PBM 2016/425 voor persoonlijke beschermingsmiddelen

De PBM (EU) 2016/425 (hierna PBM-verordening genoemd) definieert de essentiële eisen en voorschriften voor persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Naast de terminologie definieert het ook de verantwoordelijke autoriteiten, beveiligingsmaatregelen en verplichtingen.

Wat is de betekenis van de PBM-verordening voor beschermende handschoenen?

Als wegwerphandschoenen door de fabrikant ook als beschermende handschoenen worden gedefinieerd, moeten ze voldoen aan PPE 2016/425.

De PSA-VO maakt onderscheid tussen de gevaren waartegen de handschoen beschermt. Over het algemeen kunnen handschoenen beschermen tegen de volgende risico's: Mechanisch letsel, hitte/vuur, koude, elektrische schokken, straling, bescherming tegen stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en schadelijke biologische agentia.

Afhankelijk van de te beschermen risico's wordt een handschoen toegewezen aan een overeenkomstige categorie. Hieronder staan alle risico's en categorieën die zijn gedefinieerd voor persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de PBM-verordening

Belangrijke informatie voor ondernemers met medewerkers

Pas wanneer de CE-markering is aangebracht (waarvoor een overeenkomstige conformiteitsverklaring nodig is !!) worden handschoenen beschouwd als beschermende handschoenen.

Alleen eenvoudige tests volgens bijv. EN 374 zonder een bijbehorende conformiteitsverklaring zijn hier niet voldoende.

Als beschermende handschoenen worden helaas vaak ongeschikte handschoenen gebruikt.

Dit kan enorme gevolgen en aansprakelijkheidsrisico's hebben voor bedrijven met werknemers, aangezien het verstrekken van ongeschikte beschermingsmiddelen een overtreding van de werknemersbeschermingsregels kan betekenen.

Zeker in de context van de huidige pandemie kan in het ergste geval aansprakelijkheid voor de werkgever ontstaan als werknemers ziek worden door verkeerde beschermingsmiddelen.

Eisen aan beschermende handschoenen volgens categorie III

Als beschermende handschoenen volgens de categorieën tegen gevaarlijke risico's beschermen, moet minimaal aan de volgende eisen worden voldaan:

 • Voldoen aan alle algemene eisen voor PBM zoals ergonomie, beschermingsgraden, beschermingsklassen, onschadelijkheid, comfort
 • Instructies en informatie van de fabrikant zoals: opslag, gebruik, controle, gebruikslimieten, vervaldatum, verwijzing naar de onderliggende normen
 • Opstellen van de technische documenten
 • Opstellen van een conformiteitsverklaring
 • EU-typeonderzoek door middel van een aangemelde instantie (bijlage V, module B) of
 • EU-typeonderzoek op basis van een interne productiecontrole (bijlage VI. Module C) of
 • EU-typeonderzoek op basis van een interne productiecontrole met gecontroleerde producttests (bijlage VII, module C2) of
 • EU-typeonderzoek op basis van kwaliteitsborging met betrekking tot het productieproces (bijlage VIII, module D)
 
Nitril onderzoekshandschoenen van Infinitymed hebben een EU-typetest volgens module C2 uitgegeven door TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Notified Body: 0197)

Belangrijke definities van de (EU) 2016/425

Opgemerkt moet worden dat verschillende verordeningen verschillende definities kunnen hebben. We verwijzen altijd naar de respectieve originele teksten van de verordeningen.

Belangrijke termen in verband met beschermende handschoenen:

 • "Persoonlijke beschermingsmiddelen" (PBM): uitrusting die is ontworpen en vervaardigd om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen een of meer risico's voor hun gezondheid of veiligheid
 • "Op de markt aanbieden": elke levering, al dan niet tegen betaling, voor distributie of gebruik op de markt van de Unie in het kader van een zakelijke activiteit
 • "in de handel brengen": het voor het eerst op de markt van de Unie aanbieden van een PBM
 • "Fabrikant": elke natuurlijke of rechtspersoon die PBM vervaardigt of laat ontwikkelen of vervaardigen en deze onder zijn naam of handelsmerk op de markt brengt
 • "Gemachtigde": elke in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die van een fabrikant een schriftelijk mandaat heeft gekregen om namens hem bepaalde taken uit te voeren
 • "Importeur": elke in de Unie gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die PBM uit een derde land in de Unie in de handel brengt

De categorieën van de PBM-verordening

Categorie I.

Categorie I omvat alleen de volgende kleine risico's:

a) oppervlakkige mechanische verwondingen
b) Contact met licht agressieve reinigingsmiddelen of langdurig contact met water
c) Contact met hete oppervlakken waarvan de temperatuur niet hoger is dan 50 ° C
d) Schade aan de ogen door zonnestraling (behalve bij het observeren van de zon)
e) weersomstandigheden die niet van extreme aard zijn

Categorie II

Categorie II omvat risico's die niet onder categorie I of categorie II vallen.

Categorie III

Categorie II omvat alleen de risico's die kunnen leiden tot zeer ernstige gevolgen zoals overlijden of onomkeerbare schade aan de gezondheid in combinatie met:

a) Stoffen en mengsels die gevaarlijk zijn voor de gezondheid
b) Zuurstofarme atmosferen
c) schadelijke biologische agentia
d) ioniserende straling
e) warme omgeving die effecten heeft die vergelijkbaar zijn met een omgeving met een luchttemperatuur van 100 °C of meer
f) koude omgeving die effecten heeft die vergelijkbaar zijn met een omgeving met een luchttemperatuur van -50 ° C of minder
g) valt van een hoogte
h) Elektrische schok en werken aan delen onder spanning
ik) verdrinking
j) Sneden van handkettingzagen
k) hogedrukstraal
l) Verwondingen door projectielen of meswonden
m) schadelijk geluid

Conclusie

De PBM-verordening (EU) definieert het basiskader voor de vervaardiging en classificatie van beschermingsmiddelen. Zonder een bijbehorende conformiteitsverklaring mag een handschoen niet als beschermingsmiddel worden aangegeven en gebruikt.

Het is daarom raadzaam om ervoor te zorgen dat de producten dienovereenkomstig worden geëtiketteerd bij het kopen van handschoenen.

Referenties:

Oorspronkelijke tekst (EU) 2016/425: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0425

Onze producten

nl_NLNederlands