van het in rekening gebrachte bedrag door de klant Verzet ten bedrage van € 4,- incl. BTW, alsmede ontstaan door het opgeven van een onjuiste bankrekening ten bedrage van € 7,- incl. BTW.

In geval van wanbetaling is de klant verplicht om € 4 te betalen voor elke aanmaningskosten, evenals een rente van 5 % per jaar. Dit geldt ook indien de klant buiten zijn schuld in verzuim is met betalen.

Hierdoor wordt een incassobureau ingeschakeld om de vordering te incasseren. Alle kosten die door het incassobureau worden gemaakt (volgens de verordening over maximale tarieven voor incassobureaus in overeenstemming met het Duitse staatsblad 141/1996) zijn voor rekening van de klant die verwijtbaar in gebreke is met betalen. Die kosten zullen in rekening worden gebracht die de passende rechtsvervolging dienen.

De betalingen worden eerst verrekend met rente en kosten.

De klant wordt er hierbij uitdrukkelijk op gewezen dat in geval van wanbetaling door Infinitymed, de naam (inclusief eerdere namen), geslacht, adres, beroep, het openstaande saldo en de herinneringsgegevens in overeenstemming met de AVG (Art. 6) aan met Incassobureaus die bevoegd zijn om vorderingen in te dienen, worden overgedragen.

13. Eigendomsvoorbehoud

Het object van aankoop of de goederen blijven eigendom van Infinitymed totdat de aankoopprijs en alle bijbehorende kosten en uitgaven volledig zijn betaald. In het geval van zelfs gedeeltelijke wanbetaling, heeft Infinitymed het recht om de goederen af te halen zonder toestemming van de koper.

14. Garantie en fabrieksgarantie

De garantie is onderworpen aan wettelijke voorschriften.

De aanvaarding van de goederen waarover wordt geklaagd in het kader van de garantie door Infinitymed vormt geen erkenning van een garantieclaim.

De duur van de garantie is 24 maanden vanaf levering.

Voor zover Infinitymed goederen ruilt als onderdeel van de garantie, wordt overeengekomen dat de geruilde goederen het onbeperkte eigendom worden van Infinitymed.

De klant moet onvolledige leveringen of transportschade binnen een redelijke termijn melden aan het verantwoordelijke leveringsbedrijf en op verzoek Infinitymed een schriftelijke verklaring verstrekken.

Voor zover de fabrikant een garantieverklaring heeft voor goederen die bij Infinitymed zijn gekocht, zijn deze claims uitsluitend tegen de betreffende fabrikant te gelden. In dit geval zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van de fabrikant van toepassing.

15. Aansprakelijkheid

Infinitymed is alleen aansprakelijk in gevallen van positieve contractbreuk, nalatigheid bij het sluiten van een contract, vertraging, onmogelijkheid, onrechtmatige daad en andere rechtsgronden alleen in het geval van opzet en grove nalatigheid, met uitzondering van persoonlijk letsel. Indirecte schade (schade van derden), evenals verdere garantieclaims, evenals claims voor gevolgschade (zoals reiskosten, tijdvergoeding, enz.) Zijn uitgesloten met uitzondering van persoonlijk letsel of schade aan goederen die voor verwerking zijn geaccepteerd, evenals in gevallen van opzet en grove schuld.

De reikwijdte van de aansprakelijkheid van Infinitymed onder de Productaansprakelijkheidswet blijft onaangetast.

Bij het overnemen van goederen waarop datavoorraden zijn opgeslagen, gaat Infinitymed ervan uit dat de datavoorraden door de klant zijn geback-upt. Met uitzondering van opzet en grove nalatigheid aanvaardt Infinitymed geen aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens.

Deze verordening weerspiegelt de volledige reikwijdte van de aansprakelijkheid van Infinitymed, haar management en haar werknemers. Elke verdere aansprakelijkheid, met uitzondering van grove schuld en opzet, evenals persoonlijk letsel, is uitgesloten.

