Verordening CE 1935/2004 voor voorwerpen die in contact komen met voedsel

De verordening regelt de basiseisen, voorwaarden en voorschriften waaraan moet worden voldaan om voorwerpen en materialen veilig te maken voor contact met voedsel. Naleving van verordening 1935/2004 vormt de basis voor een goede CE-conformiteitsverklaring

Algemene vereisten

Alle materialen en voorwerpen moeten worden vervaardigd in overeenstemming met goede fabricagepraktijken (GMP) op een zodanige manier dat ze, onder normale of voorzienbare gebruiksomstandigheden, geen componenten op voedingsmiddelen vrijgeven die geschikt zijn:

 • de menselijke gezondheid in gevaar brengen, of
 • een onaanvaardbare verandering in de samenstelling van het voedsel teweegbrengen, of
 • een verslechtering van de organoleptische eigenschappen van het voedsel veroorzaken.
 
Bovendien mogen de etikettering, reclame en presentatie van de materialen en voorwerpen de consument niet misleiden.

Individuele maten voor groepen objecten

De verordening regelt ook hoe bijzondere groepen van artikelen zoals: gerecyclede materialen of combinaties kunnen worden uitgegeven.

Dit omvat onder meer:

 • Een lijst van voor fabricage goedgekeurde stoffen
 • Een of meer lijsten van materialen en voorwerpen en stoffen die zijn toegestaan als bestanddeel van actieve of intelligente materialen
 • Zuiverheidscriteria voor bovenstaande stoffen
 • Bijzondere voorwaarden voor het gebruik van bovenstaande stoffen
 • specifieke migratiewaarden en totale migratiewaarden
 • Voorschriften voor de bescherming van de menselijke gezondheid tegen de gevaren van oraal contact met de materialen en voorwerpen
 • Regels voor het nemen van monsters
 • Regels om traceerbaarheid te garanderen, inclusief regels over hoe lang gegevens worden bewaard
 • en meer…
 
Bovendien belet de verordening individuele lidstaten niet om nationale regelgeving te handhaven of vast te stellen

Etikettering

Onverminderd eventuele individuele maatregelen moeten materialen en voorwerpen (zoals handschoenen) bij het in de handel brengen onder meer als volgt worden geëtiketteerd:

 • Met de informatie "Voor contact met voedsel" of met een speciale verwijzing naar uw referentie zoals de koffiemachine, wijnfles of soeplepel of met het onderstaande symbool
 • Hoogstens met speciale instructies voor veilig en correct gebruik
 • met de naam of handelsnaam en in ieder geval het adres of de statutaire zetel van de in de Gemeenschap gevestigde fabrikant, verwerker of verkoper die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
 • adequate markering of identificatie die traceerbaarheid mogelijk maakt

extra

De verordening definieert ook belangrijke punten zoals openbaarheid, vertrouwelijkheid, commissieprocedures, beschermende procedures, sancties en overgangsregelingen.

Individuele maatregelen zoals 10/2011 voor kunststoffen of AP (4) 2004 voor rubber en Verordening 2023/2006 voor goede fabricagepraktijken GMP zijn specifiek voor handschoenen.

Referenties:

Oorspronkelijke tekst van verordening 1935/2004: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/ALL/?uri=CELEX%3A32004R1935
Oorspronkelijke tekst Verordening (EU) 10/2011: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/de/TXT/?uri=CELEX%3A32011R0010
Originele tekst van verordening GMP 2023/2006: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32006R2023

Onze producten

nl_NLNederlands