Vilkår og betingelser - erhvervskunder

1. Anvendelsesområde

Ved indgåelsen af kontrakten gælder disse generelle vilkår og betingelser i den version, der er gyldig på tidspunktet for den respektive ordre, på alle gensidige krav mellem erhvervskunder i henhold til punkt 2, der ikke er forbrugere (kommercielle kunder) og Infinitymed GMBH, i det følgende kaldet "Infinitymed" for kort.
Et websted indeholder alle websteder, der er registreret af Infinitymed (for eksempel og ikke udelukkende: infinitymed.health, infinitymedgloves.com, infinitymedgloves.at, infinitymedgloves.de, infinitymedgloves.fr, infinitymedgloves.nl)
Betingelser for forretningskunden, der er i konflikt med disse vilkår og betingelser, anerkendes ikke. Handlinger fra vores side for at opfylde kontrakten udgør ikke samtykke til vilkår og betingelser for forretningskunden, der afviger fra denne GTC.

2. Kontraktpartner

2.1. På baggrund af disse vilkår og betingelser indgår Infinitymed kontrakter med fysiske og juridiske personer samt med offentligretlige organisationer som skoler, kontorer, myndigheder og lignende, for så vidt disse juridiske transaktioner hører til driften af deres virksomhed. (i det følgende benævnt "forretningskunde").

2.2. For at sende en online ordre via Infinitymed-webstedet til kommercielle kunder kræves registrering (dvs. oprettelse af en brugerprofil) i forretningskundebutikken. Registreringsdataene skal indtastes sandfærdigt, korrekt og fuldstændigt af forretningskunden.

2.3. Leveringer foretages inden for EU. Afvigende destinationer kun efter skriftlig aftale.

2.4. Hvis tilbudet fra en erhvervskunde, der ikke er accepteret (dvs. som ikke opfylder ovennævnte krav), ved et uheld accepteres af Infinitymed, har Infinitymed ret til at trække kontrakten tilbage til forretningskunden inden for en rimelig periode.

3. Indgåelse af en kontrakt

3.1. Ved at sende en online ordre (dvs. ved at vælge produktet, udfylde de ønskede data og bekræfte bestillingen fra forretningskunden ved hjælp af onlineformularen, der findes på Infinitymed-webstedet), ved at afgive en ordre via e-mail, fax eller post samt en telefonordre afgiver forretningskunden et bindende tilbud, som Infinitymed først skal acceptere (3.3.).

3.1.1. Registrerede kunder kan hurtigt bestille kvalificerede indkøbsvogne og produkter uden at gennemgå kassen. Ved at klikke på "Bestil nu mod et gebyr" udløses ordren under de betingelser, der er angivet i hurtigordren. Med den hurtige ordre accepteres de generelle vilkår og betingelser.

3.2. Infinitymed er ikke forpligtet til at acceptere et tilbud. Om nødvendigt informerer Infinitymed kunden om dette.

3.3. En varekontrakt opnås gennem den faktiske levering af de bestilte varer, hvorved en automatisk bekræftelse af modtagelsen af en ordre (dvs. forretningskundens tilbud) ikke er en erklæring om accept. I tilfælde af tjenester indgås kontrakten gennem en udtrykkelig erklæring om accept af kundens ordre med Infinitymed, men senest når tjenesten begynder.

3.4. Infinitymed gemmer ikke kontraktteksten. Efter at have afgivet din ordre, sender vi dig en ordrebekræftelse. Gem venligst bekræftelsen på modtagelse af ordren selv, hvis du vil se den på et senere tidspunkt. Du kan til enhver tid se og gemme den aktuelle version af vores vilkår og betingelser på www.infinitymed.at. Du kan se dine tidligere ordrer i området "Mine ordrer", hvis du har registreret dig som kunde og logget ind via hjemmesiden med dine loginoplysninger.

4. Reservation af tilgængelighed

Skulle Infinitymed opdage efter indgåelsen af kontrakten, at de bestilte varer eller tjenester ikke længere er tilgængelige fra Infinitymed eller ikke kan leveres af juridiske årsager, kan Infinitymed enten tilbyde varer af tilsvarende kvalitet og pris eller trække sig ud af kontrakten. Infinitymed tilbagebetaler allerede modtagne betalinger straks efter opsigelsen af kontrakten. Ved bestilling på åben konto krediteres kundekontoen.

5. Fejlaftryk / typografiske fejl i produktinformation

Skulle Infinitymed efterfølgende opdage, at produktoplysninger er forkerte på grund af fejl i tryk eller sætning, vil forretningskunden straks blive informeret. Forretningskunden kan udtrykkeligt bekræfte ordren igen skriftligt eller underforstået ved at betale den foreskrevne pris under de gældende betingelser. Ellers er Infinitymed berettiget til straks at trække sig ud af kontrakten, hvis kontrakten allerede er accepteret. I dette tilfælde er erstatningskrav udelukket med undtagelse af forsæt og personskade.