16. Gegevensbescherming

Infinitymed gebruikt alle persoonlijke gegevens van haar klanten die nodig zijn om te voldoen aan de contractuele verplichtingen tussen Infinitymed en haar klanten (zoals in het bijzonder om bestellingen te verwerken, goederen te leveren, kredietwaardigheid te controleren of betalingen te verwerken) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG).

17. Meldingsplicht gegevenswijzigingen

De klant dient Infinitymed onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in zijn leverings- / factuur- / contactadres evenals zijn persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld in het geval van een naamswijziging) die hij aan Infinitymed heeft verstrekt in de loop van zijn bestelling, zolang als de contractuele rechtshandeling niet wederzijds wordt nagekomen. Indien de klant deze mededeling niet doet, worden de verklaringen ook geacht te zijn ontvangen of te leveren goederen, zelfs indien deze werden verzonden of afgeleverd op het laatst aan hem opgegeven adres/gegevens.

18. Contracttaal en communicatie

De contract-, bestel- en zakelijke taal is uitsluitend Duits.

19. Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering voor de door Infinitymed te leveren service en voor de tegenprestatie van de klant is het hoofdkantoor van Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen. Dit geldt niet voor de nakoming van de garantieclaims van de klant door Infinitymed.

20. Overdracht van vorderingen (cessie)

De klant dient Infinitymed schriftelijk op de hoogte te stellen van de overdracht van zijn vordering aan een derde partij (overdracht). Elke service aan de klant vindt plaats totdat Infinitymed schriftelijk op de hoogte is gesteld met het gevolg van kwijting van de schuld.

21. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhoudingen tussen Infinitymed en de klant is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van de collisieregels en het VN-kooprecht.

22. Plaats van jurisdictie

De rechtbank op het hoofdkantoor van Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen, is verantwoordelijk voor alle rechtszaken die tegen Infinitymed worden aangespannen. Als de consument zijn woonplaats of gewone verblijfplaats in Duitsland heeft of als hij in Duitsland tewerkgesteld is, kan alleen de bevoegdheid van de rechtbank in het arrondissement waarvan de woonplaats, gewone verblijfplaats of plaats van tewerkstelling is gelegen, worden vastgesteld voor een vordering tegen hem; dit geldt niet voor reeds gerezen juridische geschillen.

23. Scheidbaarheidsclausule

Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of door wettelijke bepalingen ongeldig worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. De partijen verbinden zich ertoe de niet-effectieve bepaling te vervangen door een geldige bepaling met een inhoud die economisch gezien het dichtst bij de niet-effectieve bepaling komt.

24. Arbitragecommissie

Wij erkennen de Internet Ombudsman als buitengerechtelijke arbitrage-instantie. Als u nog vragen heeft over geschillenbeslechting, neem dan contact op met onze service: info@infinitymed.health of de internetombudsman op www.ombudsmann.at. Informatie over de verantwoordelijkheden van de internetombudsman is te vinden onder de volgende link: http://www.ombudsmann.at/schlichtung.php/cat/2/title/So_funktioniert's

25. Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Vanaf 15 februari 2016 zal de Europese Commissie een platform bieden voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen in verband met hun online bestelling op te lossen zonder tussenkomst van een rechter. Het platform voor geschillenbeslechting is te bereiken via de externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Handelsregister: Rechtbank van Koophandel van München

Modelformulier voor herroeping
Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug naar:

Infinitymed Ltd.
Dingolfinger Strae 15, 81673 München
E-mail: info@infinitymed.health

Ik/wij herroep/herroepen hierbij de overeenkomst die ik/wij hebben gesloten voor de aankoop van de volgende goederen:

1. Besteld op: Ontvangen op:
2. Besteld op: Ontvangen op:
3. Besteld op: Ontvangen op:
Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Datum:

Handtekening van de consument(en):

(alleen bij melding op papier)

nl_NLNederlands