6. Levering - omkostninger og risiko

6.1. Leveringen af varerne sker på virksomhedskundens regning og risiko, hvorved risikoen overføres til transportøren, når varerne overdrages. Forsendelsesomkostningerne for standardleveringer beregnes i indkøbskurven og kan ses på www.infinitymed.health/versand. Leveringstjenesten udføres af logistikpartnere.

6.2. Angivne leveringstider er ikke-bindende, medmindre de udtrykkeligt er erklæret bindende skriftligt. Efter overskridelse af den bindende aftalte leveringsperiode er forretningskunden berettiget til at trække sig ud af kontrakten ved at indstille en afdragsfri periode på fire uger. Fratræden erklæres ved anbefalet brev. I tilfælde af levering mod forudbetaling vil varerne kun blive afsendt efter modtagelse af betaling, så i tilfælde af en bindende aftalt leveringsdato inden modtagelse af betaling begynder afdragsfriheden på fire uger ikke før modtagelsen af betalingen.

7. Priser

7.1. Alle priser på hjemmesiden www.infintymed.health er, medmindre andet er angivet, nettopriser plus moms i EURO. For at afgive det bindende tilbud fra forretningskunden (3.1) for onlineordrer gælder de aktuelle priser på hjemmesiden på ordredagen. Disse priser gælder kun for ordrer i e-handel (dvs. ikke for ordrer fra kataloget). Af tekniske årsager er det muligt, at de priser, der vises på webstedet, når du vælger varerne, adskiller sig fra de priser, der vises i indkøbskurven. I dette tilfælde er den bindende pris for indkøbskurven.

7.2. De priser, der er angivet i katalogerne beregnet til erhvervskunder, beregnes på markedspriserne på det tidspunkt, hvor kataloget blev trykt, og er endelige priser ekskl. Moms i EURO. Infinitymed bestræber sig på at garantere priser i katalogets gyldighedsperiode. Imidlertid viser markedet også ekstreme prisudsving, især for beskyttelsesudstyr. Infinitymed videregiver derfor prisnedsættelser og prisforhøjelser, der er tildelt den. På grund af ekstreme prissvingninger er priskorrektioner op eller ned også mulige. Det kan ikke udelukkes, at priserne i kataloget kan ændre sig på grund af særlige omstændigheder (f.eks. Prisstigning eller prisnedsættelse fra leverandøren). Under alle omstændigheder bliver alle tidligere priser ugyldige med offentliggørelsen af et nyt katalog. For ordren (dvs. indgivelse af tilbuddet fra forretningskunden) gælder de aktuelle priser på bestillingsdagen, som kan rekvireres på hjemmesiden eller telefonisk.

7.3. I tilfælde af prisændringer på bogmarkedet er Infinitymed juridisk forpligtet til at videregive prisændringer på grund af prisvedligeholdelsen.

7.4. Hvis prisoplysningerne (på hjemmesiden eller i kataloget) er forkerte, informerer Infinitymed straks forretningskunden, der allerede har afgivet et bindende tilbud (3.1) til Infinitymed, om den faktiske pris. I dette tilfælde kan forretningskunden udtrykkeligt bekræfte sit tilbud til den angivne pris igen skriftligt eller implicit ved at betale den foreskrevne pris. Ellers er Infinitymed berettiget til straks at trække sig ud af kontrakten, hvis kontrakten allerede er accepteret. I dette tilfælde er erstatningskrav udelukket med undtagelse af forsætlig forsæt og grov uagtsomhed samt personskade.

8. Betaling og forsinket betaling

8.1. Betaling kan ske på forhånd, ved øjeblikkelig overførsel, med kreditkort, PayPal eller, for faste kunder, på en åben faktura efter konsultation. Betalinger på åbne konti forfalder inden for 10 dage efter modtagelse af fakturaen. For at afdække kreditrisikoen forbeholder Infinitymed sig ret til at foretage en kreditkontrol og selv foreslå en passende betalingsmetode. Ved betaling med direkte debitering forpligter forretningskunden sig til at betale de afholdte udgifter i tilfælde af, at fakturabeløbet ikke kan opkræves.

8.2. Hvis forretningskunden misligholder betalingen, skal han eller hun betale kompensation for påmindelses- og opkrævningsudgifter til et beløb på € 40 per påmindelse.

Virksomhedskunden informeres hermed udtrykkeligt, at i tilfælde af misligholdelse af betaling med Infinitymed, navnet (inklusive tidligere navne), navnet på referenceperson, køn, (virksomheds) adresse, branchen (erhvervet), udestående saldo og Dunning-data i overensstemmelse med GDPR (art. 6) overføres til inkassofirmaer, der har tilladelse til at indbringe krav.

8.3. 12 % pa morarenter fra forfaldsdatoen gælder som aftalt. Dette gælder også, hvis kunden misligholder betaling uden egen skyld.

9. Ejendomsforbehold

Hvis Infinitymed udveksler varer inden for rammerne af garantien, er det aftalt, at de returnerede varer bliver Infinitymeds ubegrænsede ejendom.

10. Garanti, garanti og anmeldelse af mangler

10.1. Der tages ikke hensyn til en ubetydelig reduktion i varernes værdi eller egnethed.

10.2. Forretningskunden skal straks kontrollere varerne for fuldstændighed eller eventuelle mangler ved modtagelsen af leveringen, og hvis der opdages en mangel eller ufuldstændighed i leveringen, skal dette rapporteres skriftligt senest en uge efter modtagelsen af varerne. Forretningskunden er ansvarlig for at bevise, at der faktisk er fremsat en klage. Skjulte mangler skal rapporteres skriftligt umiddelbart efter deres opdagelse. Hvis en klage ikke fremsættes eller ikke fremsættes i god tid, betragtes varerne som godkendte. Påstand om garantikrav eller erstatningskrav inklusive følgeskader forårsaget af mangler samt retten til at bestride fejl på grund af mangler er udelukket i disse tilfælde. Virksomhedskunden skal altid bevise, at manglen allerede eksisterede på tidspunktet for risikooverførslen. Bevisbyrden påhviler erhvervskunden inden for 6 måneder efter overførsel af risiko.

10.3. Garantien er underlagt lovbestemmelser. Påstanden om garantien er kun mulig ved fremlæggelse af den originale faktura.

10.4. Bortset fra de tilfælde, hvor retten til konvertering skyldes loven, forbeholder Infinitymed sig ret til at imødekomme garantikravet ved forbedring, udskiftning - endda gentagne gange - eller ved en prisnedsættelse, som det vælger. Der tages ikke højde for en ubetydelig reduktion i varens værdi eller egnethed.

10.5. Krav på skader på grund af mangler i varen er udelukket, medmindre Infintymed på bedragerisk vis har skjult manglen eller har givet en udtrykkelig garanti for varens kvalitet eller skyld i liv, helbred eller legeme.

11.6. For så vidt som Infinitymed leverer varer til forretningskunden med en producentgaranti for varerne, skal disse krav kun gøres gældende over for producenten. I dette tilfælde gælder producentens garantibetingelser udelukkende.

10.7. Yderligere garantikrav såvel som yderligere krav på grund af følgeskader forårsaget af mangler er udelukket.

10.8. Forsøg på at reparere produktet udelukker garantien og garantien for Infinitymed.

10.9. Accept af de varer, der er klaget over af Infinitymed, udgør ikke en anerkendelse af et garantikrav.

10.10. Hvis Infinitymed udveksler varer inden for rammerne af garantien, er det aftalt, at de returnerede varer bliver Infinitymeds ubegrænsede ejendom.

11/10 Ufuldstændige leverancer eller skader under transport såvel som skader på trods af korrekt emballage skal rapporteres af forretningskunden til den ansvarlige forsendelsesudbyder eller leveringsselskabet inden for 24 timer. Indsendelse af den skriftlige optegnelse er en forudsætning for udskiftning af levering.

11. Ansvar

11.1. Infinitymed er ansvarlig i tilfælde af positiv kontraktsbrud, uagtsomhed i indgåelsen af kontrakten, forsinkelse, umulighed, erstatningsret og andre juridiske grunde, med undtagelse af personskade, kun i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed og mangler i varen , selvom dette er bedragerisk skjult eller en udtrykkelig omtale af produktbeskrivelsen, er uafhængig garanti for tingets kvalitet blevet accepteret. Indirekte skader er udelukket fra ansvar.

11.2. Når man overtager varer, hvor datalagre er lagret, antager Infinitymed, at datalagrene er sikkerhedskopieret af kunden. Med undtagelse af forsæt og grov uagtsomhed påtager Infinitymed sig intet ansvar for tab af data.

11.3. Ansvaret for Infinitymed i henhold til Product Liability Act forbliver upåvirket.

11.4. Ovenstående regler afspejler det fulde ansvarsområde for Infinitymed, dets ledelse og dets medarbejdere. Eventuelt yderligere ansvar er udelukket.

12. Forpligtelse til at meddele dataændringer

Virksomhedskunden skal straks underrette Infinitymed om eventuelle ændringer i deres leverings- / fakturerings- / kontaktadresse samt deres personlige data (f.eks. Når de skifter navn), som de leverede til Infinitymed i løbet af deres ordre, så længe det er kontraktligt juridisk transaktion er ikke gensidigt opfyldt. Hvis forretningskunden forsømmer denne meddelelse, anses erklæringerne for at være modtaget, selvom de blev sendt til den sidst kendte adresse / data.

13. Valg af lov, kontrakt sprog og kommunikation
13.1. Tysk lov gælder udelukkende for de juridiske forhold mellem Infinitymed og erhvervskunder og for de respektive generelle vilkår og betingelser eksklusive lovvalgsreglerne.

13.2. Anvendelsen af FN-konventionen om kontrakter om internationalt salg af varer af 11. april 1980 er udelukket.

13.3. Kontrakten, ordren og forretningssproget er udelukkende tysk.

14. Eksportkontrol / eksportforbud

Især i tilfælde af tekniske produkter eller computersoftware kan deres eksport til visse tredjelande være forbudt i henhold til tysk eksportlovgivning eller underlagt godkendelseskrav. Desuden kan Infinitymed være kontraktligt forpligtet til at forbyde producentens eksport baseret på love i de stater, hvor de er baseret. Før eksporten forpligter forretningskunden sig til at finde ud af mulige juridiske begrænsninger og overholde dem og i individuelle tilfælde også at overholde eksportforbud udstedt af Infinitymed ved bestilling eller under levering. Forretningskunden bærer altid selv omkostningerne for eller i forbindelse med eksporten.

15. Andet

15.1. Forretningskunden har ingen ret til modregning i krav fra Infinitymed eller tilbageholdelse, medmindre kravet er anerkendt eller lovligt etableret.

15.2. Udførelsesstedet for betalinger er Infinitymed's hjemsted. For leveringer er præstationsstedet enten Infinitymed eller forsendelsesstedet for den første afsender, der arbejder for Infinitymed.

15.3. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ineffektiv helt eller delvist eller bliver ineffektiv på grund af lovbestemte bestemmelser, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser gældende. Parterne forpligter sig til at erstatte den ineffektive bestemmelse med en effektiv bestemmelse med det samme indhold, der kommer tættest på den ineffektive levering økonomisk set.

15.4. Det eksklusive jurisdiktionssted er den faktisk og lokalt kompetente domstol ved virksomhedens hjemsted. Imidlertid har Infinitymed stadig ret til at sagsøge forretningskunden på hans generelle jurisdiktionssted.

Vilkår og betingelser - slutbruger

1. Anvendelsesområde

Ved indgåelsen af kontrakten gælder disse generelle vilkår og betingelser som aftalt for alle gensidige krav mellem kunden og Infinitymed GMBH, i det følgende benævnt "Infinitymed" i den version, der er gyldig på det tidspunkt, hvor den respektive kontrakt indgås.

2. Kontraktpartner

Infinitymed indgår kontrakter med fysiske personer med ubegrænset juridisk kapacitet, der er fyldt 18 år (i det følgende benævnt "kunde").

Ved bestilling via www.infinitymed.health foretages leveringer udelukkende inden for EU.

For at sende en online ordre via Infinitymed-webstedet kræves registrering (dvs. oprettelse af en brugerprofil). Registreringsdataene skal indtastes korrekt og fuldstændigt af kunden. Registrering er kun tilladt i dit eget navn.

Hvis tilbudet fra en person, der ikke opfylder ovennævnte krav ved et uheld accepteres af Infinitymed, har Infinitymed ret til at trække kontrakten tilbage til denne person inden for en rimelig tidsperiode.

3. Indgåelse af en kontrakt

Ved at sende en online ordre (dvs. ved at vælge produktet, udfylde de ønskede data og bekræfte ordren af kunden ved hjælp af onlineformularen, der findes på Infinitymed-webstedet), ved at afgive en ordre via e-mail, fax eller post samt en telefon ordre, afgiver kunden et bindende tilbud, som Infinitymed først skal acceptere.

Registrerede kunder kan hurtigt bestille kvalificerede indkøbsvogne og produkter uden at gennemgå kassen. Ved at klikke på "Bestil nu mod et gebyr" udløses ordren under de betingelser, der er angivet i hurtigordren. Med den hurtige ordre accepteres de generelle vilkår og betingelser.

Infinitymed er ikke forpligtet til at acceptere et tilbud fra kunden. Om nødvendigt informerer Infinitymed kunden straks.

En varekontrakt opnås gennem den faktiske levering af de bestilte varer, hvorved en automatisk bekræftelse af modtagelsen af en ordre (dvs. kundens tilbud) ikke er en erklæring om accept.

Infinitymed gemmer ikke kontraktteksten. Efter at have afgivet din ordre, sender vi dig en ordrebekræftelse, der også inkluderer vores vilkår og betingelser. Gem ordrebekræftelsen og vilkårene selv, hvis du vil se dem på et senere tidspunkt. Du kan til enhver tid se og gemme den aktuelle version af vores vilkår og betingelser på Infinitymed-webstedet. Du kan se dine tidligere ordrer i området "Mine ordrer", hvis du har registreret dig som kunde og logget ind via hjemmesiden med dine loginoplysninger.

4. Ret til fortrydelses- og returret (annulleringspolitik)

4.1. Fortrydelsesret
Kunden har ret til at tilbagekalde en kontrakt indgået med Infinitymed for varer eller tjenester inden for fjorten dage uden at give en begrundelse.

Annulleringsperioden er fjorten dage fra den dag, hvor kunden eller en tredjemand, der er udpeget af ham, og som ikke er transportøren, har taget varerne i besiddelse. I tilfælde af en kontrakt for flere varer, som kunden har bestilt som en del af en enkelt ordre, og som er leveret separat, begynder perioden på den dag, hvor kunden eller en tredjemand, der er navngivet af ham, og som ikke er transportøren , den sidste Har taget varerne i besiddelse.

I tilfælde af en kontrakt om tjenester begynder fortrydelsesfristen den dag, kontrakten indgås (punkt 3.)

For at udøve fortrydelsesretten skal kunden informere Infinitymed ved en klar erklæring om sin beslutning om at trække sig ud af kontrakten. Denne erklæring skal sendes til en af nedenstående adresser:

Brev: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str.15, 81673 München, Tyskland
E-mail: info@infinitymed.health
Kunden kan bruge eksemplet på tilbagetrækningsformular i slutningen af disse vilkår og betingelser, men dette er ikke obligatorisk. Denne eksempler på tilbagetrækningsformular er også tilgængelig her til download og udskrivning.

For at overholde annulleringsfristen er det tilstrækkeligt for kunden at sende en meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesperioden er udløbet.

4.2. Konsekvenser af tilbagetrækningen
Hvis kunden annullerer kontrakten, har Infinitymed alle betalinger modtaget fra kunden, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstraomkostninger, der skyldes, at kunden vælger en anden type levering end den billigste standardlevering, der tilbydes af Infinitymed, har) tilbagebetalt straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om tilbagetrækning fra denne kontrakt blev modtaget af Infinitymed. Til denne tilbagebetaling bruger Infinitymed det samme betalingsmiddel, som kunden brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med kunden. I tilfælde af at betalingsmidlerne til den oprindelige transaktion ikke er tilgængelige for tilbagebetalingen (f.eks. Kontant ved levering), sker tilbagebetalingen ved bankoverførsel til en bankkonto, der er specificeret af kunden, eller ved krydset check. Under ingen omstændigheder vil kunden blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Infinitymed kan afvise tilbagebetaling, indtil Infinitymed har modtaget varerne tilbage, eller indtil kunden har fremlagt bevis for, at han har sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligere.

Kunden skal straks returnere eller aflevere varerne til Infinitymed og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dag, hvor han informerede Infinitymed om tilbagetrækningen fra denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis kunden sender varerne inden fjorten dage er udløbet. Beviset og risikoen for afkastet ligger hos kunden.

4.3. Tilbagekaldelse af tjenester - delvis betalingsforpligtelse
Hvis kunden anmoder om, at leveringen af tjenesten eller leveringen skal begynde i fortrydelsesperioden, skal han betale Infinitymed et passende beløb, der svarer til andelen af op til det tidspunkt, hvor han Infinitymed fra at udøve fortrydelsesretten med hensyn til denne aftalte kontrakt svarer til de allerede leverede tjenester sammenlignet med det samlede omfang af de tjenester, der er fastsat i kontrakten.

4.4. Retur- og returomkostninger
I tilfælde af annullering er kunden juridisk forpligtet til at bære de direkte omkostninger ved returnering af varen.

Varer, der kan afsendes, skal returneres til Infinitymed med tilstrækkelig porto. Kunden faktureres omkostningerne ved returnering af varen med utilstrækkelig porto.

For varer, der ikke kan returneres med post- / pakkeservice, vil Infinitymed organisere returneringen på anmodning og bekostning af kunden og på hans vegne. Kunden kan bestille denne returtjeneste fra Infinitymed samtidig med annulleringen eller senere på følgende adresser:

Brev: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str.15, 81673 München, Tyskland
E-mail: info@infinitymed.health
I dette tilfælde udgør returomkostningerne for kunden 50,00 € (inklusive lovpligtig moms). Kunden skal levere varerne i forsendelsesemballagen, som er frit tilgængelige for returtransport.

Hvis kunden ikke ønsker at gøre brug af denne returtjeneste, er han juridisk forpligtet til selv at returnere forsendelsesvarer. Returneringen skal adresseres til Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 München.

I de tilfælde, hvor kunden ikke bruger returtjenesten i tilfælde af en kontraktophævelse, ligger risikoen for returneringen hos kunden.

5. Udelukkelse af fortrydelsesretten

Retten til at trække sig ud af kontrakten gælder ikke for kontrakter for

Tjenester, hvis Infinitymed - på baggrund af en udtrykkelig anmodning fra kunden og bekræftelse af kundens kendskab til tabet af fortrydelsesretten i tilfælde af fuldstændig opfyldelse af kontrakten - var begyndt at udføre tjenesten inden fortrydelsesperioden havde udløb, og tjenesten blev derefter leveret fuldt ud;
Varer, der er lavet efter kundespecifikationer, eller som er tydeligt skræddersyet til personlige behov,
Varer, der leveres forseglet og er uegnet til returnering af sundhedsmæssige eller hygiejniske grunde, forudsat at forseglingen er fjernet efter levering
Infinitymed har startet leveringen med kundens udtrykkelige samtykke kombineret med hans viden om tab af retten til at trække sig ud af kontrakten i tilfælde af en tidlig start af kontrakten. Manglen på fortrydelsesretten forudsætter, at Infinitymed har givet kunden en bekræftelse på sit samtykke til den tidlige opfyldelse af kontrakten og hans kendskab til tabet af fortrydelsesretten på en permanent databærer.
6. Inspektion af varerne - kompensation for afskrivning - kompensation
Kunden har ret til at kontrollere kvaliteten, egenskaberne eller funktionaliteten af de bestilte varer i det omfang, der er almindeligt ved køb i en butik (f.eks. Kort funktionstest). Denne ret til gennemgang inkluderer dog ikke brugen af varerne.

Kunden skal betale Infinitymed kompensation for en reduktion i varens markedsværdi, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendigt for at kontrollere varens art, egenskaber og funktionalitet.

Hvis varerne blev beskadiget, skal kunden betale en rimelig kompensation for den opståede skade - op til et maksimum af varens værdi - til Infinitymed.

7. Reservation af tilgængelighed

Skulle Infinitymed opdage efter indgåelsen af kontrakten, at de bestilte varer eller tjenester ikke længere er tilgængelige fra Infinitymed eller ikke kan leveres af juridiske årsager, kan Infinitymed enten tilbyde varer eller tjenester af tilsvarende kvalitet og pris eller trække sig ud af kontrakten uden kompensation. Infinitymed refunderer allerede modtagne betalinger til kunden straks efter opsigelse af kontrakten.

8. Udskrivnings- / sætningsfejl

Skulle Infinitymed efterfølgende opdage, at produktoplysningerne var forkerte på grund af fejl ved tryk eller sætning, vil kunden straks blive informeret. Kunden kan udtrykkeligt bekræfte ordren igen skriftligt eller underforstået ved at betale den foreskrevne pris under de gældende betingelser. Ellers har Infinitymed ret til straks at trække sig ud af kontrakten, hvis kontrakten allerede er accepteret. I dette tilfælde er erstatningskrav udelukket med undtagelse af forsætlig forsæt og grov uagtsomhed samt personskade.

9. Leveringsdato, leveringsbegrænsninger og overførsel af risiko

Medmindre andet er aftalt, finder levering sted inden for 5 dage, men senest inden for 30 dage. Fristen for levering begynder med forudbetaling dagen efter modtagelse af betaling eller, i tilfælde af kontant ved levering eller køb på konto, dagen efter modtagelse af ordren. Hvis den sidste dag i perioden falder på en lørdag, søndag eller en nationalt anerkendt helligdag, træder den næste arbejdsdag i stedet for en sådan dag.

Når varerne afsendes, overføres risikoen for tab eller beskadigelse af varen kun til forbrugeren, så snart varerne leveres til forbrugeren eller til en tredjepart, der er udpeget af en anden forbruger end transportøren. Men hvis forbrugeren selv har indgået transportkontrakten uden at bruge en af de muligheder, der er foreslået af os, overføres risikoen til transportøren, så snart varerne er afleveret.

10. Leverings- og forsendelsesomkostninger

Varerne leveres for kundens regning. I tilfælde af omfangsrige genstande, der identificeres individuelt i overensstemmelse hermed, beregner Infinitymed også et tillæg for voluminøse varer, der vises for produktet.

For onlineordrer vises leverings-, forsendelses- og emballeringsomkostningerne i indkøbskurven, inden den bindende ordre afgives.

11. pris

Alle priser på Infinitymed-webstedet er nettopriser plus moms i EURO. For indsendelse af det bindende tilbud fra kunden (punkt 3) for onlineordrer gælder de priser, der vises på hjemmesiden på ordredagen. Disse priser gælder kun for ordrer i e-handel (dvs. ikke for ordrer fra kataloget). Hvis momsen ændres, ændres prisen også i overensstemmelse hermed. Af tekniske årsager er det muligt, at de priser, der vises på webstedet, når du vælger varerne, adskiller sig fra de priser, der vises i indkøbskurven. I dette tilfælde er den bindende pris for indkøbskurven.

Priserne i kataloget er nettopriser plus moms i EURO. Infinitymed bestræber sig på at garantere sine priser i katalogets gyldighedsperiode. Imidlertid viser markedet også ekstreme prisudsving, især for komponenter. Infinitymed videregiver derfor efterfølgende tildelte prisnedsættelser samt prisstigninger i markedsprisen. På grund af ekstreme prissvingninger er priskorrektioner op eller ned også mulige. Det kan ikke udelukkes, at priserne i kataloget kan ændre sig på grund af særlige omstændigheder (f.eks. Prisstigning eller prisnedsættelse fra leverandøren). Under alle omstændigheder bliver alle tidligere priser ugyldige med offentliggørelsen af et nyt katalog. For ordren (dvs. kundens afgivelse af tilbuddet) via e-mail, fax eller post samt ved telefoniske ordrer gælder de aktuelle priser på bestillingsdagen, som kan bestilles på www.infinitymed. på eller via telefon.

Hvis prisoplysningerne (på hjemmesiden eller i kataloget) er forkerte, informerer Infinitymed straks kunden, der allerede har afgivet et bindende tilbud (punkt 3) til Infinitymed, om den faktiske pris. I dette tilfælde kan kunden udtrykkeligt bekræfte sit tilbud til den angivne pris skriftligt eller implicit ved at betale den foreskrevne pris. Ellers har Infinitymed ret til straks at trække sig ud af kontrakten, hvis kontrakten allerede er accepteret. I dette tilfælde er erstatningskrav udelukket med undtagelse af forsætlig forsæt og grov uagtsomhed samt personskade.

12. Betaling og forsinket betaling

Betaling kan ske på forhånd, kontant ved levering, øjeblikkelig overførsel, kreditkort, PayPal eller, for faste kunder, på åben konto. Betalinger på åbne konti forfalder inden for 30 dage efter modtagelse af fakturaen. For at afdække kreditrisikoen forbeholder Infinitymed sig ret til at foretage en kreditkontrol og selv foreslå en passende betalingsmetode. Ved betaling med direkte debitering forpligter kunden sig til, i tilfælde af at fakturabeløbet ikke kan opkræves, de udgifter, der er afholdt på grund af den manglende dækning (ikke-indløsning) til et beløb af € 7 inklusive moms på grund af det opkrævede beløb af kunden Indsigelse med et beløb på € 4. - inkl. moms samt afholdt på grund af specifikationen af en forkert bankkonto med et beløb på € 7 - inkl. moms.

I tilfælde af misligholdelse af betaling er kunden forpligtet til at betale 4 € for hvert påmindelsesgebyr samt renter på 5 % pa. Dette gælder også, hvis kunden misligholder betaling uden egen skyld.

Som et resultat får et inkassobureau i opdrag at opkræve gælden. Alle omkostninger, der er opkrævet af inkassobureauet (i henhold til bekendtgørelsen om maksimale satser for inkassobureauer i overensstemmelse med Federal Law Gazette 141/1996) afholdes af kunden, der med skyld i manglende betaling. Disse omkostninger opkræves, der tjener den rette retsforfølgning.

Betalingerne modregnes først i renter og omkostninger.

Kunden rådes hermed udtrykkeligt til, at i tilfælde af misligholdelse af betaling med Infinitymed, navn (inklusive tidligere navne), køn, adresse, beskæftigelse, udestående saldo og påmindelsesdata i henhold til GDPR (art. 6) til med Indsamlingsbureauer, der har tilladelse til at indbringe krav, transmitteres.

13. Ejendomsforbehold

Købsgenstanden eller varerne forbliver Infinitymeds ejendom, indtil købsprisen og alle tilknyttede omkostninger og udgifter er betalt fuldt ud. I tilfælde af endog delvis misligholdelse af betaling er Infinitymed berettiget til at indsamle varerne uden købers samtykke.

14. Garanti og producentgaranti

Garantien er underlagt lovbestemmelser.

Accept af de varer, der er klaget over inden for garantiens anvendelsesområde af Infinitymed, udgør ikke en anerkendelse af et garantikrav.

Garantiens varighed er 24 måneder fra levering.

For så vidt som Infinitymed udveksler varer som en del af garantien, er det aftalt, at de udskiftede varer bliver Infinitymeds ubegrænsede ejendom.

Kunden skal rapportere ufuldstændige leverancer eller skader under transport til det ansvarlige leveringsselskab inden for en rimelig periode og efter anmodning give Infinitymed en skriftlig registrering.

I det omfang producenten har en garantideklaration for varer købt fra Infinitymed, skal disse krav udelukkende gøres gældende over for den pågældende producent. I dette tilfælde gælder producentens garantibetingelser udelukkende.

15. Ansvar

Infinitymed er kun ansvarlig i tilfælde af positiv misligholdelse af kontrakten, uagtsomhed i indgåelsen af en kontrakt, forsinkelse, umulighed, erstatning og andre juridiske grunde kun i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed undtagen personskade. Indirekte skader (tredjepartsskader) såvel som yderligere garantikrav samt krav på følgeskader (såsom rejseudgifter, tidserstatning osv.) Er ekskluderet med undtagelse af personskade eller skader på genstande, der accepteres til behandling, såvel som i tilfælde af forsæt og grov uagtsomhed.

Ansvaret for Infinitymed i henhold til Product Liability Act forbliver upåvirket.

Når man overtager varer, hvor datalagre er lagret, antager Infinitymed, at datalagrene er sikkerhedskopieret af kunden. Med undtagelse af forsætlig forsæt og grov uagtsomhed påtager Infinitymed sig intet ansvar for tab af data.

Denne forordning afspejler det fulde ansvarsområde for Infinitymed, dets ledelse og dets medarbejdere. Ethvert yderligere ansvar med undtagelse af grov uagtsomhed og forsætlig forseelse samt personskade er udelukket.

16. Databeskyttelse

Infinitymed bruger alle personlige data fra sine kunder, der er nødvendige for at opfylde de kontraktmæssige forpligtelser mellem Infinitymed og dets kunder (såsom især at behandle ordrer, levere varer, kontrollere kreditværdighed eller behandle betalinger) i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning ( GDPR).

17. Forpligtelse til at meddele dataændringer

Kunden skal straks informere Infinitymed om eventuelle ændringer i hans leverings- / fakturerings- / kontaktadresse samt hans personlige data (for eksempel i tilfælde af en navneændring), som han leverede til Infinitymed i løbet af sin ordre, så længe den kontraktlige juridiske transaktion er ikke gensidigt opfyldt. Hvis kunden undlader at give denne meddelelse, anses erklæringer også for at være modtaget eller varer, der skal leveres, selvom de blev sendt eller leveret til den adresse / data, der sidst blev givet til ham.

18. Kontraktsprog og kommunikation

Kontrakten, ordren og forretningssproget er udelukkende tysk.

19. Opførelsessted

Opfyldelsesstedet for den service, der skal leveres af Infinitymed såvel som for vederlaget, der leveres af kunden, er virksomhedens hovedkvarter for Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen. Dette gælder ikke for opfyldelsen af kundens garantikrav med Infinitymed.

20. Overdragelse af krav (overdragelse)

Kunden skal skriftligt informere Infinitymed om overdragelsen af sit krav til en tredjepart (opgave). Enhver service til kunden finder sted, indtil Infinitymed er skriftligt meddelt med virkning af gældens dækning.

21. Gældende lov

Tysk lov finder udelukkende anvendelse på de juridiske forhold mellem Infinitymed og kunden, undtagen lovkonfliktreglerne og FN's salgslovgivning.

22. Sted for jurisdiktion

Retten ved hovedkvarteret for Infinitymed: Infinitymed GMBH, Dingolfinger Str. 15, 81673 Muchen, er ansvarlig for alle retssager anlagt mod Infinitymed. Hvis forbrugeren har sit bopæl eller sædvanlige opholdssted i Tyskland, eller hvis han er ansat i Tyskland, kan kun jurisdiktionen for den ret, i hvis distrikt hjemstedet, den sædvanlige bopæl eller arbejdsplads er beliggende, etableres for en sag mod ham; dette gælder ikke for juridiske tvister, der allerede er opstået.

23. Udelukkelsesklausul

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ineffektiv helt eller delvist eller bliver ineffektiv på grund af lovbestemte bestemmelser, forbliver de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser gældende. Parterne forpligter sig til at erstatte den ineffektive bestemmelse med en gyldig bestemmelse med det indhold, der kommer tættest på den ineffektive bestemmelse økonomisk set.

24. Voldgiftsråd

Vi anerkender Internet-ombudsmanden som et voldgiftsorgan uden for retten. Hvis du har yderligere spørgsmål om emnet for tvistbilæggelse, bedes du kontakte vores service: info@infinitymed.health eller internetombudsmanden på www.ombudsmann.at. Oplysninger om Internet Ombudsmandens ansvar kan findes under følgende link: http://www.ombudsmann.at/schlichtung.php/cat/2/title/So_funktioniert's

25. Tvistbilæggelse uden for retten

Fra 15. februar 2016 vil EU-Kommissionen skabe en platform for udenretslig bilæggelse af tvister. Dette giver forbrugerne mulighed for at løse tvister i forbindelse med deres onlineordre uden indblanding fra en domstol. Tvistbilæggelsesplatformen kan nås under det eksterne link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Handelsregister: Handelsretten i München

Model tilbagetrækningsformular
Hvis du vil annullere kontrakten, skal du udfylde denne formular og sende den tilbage til:

Infinitymed Ltd.
Dingolfinger Str.15, 81673 München
E-mail: info@infinitymed.health

Jeg / vi tilbagekalder hermed kontrakten, som jeg / vi har indgået for køb af følgende varer:

1. bestilt den: modtaget den:
2. Bestilt den: Modtaget den:
3. Bestilt den: Modtaget den:
Forbruger (s) navn:

Forbruger (s) adresse:

Dato:

Forbruger (s) underskrift:

(kun med anmeldelse på papir)

da_DKDansk